RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

Az Európai Unió elfogadta a Seveso II irányelvet, amelynek értelmében az uniós országoknak meg kell határozniuk a kockázatot jelentő ipari területeket, valamint megfelelő intézkedéseket kell tenniük a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, valamint emberekre és környezetre gyakorolt következményeik mérséklése érdekében. Az irányelv magas szintű védelmet kíván biztosítani az Európai Unió egész területén.

JOGI AKTUS

A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t]

ÖSSZEFOGLALÓ

A Seveso II-nek nevezett irányelv váltotta fel a Seveso I-nek is nevezett 82/501/EGK irányelvet (az irányelv egy olasz városról kapta a nevét, ahol 1976-ban egy balesetet követően jelentős mennyiségű dioxin került a környezetbe).

A Seveso irányelv hatálya alá tartozó létesítmények

Az irányelv tárgyi hatályát egyszerűen határozták meg, ugyanakkor a hatálya alá eső létesítmények köre igen széles. Az irányelv mindazokra a létesítményekre alkalmazandó, ahol a mellékletben foglaltakkal megegyező vagy annál nagyobb mennyiségben veszélyes anyagok találhatók, vagy azok baleset esetén feltehetően keletkeznek. Az irányelv hatálya nem terjed ki:

 • a katonai létesítményekre;
 • az ionizáló sugárzás által okozott veszélyekre;
 • veszélyes anyagok közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására;
 • a veszélyes anyagok csővezetékeken való szállítására az irányelv alkalmazási körébe tartozó üzemeken kívül;
 • ásványi anyagok kitermelésére a vegyi vagy hőkezelések, illetve az ezen eljárásokhoz kapcsolódó, veszélyes anyagok jelenlétével járó tárolás kivételével;
 • ásványi anyagok nyílt tengeri feltárásával és kitermelésével kapcsolatos tevékenységekre;
 • hulladéklerakókra.

Az üzemeltető általános kötelezettségei

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltető:

 • megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek a súlyos balesetek megakadályozásához és azok emberre és környezetre gyakorolt következményei korlátozásához szükségesek;
 • a hatáskörrel rendelkező hatóságok által bármikor kötelezhető annak bizonyítására, hogy az ebben az irányelvben foglalt minden szükséges intézkedést megtett.

Ez utóbbi kötelezettség esetében a bizonyítási teher az üzemeltetőre hárul.

Bejelentés

Az irányelv bejelentési kötelezettséget ír elő; ez azt jelenti, hogy a vállalkozás jogellenesen tart nagy mennyiségben veszélyes anyagot, ha ezt az irányelvben foglalt határidőn belül nem jelenti be a hatáskörrel rendelkező hatóságnak. E bejelentésnek a következőket kell megjelölnie:

 • az üzemeltető neve és az üzem címe;
 • az üzemeltető székhelye;
 • az üzemért felelős személy neve vagy beosztása;
 • elegendő információ a kérdéses veszélyes anyag vagy anyagcsoport azonosításához;
 • a kérdéses veszélyes anyag vagy anyagok mennyisége és fizikai formája;
 • a létesítmény vagy tárolóhely tevékenysége vagy javasolt tevékenysége;
 • az üzem közvetlen környezete.

Az üzemeltetőnek azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel rendelkező hatóságot a helyzetben bekövetkezett változásról (például a létesítmény végleges bezárásáról).

Megelőzési politika

A tagállamok biztosítják, hogy:

 • az üzemeltető jelentést készítsen, amelyben rögzíti a súlyos balesetek megelőzésének tervét;
 • e tervet megfelelő módon végrehajtsák.

Biztonsági jelentés

A tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető biztonsági jelentést készít, amelynek segítségével:

 • bizonyítható, hogy a súlyos balesetek megelőzésére kidolgozott terv és a végrehajtását szolgáló biztonsági irányítási rendszer rendelkezésre áll;
 • bizonyítható, hogy a súlyos balesetek veszélyét azonosították, és megtették a szükséges intézkedéseket az ilyen balesetek megelőzésére és következményeinek csökkentésére;
 • bizonyítható, hogy az üzemen belüli súlyos baleset veszélyével kapcsolatos minden létesítmény, tárolóhely, készülék és az üzemeltetéssel kapcsolatos infrastruktúra tervezése, építése, üzemeltetése és karbantartása kellően biztonságos és megbízható;
 • bizonyítható, hogy a belső vészhelyzeti tervek elkészültek;
 • megfelelő információ biztosítható a külső terv elkészítéséhez;
 • elégséges információ biztosítható a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

E biztonsági jelentésnek tartalmaznia kell továbbá bizonyos egyéb információkat, így az üzemben található veszélyes anyagok naprakész jegyzékét is.

E jelentést a következő időpontokban kell felülvizsgálni:

 • legalább ötévente; vagy
 • az üzemeltető kezdeményezésére vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére, ha ezt új tények indokolják; vagy
 • valamely helyszín módosulása esetén.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok bizonyos körülmények fennállása esetén mentesíthetik az üzemeltetőt egyes információknak a biztonsági jelentésben való megküldése alól; ez azonban nem mentesíti az üzemeltetőt a jelentés benyújtásának kötelezettsége alól. A tagállamoknak ebben az esetben tájékoztatniuk kell a Bizottságot valamennyi mentességről, illetve azok indokairól.

Vészhelyzeti tervek

A tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági jelentés benyújtásának kötelezettsége alá tartozó üzemeltetők belső vészhelyzeti tervet is készítenek, valamint megküldik a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a külső terv elkészítéséhez szükséges információkat. Biztosítani kell e vészhelyzeti tervek – legalább háromévenkénti – felülvizsgálatát, ellenőrzését, és szükség esetén módosítását és naprakésszé tételét.

Az elhelyezkedéssel kapcsolatos óvintézkedések

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

 • ki kell jelölnie azokat az üzemeket vagy üzemcsoportokat, ahol az üzemek elhelyezkedése és közelsége vagy veszélyesanyag-készlete miatt egy súlyos baleset előfordulásának fokozott a valószínűsége, illetve a balesetnek súlyos következményei lehetnek;
 • biztosítania kell a megfelelő információcserét és az üzemek közötti együttműködést.

A biztonsági intézkedésekre vonatkozó információk

A tagállamok biztosítják, hogy a területfelhasználási politikáikban figyelembe veszik a súlyos balesetek megelőzésének célkitűzéseit, különösen új üzemek telepítésének, a meglévő üzemek megváltoztatásának, illetve az azokat övező területen történő új fejlesztéseknek (közlekedési vonalak, lakóterületek stb.) az ellenőrzésén keresztül. A tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy hosszú távon biztosítaniuk kell az üzemek és a lakóterületek közötti megfelelő távolság fenntartását vagy kialakítását.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a biztonsági intézkedésekre és a baleset esetén követendő magatartásra vonatkozó tájékoztatást kérés nélkül is megadják azoknak, akik leginkább ki vannak téve a súlyos balesetek veszélyének. A tagállamoknak emellett biztosítaniuk kell, hogy a biztonsági jelentések a nyilvánosság számára elérhetőek legyenek.

Az üzemeltető által súlyos balesetet követően szolgáltatandó információk

Súlyos balesetet követően az üzemeltető köteles:

 • tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot;
 • átadni e hatóságnak a baleset körülményeire, az érintett veszélyes anyagokra, a baleset emberre és környezetre gyakorolt hatásainak felméréséhez rendelkezésre álló adatokra és a vészhelyzetben tett intézkedésekre vonatkozó információkat;
 • tájékoztatni a hatóságot a baleset hatásainak enyhítésére, valamint a hasonló baleset megismétlődésének megakadályozására hozott intézkedésekről;
 • naprakésszé tenni a balesetről szolgáltatott információkat.

A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles:

 • biztosítani azt, hogy megtesznek minden azonnali intézkedést;
 • összegyűjteni a baleset teljes elemzéséhez szükséges adatokat;
 • biztosítani, hogy az üzemeltető megtegye a szükséges helyreállítási intézkedéseket;
 • ajánlásokat tenni a jövőbeni megelőző intézkedésekre.

A tagállamok által a Bizottság részére szolgáltatandó információk

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a területükön bekövetkezett súlyos balesetekről. A tagállamoknak elsősorban a következő információkat kell megadniuk:

 • a jelentésért felelős hatóság neve és címe;
 • a súlyos baleset dátuma, időpontja és helye;
 • az üzemeltető neve és az üzem címe;
 • a baleset körülményeinek rövid leírása;
 • a megtett vészhelyzeti intézkedések és a baleset megismétlődésének elkerüléséhez szükséges azonnali óvintézkedések rövid leírása.

A tagállamokkal szembeni tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítése céljából a Bizottság létrehoz egy nyilvántartást és egy információs rendszert, amely a tagállamok területén történt súlyos balesetek részleteit tartalmazza.

Vizsgálat

A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vizsgálati rendszert kell kialakítaniuk, amelynek segítségével biztosítható, hogy:

 • az üzemeltető megtette a megfelelő intézkedéseket a balesetek megelőzése és következményeik mérséklése érdekében;
 • a biztonsági jelentésben foglalt adatok helyesek és teljesek;
 • a nyilvánosságot tájékoztatták.

Az üzemeltetés megtiltása

A tagállamoknak meg kell tiltaniuk bármely üzem, létesítmény, tárolóhely üzemeltetését vagy üzembe helyezését, ha az üzemeltető által a balesetek megelőzése érdekében tett intézkedések hiányosak. A tagállamok emellett megtilthatják az üzemeltetést, ha az üzemeltető nem nyújtotta be a meghatározott határidőn belül:

 • a bejelentést;
 • a jelentéseket;
 • az irányelv által előírt egyéb információkat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A 96/82/EK irányelv

1997.2.3.

1999.2.3.

HL L 10., 1997.1.14.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A 2003/105/EK irányelv

2003.12.31.

2005.7.1.

HL L 345., 2003.12.31.

Az 1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

Az 1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 96/82/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat [COM(2010) 781 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság 2010. december 21-én elfogadta az új irányelvre (Seveso III) irányuló javaslatot, hogy figyelembe vegye az Unióban a veszélyes anyagok – amelyekre az irányelv is utal – osztályozására szolgáló rendszerben bekövetkezett változtatásokat, valamint hogy végrehajtásuk javítása érdekében pontosítson és naprakésszé tegyen bizonyos intézkedéseket (a vizsgálatokra és a nyilvánosság információkhoz való hozzáférésére vonatkozó szigorúbb szabályok).
Együttdöntési eljárás: 2010/0377/COD .

A Bizottság 2009/10/EK határozata (2008. december 2.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv szerinti súlyos balesetek jelentésére szolgáló adatlapról [Hivatalos Lap L 6., 2009.1.10.].

A Bizottság 98/433/EK határozata (1998. június 26.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv 9. cikke szerinti felmentés összehangolt feltételeiről [Hivatalos Lap L 192., 1998.7.8.].

Utolsó frissítés: 26.10.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére