RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Μεγάλα ατυχήματα σχετιζόμενα με επικίνδυνες ουσίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε την οδηγία «Seveso II», η οποία υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές χώρες να εντοπίσουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κινδύνου και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η εν λόγω οδηγία επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία, που αποκαλείται «Seveso II» αντικατέστησε την οδηγία 82/501/ΕΟΚ, που συχνά αποκαλείται οδηγία «Seveso I» (από το όνομα της ιταλικής πόλης όπου σημειώθηκε σημαντικό ατύχημα λόγω ελευθέρωσης διοξινών το 1976).

Εγκαταστάσεις που αφορά η Seveso

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας διευρύνθηκε και ταυτοχρόνως απλοποιήθηκε. Εφαρμόζεται στις μονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες ή όπου υπάρχει υποψία ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε περίπτωση ατυχήματος, σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα.

Δεν καλύπτονται από την οδηγία:

 • οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις·
 • οι κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία·
 • η οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων ουσιών·
 • η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, εκτός των μονάδων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·
 • η εκμετάλλευση ορυκτών υλών, εξαιρουμένων της εργασιών χημικής και θερμικής επεξεργασίας και της συνακόλουθης αποθήκευσης, για τις οποίες απαιτείται χρήση επικινδύνων ουσιών·
 • οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών υλών στην ανοιχτή θάλασσα·
 • οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Γενικές υποχρεώσεις του ασκούντος την εκμετάλλευση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ασκών την εκμετάλλευση:

 • να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
 • να υποχρεούται να αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή στην αρμόδια αρχή ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία.

Ο ασκών την εκμετάλλευση υποχρεούται να παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την τελευταία υποχρέωση.

Κοινοποίηση

Η οδηγία επιβάλλει υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με την αρχή ότι θα ήταν παράνομο να διαθέτουν οι επιχειρήσεις μεγάλη ποσότητα επικίνδυνων ουσιών χωρίς να έχουν ειδοποιήσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • το όνομα του ασκούντος την εκμετάλλευση και τη διεύθυνση της σχετικής μονάδας·
 • την έδρα του ασκούντος την εκμετάλλευση·
 • το όνομα ή τα καθήκοντα του υπεύθυνου της μονάδας·
 • επαρκείς πληροφορίες για την αναγνώριση των επικίνδυνων ουσιών ή της κατηγορίας των·
 • την ποσότητα και τη φυσική μορφή της ή των σχετικών επικίνδυνων ουσιών·
 • την εκτελούμενη ή προβλεπόμενη δραστηριότητα στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης·
 • το άμεσο περιβάλλον της μονάδας.

Σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης (οριστικό κλείσιμο της μονάδας, για παράδειγμα), ο ασκών την εκμετάλλευση ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.

Πολιτική πρόληψης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

 • ο ασκών την εκμετάλλευση να συντάσσει έγγραφο εκθέτοντας την οικεία πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων
 • να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της.

Έκθεση ασφαλείας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ασκών την εκμετάλλευση να υποβάλλει έκθεση ασφαλείας με σκοπό:

 • να καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας·
 • να καταδεικνύεται ότι έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι μεγάλων ατυχημάτων και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών των·
 • να καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων, των χώρων αποθήκευσης, του εξοπλισμού και της υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία της, οι οποίες έχουν σχέση με τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος εντός της μονάδας, παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια·
 • να καταδεικνύεται ότι υπάρχουν εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης·
 • να παρέχονται τα στοιχεία που επιτρέπουν την εκπόνηση του εξωτερικού σχεδίου·
 • να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών.

Η έκθεση ασφαλείας περιέχει ορισμένα στοιχεία όπως ενημερωμένο κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη μονάδα.

Η έκθεση πρέπει να αναθεωρείται:

 • τουλάχιστον ανά πενταετία, ή
 • οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του ασκούντος την εκμετάλλευση ή μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδομένα ή
 • σε περίπτωση μετατροπής μιας τοποθεσίας.

Είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι αρμόδιες αρχές να απαλλάσσουν τον ασκούντα την εκμετάλλευση από την υποβολή ορισμένων πληροφοριών στην έκθεση ασφαλείας χωρίς ωστόσο να απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής της εν λόγω έκθεσης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή το σύνολο των απαλλαγών που εγκρίνουν καθώς και την αιτιολόγησή τους.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασκούντες την εκμετάλλευση που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής έκθεσης ασφαλείας να καταρτίζουν επίσης εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να επανεξετάζονται, να δοκιμάζονται και, όταν χρειάζεται, να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά τριετία.

Λήψη προληπτικών μέτρων όσον αφορά την τοποθεσία

Η αρμόδια αρχή οφείλει:

 • να προσδιορίζει τις μονάδες ή ομάδες μονάδων για τις οποίες οι πιθανότητες μεγάλου ατυχήματος ή οι συνέπειές του μπορούν να είναι αυξημένες λόγω της τοποθεσίας ή της εγγύτητας των εν λόγω μονάδων και λόγω των επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν·
 • να εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων.

Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης, ιδίως ελέγχοντας την εγκατάσταση νέων μονάδων, τις μετατροπές στις υπάρχουσες μονάδες και τα νέα χωροταξικά έργα (οδοί επικοινωνίας, ζώνες κατοικίας) που εκτελούνται γύρω από τις υφιστάμενες μονάδες. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μακροπρόθεσμης εγγύησης διατήρησης ή καθιέρωσης των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ των μονάδων και των οικιστικών περιοχών (περιοχών κατοικίας).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος να παρέχονται αυτεπαγγέλτως στους κινδυνεύοντες από μεγάλο ατύχημα. Μεριμνούν επίσης ώστε οι εκθέσεις ασφαλείας να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση μετά από μείζον ατύχημα

Μετά από ένα μείζον ατύχημα, ο ασκών την εκμετάλλευση οφείλει:

 • να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές·
 • να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις του ατυχήματος, τις ενεχόμενες επικίνδυνες ουσίες, να τους κοινοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του ατυχήματος στον άνθρωπο και το περιβάλλον, και τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης·
 • να τις πληροφορεί σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήματος·
 • να ενημερώνει τα σχετικά με το ατύχημα στοιχεία.

Η αρμόδια αρχή οφείλει:

 • να εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα έκτακτης ανάγκης·
 • να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη ανάλυση του μεγάλου ατυχήματος·
 • να εξασφαλίζει ότι ο ασκών την εκμετάλλευση λαμβάνει τα απαιτούμενα ανακουφιστικά μέτρα·
 • να διατυπώνει συστάσεις για μελλοντικά προληπτικά μέτρα.

Πληροφορίες εκ μέρους των κρατών μελών στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μεγάλα ατυχήματα που συνέβησαν στην επικράτειά τους. Κατ' αρχάς οφείλουν να ανακοινώνουν:

 • την ονομασία και τη διεύθυνση της αρχής που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της έκθεσης·
 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του μεγάλου ατυχήματος·
 • το ονοματεπώνυμο του ασκούντος την εκμετάλλευση και τη διεύθυνση της συγκεκριμένης μονάδας·
 • σύντομη περιγραφή των περιστάσεων του ατυχήματος·
 • σύντομη περιγραφή των ληφθέντων μέτρων έκτακτης ανάγκης και των μέτρων προφύλαξης που απαιτούνται άμεσα ώστε να μην αναπαραχθεί το ατύχημα.

Για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για ενημέρωση των κρατών μελών, η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο και σύστημα πληροφόρησης που περιέχουν πληροφορίες για τα μεγάλα ατυχήματα τα οποία συνέβησαν στην επικράτεια των κρατών μελών.

Επιθεωρήσεις

Οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να οργανώνουν σύστημα επιθεωρήσεων με το οποίο να εξασφαλίζεται ότι:

 • ο ασκών την εκμετάλλευση έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους·
 • η έκθεση ασφαλείας είναι ορθή και πλήρης·
 • το κοινό έχει ενημερωθεί.

Απαγόρευση εκμετάλλευσης

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εκμετάλλευση ή την προετοιμασία της λειτουργίας μιας μονάδας, μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου αποθήκευσης εάν τα μέτρα που έχει λάβει ο ασκών την εκμετάλλευση για την πρόληψη των ατυχημάτων είναι ανεπαρκή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαγορεύουν την λειτουργία της εκμετάλλευσης εάν ο ασκών την εκμετάλλευση δεν έχει διαβιβάσει εντός της καθορισμένης προθεσμίας:

 • την κοινοποίηση·
 • τις εκθέσεις·
 • ή τις λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται από την οδηγία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 96/82/ΕΚ

3.2.1997

3.2.1999

ΕΕ L 10 της 14.1.1997

Πράξη (εις) τροποποίησης Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2003/105/ΕΚ

31.12.2003

1.7.2005

ΕΕ L 345 της 31.12.2003

Κανονισμός (ΕΚ) 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284 της 31.10.2003

 Κανονισμός (ΕΚ) 1137/2008

11.12.2008

-

EE L 311 της 21.11.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 96/82/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [COM(2010) 781 τελικό – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η Επιτροπή ενέκρινε στις 21 Δεκεμβρίου 2010 πρόταση για νέα οδηγία (Seveso III) με σκοπό να δώσει συνέχεια στις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα της ΕΕ για την ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών στις οποίες αναφέρεται η οδηγία και επιδιώκοντας να διευκρινίσει και να επικαιροποιήσει ορισμένες διατάξεις ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή τους (ενισχυμένες διατάξεις για τις επιθεωρήσεις και την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες).
Διαδικασία συναπόφασης 2010/0377/COD

Απόφαση 2009/10/EK της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση εντύπου αναφοράς μεγάλου ατυχήματος σύμφωνα με την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [Επίσημη Εφημερίδα L 6 της 10.1.2009].

Απόφαση 98/433/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1998, περί των εναρμονισμένων κριτηρίων για τις απαλλαγές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [Επίσημη Εφημερίδα L 192 της 8.7.1998].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.10.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας