RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

De Europese Unie (EU) heeft de zogenoemde "SEVESO II"-richtlijn aangenomen, welke de lidstaten verplicht te bepalen welke industriële terreinen een risico vormen en de nodige maatregelen te nemen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. Deze richtlijn heeft ten doel hoge beschermingsniveaus te waarborgen in de hele Europese Unie.

BESLUIT

Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze richtlijn, de zogenoemde "SEVESO II"-richtlijn, vervangt Richtlijn 82/501/EEG, de zogenoemde "SEVESO I"-richtlijn (genoemd naar de Italiaanse stad waar bij een ongeval in 1976 een aanzienlijke hoeveelheid dioxine vrijkwam).

Seveso-inrichtingen

Het toepassingsgebied van de richtlijn wordt tegelijk uitgebreid en vereenvoudigd. Deze richtlijn is van toepassing op alle inrichtingen waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in de bijlage vermelde hoeveelheid aanwezig zijn of bij een ongeval kunnen ontstaan. De richtlijn is niet van toepassing op:

 • militaire installaties;
 • gevaren die samenhangen met ioniserende straling;
 • vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor, over het water of door de lucht;
 • vervoer van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen buiten de onder deze richtlijn begrepen inrichtingen;
 • exploitatie van delfstoffen, met uitzondering van chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en de met die activiteiten verbonden opslag waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
 • offshore-exploratie en -exploitatie van delfstoffen;
 • stortplaatsen voor afval.

Algemene verplichtingen van de exploitant

De lidstaten moeten erover waken dat de exploitanten:

 • alle nodige maatregelen treffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken;
 • te allen tijde voor de bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat zij alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen die in de richtlijn zijn voorzien.

Wat dit laatste punt betreft, ligt de bewijslast bij de exploitant.

Kennisgeving

Krachtens de richtlijn berust op de exploitant een kennisgevingsverplichting, volgens het beginsel dat het voor een onderneming illegaal is om een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen te bezitten zonder de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te stellen binnen de in de richtlijn vastgestelde termijn. Deze kennisgeving behelst de volgende gegevens:

 • de naam van de exploitant en het adres van de betrokken inrichting;
 • de zetel van de exploitant;
 • de naam of de functie van de persoon die met de leiding van de inrichting is belast;
 • voldoende gegevens om de betrokken gevaarlijke stoffen of categorie van gevaarlijke stoffen te identificeren;
 • de hoeveelheid en de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof(fen);
 • de activiteit die in de installatie of op de opslagplaats wordt uitgeoefend of is gepland;
 • de onmiddellijke omgeving van de inrichting.

In geval van een wijziging van de situatie (bijvoorbeeld de definitieve sluiting van de inrichting) stelt de exploitant de bevoegde autoriteit daarvan in kennis.

Preventiebeleid

De lidstaten waken erover dat:

 • de exploitant een document opstelt, waarin zijn preventiebeleid voor zware ongevallen wordt vastgelegd;
 • dit beleid correct wordt uitgevoerd.

Veiligheidsrapport

De lidstaten zorgen ervoor dat de exploitant een veiligheidsrapport indient teneinde:

 • aan te tonen dat er een beleid ter preventie van zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem voor het uitvoeren daarvan zijn ingevoerd;
 • aan te tonen dat de gevaren van zware ongevallen geïdentificeerd zijn en dat de nodige maatregelen zijn getroffen om die te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;
 • aan te tonen dat het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking samenhangende installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die samenhangen met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting, voldoende veilig en betrouwbaar zijn;
 • aan te tonen dat er interne noodplannen zijn gemaakt;
 • de noodzakelijke gegevens te verstrekken waarmee een extern noodplan kan worden opgesteld;
 • te waarborgen dat voldoende gegevens aan de bevoegde autoriteiten worden verschaft.

In het veiligheidsrapport worden een aantal inlichtingen opgenomen, zoals een bijgewerkte lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen.

Het veiligheidsrapport wordt bijgewerkt:

 • ten minste om de vijf jaar, of
 • op enig ander tijdstip op initiatief van de exploitant of op verzoek van de bevoegde autoriteit, indien nieuwe feiten zulks rechtvaardigen, of
 • bij wijziging van de installatie.

De exploitant kan er onder bepaalde voorwaarden door de bevoegde autoriteiten van worden vrijgesteld in het veiligheidsrapport bepaalde informatie te verstrekken, zonder dat dit hem vrijstelt van de verplichting om het rapport zelf in te dienen. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van het geheel van deze vrijstellingen en van de redenen daarvoor.

Noodplannen

De lidstaten dragen er zorg voor dat de exploitanten die onder de verplichting van veiligheidsrapportage vallen, eveneens een intern noodplan voor de binnen de inrichting te nemen maatregelen opstellen en de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke gegevens verstrekken zodat zij een extern noodplan kunnen opstellen. Deze noodplannen moeten ten minste om de drie jaar opnieuw worden bezien en beproefd en zo nodig herzien en bijgewerkt.

Ruimtelijke ordening

De bevoegde autoriteiten:

 • maken een lijst op van de inrichtingen of groepen inrichtingen waarvoor de waarschijnlijkheid van een ernstig ongeval of de ernst van de gevolgen daarvan vergroot kan zijn door de locatie en de nabijheid van deze inrichtingen en de daarin opgeslagen gevaarlijke stoffen;
 • waken over de goede uitwisseling van informatie tussen en samenwerking van de inrichtingen.

Informatie over de veiligheidsmaatregelen

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ten doel gestelde preventie van zware ongevallen en beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen in hun beleid inzake de bestemming of het gebruik van de grond in aanmerking worden genomen, namelijk door toe te zien op de vestiging van nieuwe inrichtingen, de wijzigingen van bestaande inrichtingen en de nieuwe ontwikkelingen rond bestaande inrichtingen (verbindingswegen, woongebieden, enz.). De lidstaten moeten erover waken dat er ook op lange termijn voldoende afstand blijft bestaan tussen vestigingen en woongebieden.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de informatie over de bij een ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen en de in dat geval te volgen gedragslijn ambtshalve wordt verstrekt aan degenen die kunnen worden getroffen door een ernstig ongeval. Zij zorgen er ook voor dat de veiligheidsrapporten voor het publiek beschikbaar zijn.

Door de exploitant na een zwaar ongeval te verstrekken informatie

Na een zwaar ongeval moet de exploitant van de inrichting:

 • de bevoegde autoriteit inlichten;
 • haar informatie verstrekken over de omstandigheden van het ongeval, de daarbij betrokken gevaarlijke stoffen, de beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor mens en milieu kunnen worden geëvalueerd en de getroffen noodmaatregelen;
 • haar in kennis stellen van de voorgenomen maatregelen om de gevolgen van het ongeval te beperken en herhaling van het ongeval te voorkomen;
 • de verstrekte informatie over het ongeval up-to-date houden.

De bevoegde autoriteit moet:

 • er zich van vergewissen dat alle noodmaatregelen zijn getroffen;
 • de voor een volledige analyse van het zware ongeval benodigde gegevens verzamelen;
 • ervoor zorgen dat de exploitant de noodzakelijke maatregelen tot verbetering neemt;
 • aanbevelingen doen voor toekomstige preventieve maatregelen.

Door de lidstaten aan de Commissie te verstrekken informatie

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van zware ongevallen die zich op hun grondgebied hebben voorgedaan. Daarbij worden de volgende gegevens verstrekt:

 • de naam en het adres van de voor de opstelling van het rapport verantwoordelijke autoriteit;
 • datum, tijd en plaats van het zware ongeval;
 • de naam van de exploitant en het adres van de inrichting;
 • een beknopte beschrijving van de omstandigheden van het ongeval;
 • een beknopte beschrijving van de getroffen noodmaatregelen en van de onmiddellijk te treffen voorzorgsmaatregelen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichting tot informatie van de lidstaten zet de Commissie een register en een informatiesysteem op met bijzonderheden over de zware ongevallen die zich op het grondgebied van de lidstaten hebben voorgedaan.

Inspectie

De bevoegde autoriteiten zetten een inspectiesysteem op teneinde te waarborgen dat:

 • de exploitant alle passende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen daarvan te beperken;
 • het veiligheidsrapport de situatie in de inrichting trouw weergeeft;
 • het publiek wordt geïnformeerd.

Exploitatieverbod

De lidstaten verbieden de exploitatie of de inbedrijfstelling van een inrichting, installatie of opslagplaats indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen onvoldoende zijn. De lidstaten kunnen de exploitatie eveneens verbieden indien de exploitant heeft nagelaten de volgende documenten of informatie binnen de vastgestelde termijn in te dienen:

 • de kennisgeving;
 • de rapporten;
 • andere in de richtlijn voorziene informatie.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Richtlijn 96/82/EG

3.2.1997

3.2.1999

PB L 10 du 14.1.1997

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Richtlijn 2003/105/EG

31.12.2003

1.7.2005

PB L 345 van 31.12.2003

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

PB L 284 van 31.10.2003

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 96/82/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [COM(2010) 781 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].
De Commissie heeft op 21 december 2010 een voorstel aangenomen voor een nieuwe richtlijn (Seveso III) teneinde de wijzigingen in aanmerking te nemen die zijn aangebracht in de Europese taxonomie van gevaarlijke stoffen waarnaar de richtlijn verwijst en bepaalde bepalingen te verduidelijken en bij te werken met het oog op een betere tenuitvoerlegging (strengere voorschriften in verband met inspecties en publiekstoegang tot informatie).
Medebeslissingsprocedure 2010/0377/COD

Beschikking 2009/10/EG van de Commissie van 2 december 2008 tot vaststelling van een rapportageformulier voor zware ongevallen krachtens Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Publicatieblad L 6 van 10.1.2009].

Beschikking 98/433/EG van de Commissie van 26 juni 1998 inzake geharmoniseerde criteria voor vrijstellingen overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Publicatieblad L 192 van 8.7.1998].

Laatste wijziging: 26.10.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven