RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 22 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bīstamo ķīmisko vielu starptautiskā tirdzniecība

Eiropas Savienība (ES) regulē dažu ķīmisko vielu un bīstamo pesticīdu eksportu un importu. Pieņemot Regulu (ES) Nr. 649/2012, ES mērķis ir īstenot Roterdamas Konvenciju, veicināt kopīgu atbildību un sadarbību un aizsargāt cilvēku veselību un vidi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu.

KOPSAVILKUMS

Regulā paredzēti atsevišķi noteikumi attiecībā uz to ķīmisko vielu eksportu, kuru lietošana Eiropas Savienībā (ES) ir aizliegta vai stingri ierobežota. Pirms eksportēšanas eksportētājiem ir pienākums ziņot par to ķīmisko vielu eksportu, uz kurām attiecas šī regula. Turklāt ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas Roterdamas Konvencija, un ķīmiskās vielas, kuras ES ir aizliegtas vai to lietošana ir stingri ierobežota, nedrīkst eksportēt bez importētājvalstu piekrišanas.

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka regulas par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu noteikumi tiktu piemēroti arī visām ķīmiskām vielām, kad tās no dalībvalstīm eksportē uz citām Konvencijas pusēm vai citām valstīm, ja vien šie noteikumi ir saderīgi ar šo pušu vai citu valstu prasībām.

Iekļautās ķīmiskās vielas

Šī regula attiecas uz:

  • atsevišķām bīstamām ķīmiskām vielām, kurām saskaņā ar Roterdamas Konvenciju jāpiemēro iepriekš norunātas piekrišanas procedūra (PIC procedūra);
  • atsevišķām ķīmiskām vielām, kuras ES vai kādā tās dalībvalstī ir aizliegtas vai to lietošana stingri ierobežota; un
  • visām eksportētām ķīmiskām vielām, proti, uz to klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Atsevišķas vielas nav iekļautas regulas darbības jomā, proti:

Valsts iestādes

Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas iestādes šajā regulā paredzēto administratīvo funkciju veikšanai.

Ķīmisko vielu aģentūra

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) palīdz Komisijai risināt ar šo vielu eksportu un importu saistītos tehniskos, zinātniskos un administratīvos jautājumus. Proti, tā nosūta ražotāju paziņojumus importētājvalstīm ārpus ES, vada visus ar tiem saistītos sakarus un uztur paziņojumu datu bāzi, kas ir pieejama aģentūras tīmekļa vietnē.

Paziņošanas un nepārprotamas piekrišanas procedūra

Ar šo regulu nosaka termiņus un pienākumus attiecībā uz paziņošanas procedūru un nepārprotamas piekrišanas procedūru atbilstoši ķīmiskās vielas kategorijai.

Imports

Komisija pieņem lēmumu par attiecīgās ķīmiskās vielas importu, sniedzot galīgo vai pagaidu atbildi. Ja uz šo vielu attiecas papildu ierobežojumi vai ierobežojumu grozījumi, Komisija pieņem pārskatītu lēmumu par importu.

Ja ķīmiskā viela ir aizliegta vai tās lietošana ir stingri ierobežota, Komisija šo informāciju ņem vērā, pieņemot lēmumu par importu.

Eksports

Eksportētājam ir jāievēro citu pušu lēmumi par importu. Eksportētājam ir aizliegts eksportēt vielu, ja minētās puses nav sniegušas atbildi par šīs vielas importu. Tomēr vielu drīkst eksportēt, ja importējošā puse ir devusi nepārprotamu piekrišanu attiecīgās vielas importam.

Par jebkuras tādas ķīmiskās vielas eksportu, kas ir aizliegta vai kuras lietošana ir stingri ierobežota ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, jāpaziņo importētājvalstij, un saskaņā ar Konvenciju minētajai valstij jāsniedz apstiprinājums par šī paziņojuma saņemšanu.

Informācijas apmaiņa

Komisija, ar ECHA palīdzību, un dalībvalstis vienkāršo zinātniskās, tehniskās, ekonomiskās un juridiskās informācijas sniegšanu par ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas šī regula.

Tehniskā palīdzība

Komisija, dalībvalstu izraudzītās valsts iestādes un ECHA, ņemot vērā attīstības valstu un pārejas ekonomikas valstu vajadzības, sadarbojas, lai sekmētu tehnisko palīdzību ar mērķi attīstīt infrastruktūru, vairotu spējas un speciālās zināšanas, kas nepieciešamas, lai pareizi apsaimniekotu ķīmiskās vielas visā to eksistences cikla laikā.

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka tiesību normas par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un tādām, kuras attur no šīs regulas noteikumu pārkāpšanas.

Atcelšana

2014. gada 1. martā ar šo regulu aizstāj Regulu (EK) Nr. 689/2008.

ATSAUCES

AktsStāšanās spēkāTransponēšanas termiņš dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis
Regula (ES) Nr. 649/2012

16.8.2012.

-

OV L 201, 27.7.2012.

Pēdējā atjaunināšana: 31.01.2013

Skatīt arī

  • Roterdamas Konvencija (EN) (ES) (FR)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums