RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése

A veszélyes anyagok és készítmények osztályozását, csomagolását és címkézését az egészség és a környezet védelmének, valamint e termékek szabad mozgásának biztosítása érdekében harmonizálták. A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések az új 1272/2008/EK rendelet hatálybalépésével, illetve az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásával módosultak.

JOGI AKTUS

A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a vegyi anyagokra vonatkozó első harmonizációs irányelv. Tekintettel e terület nagyságára, a Bizottság az első harmonizációs irányelv hatályát a veszélyes anyagok osztályozásának, csomagolásának és címkézésének harmonizálására korlátozta.

Az irányelv nem érinti az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket:

 • gyógyszerek;
 • kozmetikai termékek;
 • anyagok keveréke hulladék formájában;
 • élelmiszerek;
 • takarmányok;
 • peszticidek;
 • radioaktív anyagok;
 • egyéb olyan anyagok vagy készítmények, amelyek bejelentési vagy engedélyezési eljárások tárgyát képezik;
 • veszélyes anyagok szállítása;
 • átmenő forgalomban lévő, vámfelügyelet alatt álló feldolgozatlan anyagok.

Fogalommeghatározás

Az irányelv alkalmazásában az „anyagok” természetes állapotban előforduló vagy ipari termelőfolyamatból származó kémiai elemek vagy ezek vegyületei. A „készítmények” két vagy több anyagot tartalmazó keverékek vagy oldatok.

Osztályozás

A veszélyes anyagok osztályozása azok magasabb veszélyességi foka, valamint a kockázatok egyedi jellege alapján az irányelvben meghatározott kategóriák szerint történik. Ide tartoznak az irritatív hatású és robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérgező, ártalmas stb. anyagok.

Az irányelv mellékletei tartalmazzák többek között a veszélyes anyagok listáját (I. melléklet), azok osztályozását és a címkézésükre vonatkozó rendelkezéseket, az egyes anyagokhoz kapcsolódó szimbólumokat, az egyes anyagokból eredő különös kockázatok jellegére utaló szabványmondatokat, valamint adott esetben az anyaggal kapcsolatos óvintézkedésre vonatkozó mondatokat.

Csomagolás

A veszélyes anyagok csomagolásának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy az kizárja a tartalom bármely formában történő elvesztését; e követelmény nem alkalmazható, amennyiben speciális biztonsági berendezéseket írnak elő;
 • a csomagolóeszközök és a záróelemek csomagolóanyagai nem lehetnek olyan anyagok, amelyeket a tartalom károsíthat, vagy amelyek hajlamosak arra, hogy a tartalommal ártalmas vagy veszélyes vegyületeket alkossanak;
 • a csomagolóeszközöknek és a záróelemeknek erősnek és szilárdnak kell lenniük.

Címkézés

A címkén a következőknek kell szerepelnie:

 • az anyag neve;
 • az anyag származása (a gyártó, forgalmazó vagy importőr neve és címe);
 • a veszélyt jelző szimbólum és az anyag használatával járó veszély jelzése;
 • az ilyen veszélyekből származó különös kockázatokra való utalás.

E tájékoztatást az irányelv mellékleteinek megfelelően kell feltüntetni (szimbólumok, szabványmondatok stb.). Ugyanez vonatkozik adott esetben az óvintézkedésre utaló mondatokra is.

Mindemellett a címkézésnek meg kell felelnie a címke méretére vonatkozó rendelkezéseknek is. Különösen, a címke mérete nem lehet kisebb egy szabványos A8-as lap méreténél (52 x 74 mm), és az egyes szimbólumoknak legalább a címke felületének egytizedét el kell foglalniuk.

A tagállamok előírhatják, hogy a veszélyes anyag címkéjének szövegét a tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein tüntessék fel.

Túlságosan kis méretű csomagolás esetén a címke másképpen is elhelyezhető.

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a se nem robbanásveszélyes, se nem mérgező veszélyes anyagok címkézése eltérjen az ezen irányelv 23. és 24. cikkében meghatározott általános címkézési előírásoktól. Ebben az esetben ezen anyagok címkézése opcionálissá tehető, illetve eltérhet a hivatalos szabályoktól, amennyiben azok kiszerelése olyan kis mennyiséget tartalmaz, amely semmilyen veszélyt nem jelent a felhasználókra.

A veszélyes anyagok nemzetközi és/vagy országon belüli szállításakor a címkézésnek meg kell felelnie a nemzetközi és/vagy nemzeti jogszabályoknak.

A tagállamok nem akadályozhatják az ezen irányelvnek megfelelő veszélyes anyagok Európai Közösségen belüli szabad mozgását, kivéve, ha megállapítják, hogy az adott anyag veszélyt jelent az egészségre és/vagy a környezetre. Ebben az esetben a tagállam köteles tájékoztatni a Bizottságot, amely a kockázatok értékelése és adott esetben a szükséges intézkedések meghozatala érdekében konzultációs eljárást indít.

A tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot az irányelv alapján meghozott intézkedésekről.

Háttér

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezte az I. mellékletet, és azt 2009. január 20-i hatállyal az utóbbi rendelet VI. mellékletében szereplő 3.1. táblázat váltotta fel.

A II. melléklet 2015. június 1-jétől hatályát veszti.

A III. melléklet 2015. június 1-jétől hatályát veszti.

A IV. melléklet 2015. június 1-jétől hatályát veszti.

Az V. mellékletet 2008. június 1-jei hatállyal a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet váltja fel.

A VI. melléklet 2015. június 1-jétől hatályát veszti. A VI. mellékletben szereplő anyagok címkézésére és csomagolására vonatkozó rendelkezések ugyanakkor 2010. december 1-je után már nem alkalmazandók.

A 2006/121/EK irányelv 2008. június 1-jétől eltörli a VIIA., VIIB., VIIC., VIID. és VIII. mellékletet.

A IX. melléklet 2015. június 1-jétől hatályát veszti.

Az irányelv 2015. június 1-jétől teljes egészében hatályát veszti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

A 67/548/EGK irányelv

1967.6.29.

1972.2.1.

1975.1.1. (Írország)

HL L 196., 1967.8.16.

Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A 71/144/EGK irányelv

1971.3.24.

HL L 74., 1971.3.29.

Az 1973/146/EGK irányelv

1973.5.24.

1973.11.24.

HL L 167., 1973.6.25.

Az 1975/409/EGK irányelv

1975.6.27.

1976.6.1.

HL L 183., 1975.7.14.

A 79/831/EGK irányelv

1979.9.19.

1981.9.18.
az ezt megelőzően forgalomba hozott termékekre vonatkozó különös intézkedések
1983.9.18.
a többi termékre vonatkozó határidő

HL L 259., 1979.10.15.

A 92/32/EGK irányelv

1992.5.22.

1993.10.31.

HL L 154., 1992.6.5.

A 96/56/EK irányelv

1996.9.21.

1998.6.1.

HL L 236., 1996.9.18.

Az 1999/33/EK irányelv

1999.8.19.

2000.7.30.

HL L 199., 1999.7.30.

A 807/2003/EK rendelet

2003.6.5.

HL L 122., 2003.5.16.

A 2006/121/EK irányelv

2007.1.19.

2008.6.1.

HL L 396., 2006.12.30.

Az 1272/2008/EK rendelet

2009.1.20.

HL L 353., 2008.12.31.

Utolsó frissítés: 09.09.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére