RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meststoffen

De Europese Unie stelt de regels vast betreffende het in de handel brengen van meststoffen, dat wil zeggen de voorwaarden voor de aanduiding van “EG-meststof”, alsook de regels inzake etikettering en verpakking van meststoffen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) brengt alle regels inzake meststoffen in één tekst samen met het oog op een uniforme toepassing van een aantal bijzonder technische bepalingen.

EG-meststoffen

Deze verordening is slechts van toepassing op minerale meststoffen die zijn samengesteld uit een of meerdere nutriënten voor planten.

Alle in bijlage I genoemde meststoftypen die met de bepalingen van deze verordening in overeenstemming zijn, mogen “EG-meststof” genoemd worden. De lijst van de verschillende meststoftypen die in de EU in de handel mogen worden gebracht, is niet definitief en kan worden aangevuld. Om een meststof in de lijst te laten opnemen, moeten producenten een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteit van hun land en een technisch dossier over de kenmerken van de meststof samenstellen. Deze aanvragen worden vervolgens naar de Commissie gezonden, die ze goedkeurt of afwijst.

Voor alle meststoffen met de aanduiding “EG-meststof” geldt een vrij verkeer binnen de Europese markt. De lidstaten kunnen niet beletten dat ze in de handel worden gebracht, tenzij zij menen dat de betrokken meststof risico’s inhoudt voor de gezondheid of het milieu. In dat geval wordt het product tijdelijk uit de handel gehaald, totdat op Europees niveau is onderzocht of de risico’s reëel zijn.

Wettelijke eisen

Een type meststof wordt uitsluitend als “EG-meststof” aangeduid als:

  • er geen negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid van mens, dier, plant en voor het milieu bij normale gebruiksomstandigheden;
  • ze doeltreffend is;
  • er geschikte methodes voorhanden zijn voor monsterafname en analyse.

In bijlage I worden bovendien de minimumgehalten aan nutriënten vastgelegd die voor elk type meststof (de hoeveelheid stikstof, fosfor, enz.) zijn vereist.

De verordening voorziet een aantal verplichte vermeldingen op de verpakking en de etiketten van de meststoffen. Het gaat hierbij met name om de vermelding "EG-meststof", bijzonderheden inzake de beschrijving van de nutriënten en micronutriënten, gegevens over de producent, en de aanduiding dat het gaat om een mengeling van meststoffen, indien toepasselijk. Er worden ook facultatieve gegevens voorgesteld voor vermelding, zoals de specifieke aanwijzingen voor gebruik, opslag en behandeling van de meststof.

De verordening harmoniseert de regelgeving inzake etikettering en verpakking in de EU. Die regels hebben onder meer betrekking op het vermelden van de hoeveelheden van de verschillende nutriënten. De gehaltes van stoffen kunnen op verschillende manieren worden vermeld. Het fosfaatgehalte kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt in de vorm van het element of in de vorm van het oxide.

Specifieke bepalingen voor specifieke typen meststoffen

De verordening voorziet eveneens in gedetailleerde technische bepalingen inzake toepassingsgebied, aangifte, identificatie en verpakking voor vier typen meststoffen:

  • anorganische meststoffen met primaire nutriënten: het gaat om de belangrijkste nutriënten die in zeer grote hoeveelheden worden geleverd voor de groei van planten, dat wil zeggen stikstof, fosfor en kalium;
  • anorganische meststoffen met secundaire nutriënten: het gaat hier om calcium, magnesium, natrium en zwavel;
  • anorganische meststoffen met micronutriënten: deze bevatten stoffen, die in geringere hoeveelheden worden gevraagd, zoals boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, enz.;
  • meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte: gezien de gevaarlijke aard van dit type meststof worden in de verordening aanvullende voorschriften vastgesteld, zoals een detonatieproef, beschreven in bijlage III bij deze verordening.

Controles

De lidstaten kunnen officiële controles uitvoeren om na te gaan of meststoffen met de aanduiding “EG-meststof” in overeenstemming zijn met de bepalingen van de verordening. De controles worden uitgevoerd door laboratoria die in iedere lidstaat volgens een in de bijlage van de verordening vastgestelde uniforme procedure worden aangewezen.

De producenten moeten, met het oog op inspecties, voor alle “EG-meststoffen” en voor zolang die op de markt zijn, de dossiers met betrekking tot hun oorsprong bewaren.

De lidstaten stellen de sanctieregeling vast die van toepassing is bij schending van de bepalingen van de verordening.

Tenuitvoerlegging op communautair niveau

De Commissie wordt bij de tenuitvoerlegging van de verordening, met inbegrip van de aanpassingen van de bijlagen, bijgestaan door een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2003/2003

11.12.2003
(11.6.2005 voor de artikelen 8 en 26)

-

PB L 304, 21.11.2003

AFWIJKINGEN OP HET BESLUIT

Beschikking 2006/348/EG [Publicatieblad L 129 van 17.5.2006].
Deze beschikking betreft het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van meststoffen dat is kennisgegeven door de Republiek Finland.

Beschikking 2006/349/EG [Publicatieblad L 129 van 17.5.2006].
Deze beschikking betreft het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van meststoffen dat is kennisgegeven door de Republiek Oostenrijk.

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

L 87, 31.3.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 2003/2003 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 22.03.2013
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven