RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Международна търговия с опасни химикали

Европейският съюз (ЕС) ограничава износа и вноса на определени опасни химични вещества и пестициди. С приемането на Регламент (ЕС) № 649/2012 ЕС цели да приложи Конвенцията от Ротердам, да насърчава споделянето на отговорност и сътрудничеството и да защити здравето на човека и околната среда.

АКТ

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали

ОБОБЩЕНИЕ

Регламентът предвижа определени правила относно износа на химикали, които са забранени или строго ограничени за употреба в Европейския съюз (ЕС). Износителите са задължени да уведомяват за износа на химикалите, за които се прилага този регламент, преди износът да може да се осъществи. Освен това химикалите, обхванати от Конвенцията от Ротердам, и химикалите, които са забранени или строго ограничени в Съюза, не могат да бъдат изнасяни без съгласието на държавите вносители.

Настоящият регламент има за цел да гарантира, че разпоредбите на регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества се прилагат за всички химикали, когато те се изнасят от държави-членки в други страни по Конвенцията или други държави, освен ако тези разпоредби биха били в разрез със специфични изисквания на същите тези страни по Конвенцията или други държави.

Разглеждани химикали

Настоящият регламент обхваща:

  • определени опасни химикали, за които съгласно Конвенцията се прилага процедурата по предварително обосновано съгласие („PIC процедурата“);
  • определени химикали, които са забранени или строго ограничени в рамките на ЕС или в държава-членка; и
  • всички химикали, когато се изнасят, доколкото се касае за тяхната класификация, етикетиране и опаковане.

Някои продукти са изключени от приложното поле на регламента, а именно:

Национални органи

Всяка държава-членка определя органа или органите, които да изпълняват административните функции, изисквани по настоящия регламент.

Агенция по химикали

Европейската агенция по химикалите (ECHA) подпомага Комисията, като ръководи административните, техническите и научните аспекти, свързани с износа и вноса на посочените продукти. По-специално тя предава уведомленията от страна на производителите на държавите вносители извън ЕС, управлява всички свързани с това комуникации и поддържа база от данни с уведомленията, която е достъпна на страницата й в интернет.

Процедурата за уведомление и изрично съгласие

Настоящият регламент определя сроковете и задълженията, свързани с процедурата за уведомление и изрично съгласие в зависимост от категорията, към която спада химикалът.

Внос

Комисията приема решение относно вноса на съответния химикал под формата на окончателен или временен отговор за вноса от името на Съюза. Когато ограниченията за даден химикал са допълнени или изменени, Комисията приема посредством акт за изпълнение решение, с което преразглежда решението за вноса.

Когато даден химикал е забранен или строго ограничен, Комисията взема под внимание тази информация в своето решение за внос.

Износ

Износителите трябва да спазват свързаните с вноса решения на другите страни по Конвенцията. Забранен е износът на химикали до местоназначението на страна по Конвенцията, от която не е получен отговор относно вноса на този продукт. Износът на продукта обаче може да се осъществи, ако страната вносител е дала изричното си съгласие за въпросния продукт.

Всеки износ на химикал, който е забранен или строго ограничен от законодателството на равнището на Европейския съюз, трябва да се извършва с уведомление до държавата вносител и тя трябва да потвърди получаването на уведомлението съгласно Конвенцията.

Обмен на информация

Комисията, подпомагана от ECHA, и държавите-членки улесняват предоставянето на научна, техническа, икономическа и правна информация, отнасяща се до химикали, предмет на настоящия регламент.

Техническа помощ

Комисията, определените национални органи на държавите-членки и Агенцията си сътрудничат за насърчаване на техническата помощ, включително обучението, за развиване на инфраструктурата, капацитета и експертния опит, необходими за правилното управление на химикалите през целия им жизнен цикъл в зависимост от нуждите на развиващите се държави и държавите с икономики в преход.

Санкции

Държавите-членки установяват норми за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламента. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Отмяна

Настоящият регламент замества Регламент (ЕО) № 689/2008, считано от 1 март 2014 г.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник
Регламент (ЕС) № 649/2012

16.8.2012 г.

ОВ L 201 от 27.7.2012 г.

Последна актуализация: 31.01.2013

Вижте още

  • Ротердамска конвенция (EN) (ES) (FR)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата