RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

Europeiska unionen (EU) har antagit det direktiv som kallas Seveso 2, som ålägger europeiska länder att identifiera industrianläggningar som är utsatta för risk och att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga allvarliga olyckshändelser med farliga ämnen och att lindra följderna av sådana olyckor för människor och för miljön, så att en högs skyddsnivå kan garanteras i hela Europeiska unionen.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANSTÄLLNING

Detta direktiv, det s.k. andra Sevesodirektivet (Seveso II) har ersatt direktiv 85/501/EEG (Seveso I), uppkallat efter den italienska stad där ett stort dioxinutsläpp ägde rum 1976.

Sevesoklassade anläggningar

Direktivets tillämpningsområde har utvidgats och förenklats. Direktivet ska tillämpas på alla verksamheter där farliga ämnen förekommer eller kan uppstå när en olycka inträffar, i kvantiteter som motsvarar eller överstiger de mängder som anges i bilaga. Direktivet omfattar inte:

 • militära anläggningar;
 • faror som har samband med joniserande strålning;
 • transporter av farliga ämnen på väg, järnväg, inre vattenvägar, till sjöss eller med flyg;
 • transport av farliga ämnen i rörledningar utanför sådana anläggningar som avses i detta direktiv;
 • utvinning av mineraler, utöver kemisk och termisk utvinning och lagring knuten till dessa aktiviteter och som medför förekomst av farliga ämnen;
 • prospektering och utvinning av mineral offshore;
 • avfallsdeponier.

Verksamhetsutövarens allmänna förpliktelser

Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren

 • vidtar alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckshändelser och för att begränsa följderna av dessa för människor och miljö;
 • när som helst kan styrka för den behöriga myndigheten att han vidtagit alla nödvändiga åtgärder som fastställts i direktivet.

När det gäller den sistnämnda skyldigheten ligger bevisbördan på verksamhetsutövaren.

Anmälan

Genom direktivet införs en anmälningsplikt enligt principen att det är olagligt för företag att inneha en stor mängd farliga ämnen utan att behöriga myndigheter underrättas om detta inom de tidsfrister som fastställts i direktivet. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn på verksamhetsutövaren och adress till den aktuella verksamheten;
 • företagets säte;
 • namn eller befattning på den som ansvarar för verksamheten;
 • tillräckliga uppgifter för att klargöra vilka farliga ämnen eller vilken grupp av ämnen det är fråga om;
 • mängd och fysisk form för det eller de farliga ämne(n) som avses;
 • den verksamhet som utförs eller planeras i anläggningen eller lagringsplatsen;
 • verksamhetens omedelbara omgivning.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart informera den berörda myndigheten om varje förändring (t.ex. nedläggning av anläggningen).

Brottsförebyggande åtgärder

Medlemsstaterna ska se till följande:

 • att verksamhetsutövaren utarbetar ett dokument innehållande företagets policy för att förebygga allvarliga olyckshändelser;
 • att denna politik tillämpas i praktiken.

Säkerhetsrapport

Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren lägger fram en säkerhetsrapport som:

 • visar att en säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga olyckshändelser och ett säkerhetssystem för att se till att dessa genomförs har införts;
 • visar att faran för allvarliga olyckshändelser har identifierats och att nödvändiga åtgärder för att förebygga dem och begränsa följderna har vidtagits;
 • visar att utformning, konstruktion, drift och underhåll av alla anläggningar, lagerplatser, utrustningar och infrastrukturer som har samband med driften och som har ett samband med olika slag av fara för allvarliga olyckshändelser inom verksamheten, uppvisar tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet;
 • visar att interna planer för räddningsinsatser har upprättats;
 • tillhandahåller underlag som gör det möjligt att utarbeta en extern plan för räddningsinsatser;
 • säkerställer att de behöriga myndigheterna får tillräcklig information.

Säkerhetsrapporten ska innehålla ett antal uppgifter, bl.a. en förteckning över de farliga ämnen som finns vid verksamheten.

Säkerhetsrapporten ska ses över

 • minst vart femte år; eller
 • vid vilken annan tidpunkt som helst på verksamhetsutövarens initiativ eller på begäran av den behöriga myndigheten, när nya fakta gör detta berättigat; eller
 • vid en ändring av anläggningen.

Den behöriga myndigheten kan på vissa villkor befria verksamhetsutövaren från vissa krav på upplysningar i säkerhetsrapporterna, dock utan att detta befriar honom från kravet att lägga fram en säkerhetsrapport. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna en motiverad förteckning över samtliga dessa undantag.

Åtgärder i nödsituationer

Medlemsstaterna ska se till att alla verksamhetsutövare som är skyldiga att lägga fram en säkerhetsrapport även utarbetar en intern plan för räddningsinsatser samt förser de behöriga myndigheterna med nödvändiga upplysningar för att upprätta en extern plan för räddningsinsatser. Planer för räddningsinsatser ska omprövas och om nödvändigt, uppdateras minst vart tredje år.

Försiktighetsåtgärder som har att göra med lokaliseringen

Den behöriga myndigheten ska

 • fastställa de verksamheter eller grupper av verksamheter vid vilka sannolikheten för eller konsekvenserna av en allvarlig olyckshändelse är högre på grund av verksamheternas lokalisering och förråd av farliga ämnen;
 • se till att dessa verksamheter utbyter relevant information och samarbetar.

Säkerhetsuppgifter

Medlemsstaterna ska se till att målen när det gäller att förebygga allvarliga olyckshändelser beaktas vid regleringen av markanvändningen, bl.a. genom att kontrollera lokaliseringen av nya verksamheter, förändringar av befintliga verksamheter och nya anordningar kring befintliga verksamheter som t.ex. transportleder och bostadsområden. Medlemsstaterna ska se till att beakta nödvändigheten av att på lång sikt upprätthålla eller upprätta lämpliga avstånd mellan verksamheter och bostadsområden.

Medlemsstaterna ska se till att information om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska förfara vid en olycka automatiskt lämnas till personer som löper risk att påverkas av en allvarlig olyckshändelse. De ska även se till att allmänheten har tillgång till säkerhetsrapporterna.

Uppgifter som verksamhetsutövaren ska tillhandahålla vid allvarliga olyckor

Efter en allvarlig olyckshändelse ska verksamhetsutövaren vidta följande åtgärder:

 • informera den behöriga myndigheten;
 • förse denna med information om omständigheterna vid olyckan, vilka farliga ämnen som förekommer, de uppgifter som finns tillgängliga för att bedöma olyckans följder för människor och miljö, nödvändiga uppgifter för att utvärdera olyckans effekter på människan och miljön, samt vilka räddningsinsatser som genomförts;
 • informera myndigheten om åtgärder som planeras för att mildra verkningarna av olyckan och undvika att den upprepas;
 • uppdatera informationen om olyckan.

Den behöriga myndigheten ska

 • försäkra sig om att brådskande åtgärder har vidtagits:
 • samla in den information som behövs för att kunna göra en fullständig analys av olyckshändelsen;
 • se till att verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga återställningsåtgärder;
 • utfärda rekommendationer för förebyggande åtgärder i framtiden.

Uppgifter som medlemsstaterna ska överlämna till kommissionen

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de allvarliga olyckshändelser som inträffar inom deras territorium. Till att börja med ska de lämna följande uppgifter:

 • namn på och adress till den myndighet som är ansvarig för att sammanställa rapporten.;
 • datum, tidpunkt och plats för den allvarliga olyckshändelsen;
 • namn på verksamhetsutövaren och adress till den aktuella verksamheten;
 • en kort beskrivning av omständigheterna vid olyckan;
 • en kort beskrivning av de räddningsinsatser som har genomförts och de försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att undvika att olyckan upprepas.

För att iaktta sina förpliktelser när det gäller att informera medlemsstaterna ska kommissionen upprätta ett register och ett informationssystem med all information om allvarliga olyckshändelser som inträffat inom medlemsstaternas territorium.

Kontroll

De behöriga myndigheterna ska upprätta ett system för tillsyn för att försäkra sig om att

 • verksamhetsutövaren har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förebygga allvarliga olyckshändelser och begränsa följderna av dessa;
 • säkerhetsrapporten är riktig och fullständig;
 • allmänheten har informerats.

Hindrande av användning

Medlemsstaterna ska förbjuda drift av en verksamhet, eller att en anläggning eller ett lager tas i drift om de åtgärder som vidtas av verksamhetsutövaren för att förebygga olyckshändelser är otillräckliga. Medlemsstaterna kan förbjuda drift av en verksamhet om verksamhetsutövaren inte i tid har lämnat in:

 • anmälan;
 • rapporterna;
 • eller annan information som föreskrivs i direktivet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv 96/82/EG 03.02.1997 03.02.1999 EGT L 10, 14.1.1997
Ändringsrättsakt(er) Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/105/EG

31.12.2003

01.07.2005

EUT L 345, 31.12.2003.

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 96/82/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on control of major-accident hazards involving dangerous substances [COM (2010) 781 final – Not published in the Official Journal] (Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår).
Kommissionen antog den 21 december 2010 ett förslag till ett nytt direktiv (Seveso II) för att följa upp ändringar som uppkommit i klassificeringssystemet för farliga ämnen i EU, till vilka direktivet hänvisar, och klargöra och aktualisera vissa bestämmelser för att förbättra verkställandet (förstärkta bestämmelser om inspektioner och allmänhetens tillgång till information).
Medbeslutandeförfarande 2010/0377/KOD

Kommissionens beslut 2009/10/EG av den 2 december 2008 om fastställande av ett formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser i enlighet med rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [EUT L 6, 10.1.2009].

Kommissionens beslut 98/433/EG av den 26 juni 1998 om harmoniserade kriterier för undantag i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 192 av den 8.7.1998].

Senast ändrat den 26.10.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början