RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og blandinger harmoniseres for at beskytte sundhed og miljø samt disse produkters frie bevægelighed. Bestemmelserne vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og blandinger er blevet ændret ved ikrafttrædelsen af den nye forordning (EF) nr. 1272/2008 og oprettelsen af Det Europæiske Kemikalieagentur.

DOKUMENT

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende direktiv er det første direktiv om harmonisering på kemikalieområdet. Da der er tale om et meget omfattende område, har Kommissionen begrænset anvendelsesområdet for dette første direktiv til harmonisering af klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer.

Direktivet vedrører ikke bestemmelser angående:

 • Lægemidler
 • kosmetiske midler
 • blandinger af stoffer i form af affald
 • levnedsmidler
 • foderstoffer
 • pesticider
 • radioaktive stoffer
 • andre stoffer eller præparater, for hvilke der gælder en EF-anmeldelses- eller typegodkendelsesprocedure
 • transport af farlige stoffer
 • råstoffer i transit eller under toldkontrol.

Definitioner

I dette direktiv forstås ved "stoffer": Kemiske elementer og deres forbindelser, således som de naturligt forekommer eller er resultat af en industriel produktion. Ved "præparat" forstås blandinger og opløsninger, der består af to eller flere stoffer.

Klassificering

Klassificeringen af farlige stoffer er baseret på veldefinerede kategorier i direktivet, hvor der er taget hensyn til højeste faregrad og risicienes art. Farlige stoffer omfatter stoffer og præparater, der er eksplosive, brandnærende, let antændelige, giftige, sundhedsskadelige osv.

Direktivets bilag indeholder bl.a. en liste over farlige stoffer (Bilag I), klassificering og bestemmelser vedrørende etikettering, symbolerne for hvert stof, standardpåskrifter vedrørende arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer, samt i givet fald for forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer.

Emballering

Emballeringen af stofferne skal være i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

 • Emballagen skal være således beskaffen og tillukket, at indholdet ikke kan trænge ud; dette gælder dog ikke, hvor der er foreskrevet særlige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Emballagens og lukningens materiale må ikke kunne angribes af indholdet eller indgå skadelige eller farlige forbindelser med dette.
 • Emballagen og lukningen skal i alle dele være solid og holdbar.

Etikettering

Enhver emballage skal være forsynet med en etikette, hvorpå er anført:

 • stoffets navn
 • stoffets oprindelse (navn og adresse på producent, forhandler eller importør)
 • symboler og betegnelse for de farer, der er forbundet med omgang med stoffet
 • en angivelse af arten af de særlige risici, der hidrører fra disse farer.

Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med direktivets bilag (symboler, standardpåskrifter osv.). Det samme gælder i påkommende tilfælde for forsigtighedsregler.

Desuden skal etiketteringen være i overensstemmelse med bestemmelserne for etikettens størrelse. Navnlig skal etikettens dimensioner mindst svare til A 8 (52 x 74 mm), og hvert symbol skal optage mindst en tiendedel af etikettens overflade.

Medlemsstaterne kan kræve, at etiketten på et farligt stof udformes på det eller de nationale sprog.

Hvis emballagen er for lille, kan etiketteringen ske på anden måde.

Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at farlige stoffer, som ikke er giftige eller eksplosive kan undtages fra de generelle regler for etikettering i artikel 23 og 24 i nærværende direktiv. Fremover kan etiketteringen af sådanne stoffer være frivillig eller afvige fra de gældende regler, når pakningerne indeholder så begrænsede mængder, at der ikke er nogen grund til at frygte nogen fare for brugerne.

I forbindelse med international og/eller national transport af farlige stoffer skal etiketten være i overensstemmelse med de internationale og/eller nationale bestemmelser.

Medlemsstaterne kan ikke hindre den frie bevægelighed for farlige stoffer, der er i overensstemmelse med dette direktiv, inden for Det Europæiske Fællesskab, medmindre de udgør en sundheds- og/eller miljørisiko. I så fald skal medlemsstaten informere Kommissionen, som indleder en høringsprocedure for at vurdere risiciene og i påkommende tilfælde træffe de nødvendige foranstaltninger.

Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet i forbindelse med direktivet.

Baggrund

Bilag I udgår og erstattes af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, tabel 3.1 i Bilag VI pr. 20. januar 2009.

Bilag II ophæves pr. 1. juni 2015.

Bilag III ophæves pr. 1. juni 2015.

Bilag IV ophæves pr. 1. juni 2015.

Bilag V erstattes af forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) pr. 1. juni 2008.

Bilag VI ophæves pr. 1. juni 2015. Dog vil bestemmelserne vedrørende etikettering og emballering af stoffer i bilag VI ophøre med at være gældende pr. 1. december 2010.

Bilag VII A, VII B, VII C, VII D og bilag VIII udgår og erstattes af direktiv 2006/121/EF pr. 1. juni 2008.

Bilag IX ophæves pr. 1. juni 2015.

Nærværende direktiv ophæves i sin helhed pr. 1. juni 2015.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 67/548/EØF

29.6.1967

1.2.1972

1.1.1975 (Irland)

EFT 196 af 16.8.1967

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 71/144/EØF

24.3.1971

-

EFT L 74 af 29.3.1971

Direktiv 73/146/EØF

24.5.1973

24.11.1973

EFT L 167 af 25.6.1973

Direktiv 75/409/EØF

27.6.1975

1.6.1976

EFT L 183 af 14.7.1975

Direktiv 79/831/EØF

19.7.1976

18.9.1981
særlige foranstaltninger for de produkter, der er på markedet før denne dato
18.9.1983
begrænset til øvrige varer

EFT L 259 af 15.10.1979

Direktiv 92/32/EØF

22.5.1992

31.10.1993

EFT L 154 af 5.6.1992

Direktiv 96/56/EF

21.9.1996

1.6.1998

EFT L 236 af 18.9.1996

Direktiv 1999/33/EF

19.8.1999

30.7.2000

EFT L 199 af 30.7.1999

Forordning (EF) nr. 807/2003

5.6.2003

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Direktiv 2006/121/EF

19.1.2007

1.6.2008

EUT L 396 af 30.12.2006

Forordning (EF) 1272/2008

20.1.2009

-

EUT L 353 af 31.12.2008

Seneste ajourføring: 09.09.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top