RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 22 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Międzynarodowy handel niebezpiecznymi chemikaliami

Unia Europejska (UE) reguluje wywóz i przywóz niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych i pestycydów. Przyjmując rozporządzenia (UE) nr 649/2012, UE ma na celu wdrożenie konwencji rotterdamskiej, wspieranie wspólnej odpowiedzialności oraz współpracy i ochronę zdrowia oraz środowiska.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

STRESZCZENIE

W rozporządzeniu określone zostają niektóre zasady dotyczące wywozu niebezpiecznych chemikaliów, które są zakazane lub podlegają surowym ograniczeniom w Unii Europejskiej (UE). Eksporterzy zostają zobowiązani do powiadamiania o wywozie niebezpiecznych chemikaliów, które podlegają temu rozporządzeniu, przed dokonaniem wywozu. Poza tym niebezpieczne chemikalia, których dotyczy konwencja rotterdamska, oraz niebezpieczne chemikalia, które są zakazane lub podlegają surowym ograniczeniom w Unii, nie mogą być wywożone bez zgody państwa przywozu.

Rozporządzenie ma zagwarantować stosowanie przepisów rozporządzenia odnoszącego się do klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych do wszystkich chemikaliów wywożonych z państw członkowskich do innych stron konwencji lub innych państw, chyba że przepisy te stałyby w sprzeczności z jakimikolwiek szczególnymi wymaganiami tych stron lub innych państw.

Niebezpieczne chemikalia objęte rozporządzeniem

Rozporządzenie obejmuje:

  • niektóre niebezpieczne chemikalia, które podlegają procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (procedurze PIC) na podstawie konwencji rotterdamskiej,
  • niektóre niebezpieczne chemikalia, które są zakazane lub podlegają surowym ograniczeniom w UE lub w państwie członkowskim, oraz
  • wszystkie chemikalia w odniesieniu do ich klasyfikacji, oznakowania i pakowania.

Niektóre produkty nie są objęte zakresem stosowania rozporządzenia. Są to:

Organy krajowe

Każde państwo członkowskie wyznacza organ lub organy w celu pełnienia funkcji administracyjnych wymaganych na mocy rozporządzenia.

Europejska Agencja Chemikaliów

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wspiera Komisję Europejską poprzez zarządzanie technicznymi, naukowymi i administracyjnymi aspektami związanymi z wywozem i przywozem przedmiotowych chemikaliów. Agencja przekazuje powiadomienia od producentów państwom dokonującym przywozu niebędącym członkami UE, zarządza wszystkimi powiązanymi informacjami i prowadzi bazę danych dostępnych informacji na swojej stronie internetowej.

Proces powiadamiania i zgody

W rozporządzeniu określono terminy i zobowiązania dotyczące procedury powiadamiania i zgody pod względem kategorii, do której substancja chemiczna należy.

Przywozy

Komisja przyjmuje decyzję w sprawie przywozu, która stanowi ostateczną lub tymczasową odpowiedź w sprawie przywozu w imieniu Unii, dotyczącą przyszłego przywozu przedmiotowych chemikaliów. W przypadku gdy chemikalia stają się przedmiotem dodatkowych lub zmienionych ograniczeń, Komisja przyjmuje zmienioną decyzję w sprawie przywozu.

W przypadku gdy chemikalia są zakazane lub surowo ograniczone, Komisja uwzględnia te informacje w swojej decyzji w sprawie przywozu.

Wywozy

Eksporterzy muszą stosować się do decyzji innych stron w sprawie przywozów. Zakazuje się wywozu chemikaliów do strony, która nie udzieliła odpowiedzi w sprawie przywozu takich chemikaliów. Przedmiotowe chemikalia mogą być wywiezione, jeżeli strona przywozu udzieliła wyraźnej zgody na ich przywóz.

O każdym wywozie chemikaliów, zakazanych lub surowo ograniczonych przepisami Unii Europejskiej, państwo przywozu musi być powiadomione. Dodatkowo, zgodnie z konwencją, państwo to musi potwierdzić otrzymanie powiadomienia.

Wymiana informacji

Komisja, wspierana przez ECHA i państwa członkowskie, ułatwia dostarczanie informacji naukowych, technicznych, ekonomicznych oraz prawnych dotyczących chemikaliów podlegających rozporządzeniu.

Pomoc techniczna

Komisja, wyznaczone organy krajowe państw członkowskich i ECHA współpracują w promowaniu pomocy technicznej na rzecz rozwoju infrastruktury, zdolności i ekspertyz niezbędnych do właściwego zarządzania chemikaliami podczas ich cyklu istnienia, biorąc pod uwagę potrzeby krajów rozwijających się oraz krajów w okresie transformacji gospodarczej.

Kary

Zasady dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia określają państwa członkowskie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Uchylenie

Od 1 marca 2014 r. rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie (WE) nr 689/2008.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012

16.8.2012

-

Dz.U. L 201 z 27.7.2012

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013

Zobacz także

  • Konwencja rotterdamska (EN) (ES) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony