RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Klasifikace, označování a balení chemických látek a jejich směsí

Evropská unie (EU) upravuje svůj systém klasifikace chemických látek a jejich směsí podle Globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů. Tento mezinárodní systém vyžaduje klasifikaci chemických látek a jejich směsí podle jejich nebezpečných vlastností a stanovuje výstražný symbol a další údaje, které je nutné uvést na štítku. Pravidla zavedená podle GHS se začleňují do tohoto nařízení, které postupně nahradí stávající právní předpisy pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a jejich směsí.

AKT

Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení harmonizuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a jejich směsí podle mezinárodního systému schváleného Organizací spojených národů. Tato harmonizace zajišťuje vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí a usnadňuje volný pohyb chemických látek a jejich směsí.

Společnosti musí klasifikovat, označovat a balit látky a směsi před jejich uvedením na trh v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na chemické látky a směsi, které se skládají ze dvou nebo více chemických látek.

Nařízení se nevztahuje na:

 • radioaktivní látky a směsi, na které se vztahuje směrnice 96/29/Euratom;
 • látky podléhající celnímu dohledu, které jsou dočasně uskladněné, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu pro účely zpětného vývozu anebo v tranzitu;
 • neizolované meziprodukty (meziprodukt je látka, která je vyráběna pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku);
 • látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj, které nejsou uváděny na trh;
 • odpady;
 • léčivé přípravky;
 • kosmetické produkty;
 • některé zdravotnické prostředky;
 • potraviny;
 • přepravu nebezpečných věcí.

Klasifikace

Klasifikace chemických látek a jejich směsí je založena na kategoriích s ohledem na stupeň nebezpečnosti a specifickou povahu nebezpečných vlastností. Mezi ně patří hořlavé látky nebo směsi, akutní toxicita, nebezpečnost pro vodní prostředí atd. V příloze I jsou stanovena kritéria pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí.

Přílohy nařízení obsahují také seznam údajů o nebezpečnosti, seznam pokynů pro bezpečné zacházení, výstražné symboly pro každou třídu nebezpečnosti a seznam harmonizovaných klasifikací a označení na úrovni Společenství.

Označování

Na štítku musí být uvedeno:

 • název látky nebo směsi a/nebo identifikační číslo;
 • jméno, adresa a telefonní číslo dodavatele;
 • jmenovité množství látky nebo směsi.

V případě potřeby musí štítek obsahovat:

 • výstražné symboly nebezpečnosti (viz příloha V nařízení);
 • signální slova „Nebezpečí“ nebo „Varování“;
 • údaje o nebezpečnosti, jako jsou „Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi“, „Při požití může způsobit smrt“ atd. (viz příloha III nařízení);
 • pokyny pro bezpečné zacházení, jako jsoue „Uchovávejte pouze v originálním obalu“, „Chraňte před vlhkem“, „Uchovávejte mimo dosah dětí“ atd. (viz příloha IV nařízení);
 • doplňkové informace týkající se např. fyzikálních vlastností nebo nebezpečí pro zdraví (viz příloha II nařízení).

Výstražné symboly nebezpečnosti mají tvar čtverce postaveného na vrchol. Mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný. Každý výstražný symbol nebezpečnosti pokrývá alespoň jednu patnáctinu povrchové plochy harmonizovaného štítku, nesmí však být menší než 1 cm2.

Rozměry štítku jsou tyto:

Objem baleníRozměry (v milimetrech)
Nepřesahující 3 litryPokud možno alespoň 52 x 74
Větší než 3 litry, ale nepřesahující 50 litrůAlespoň 74 x 105
Větší než 50 litry, ale nepřesahující 500 litrůAlespoň 105 x 148
Větší než 500 litrůAlespoň 148 x 210

Nestanoví-li dotčený členský stát jinak, uvádějí se informace na štítku nebezpečné látky nebo nebezpečné směsi v úředním jazyce nebo jazycích státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh.

Výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova a údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou společně umístěny na štítku podle pořadí stanoveného dodavatelem za předpokladu, že jsou signální slova a údaje seskupeny podle jazyka.

Balení

Balení nebezpečných látek a směsí musí splňovat tyto požadavky:

 • balení musí zabránit ztrátě obsahu;
 • materiál obalů je stálý i při styku s obsahem;
 • obaly musí být silné a pevné;
 • obaly musí být vybaveny vodotěsnými uzávěry.

V některých případech jsou vyžadovány uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy.

Postup harmonizace

Pro zahájení harmonizace klasifikace a označování látek mohou členské státy anebo výrobci, dovozci či následní uživatelé předložit Evropské agentuře pro chemické látky návrh harmonizované klasifikace a označení látky obsahující údaje uvedené v části 1 přílohy VI tohoto nařízení. Obecně platí, že pouze ty látky, které splňují kritéria klasifikace pro senzibilizaci dýchacích cest kategorie 1, mutagenitu, karcinogenitu nebo reprodukční toxicitu nebo účinné látky používané v pesticidech či biocidech budou takto harmonizovány, ale jiné látky mohou být harmonizovány v případech, že je nutnost harmonizace prokázána.

Ve lhůtě osmnácti měsíců od obdržení návrhu vydá výbor pro posuzování rizik při agentuře k tomuto návrhu své stanovisko.

Agentura postoupí toto stanovisko Komisi, která zařadí tuto látku do části 3 přílohy VI tohoto nařízení společně s uvedením klasifikace a prvků označení, pokud zjistí, že je vhodné klasifikaci harmonizovat.

Seznam klasifikace a označení

Nejpozději do jednoho měsíce po uvedení látky na trh musí výrobce nebo dovozce oznámit agentuře informace o své identitě, o identitě látky, třídy nebezpečnosti, koncentrační limity atd. Všechny tyto informace budou uvedeny v seznamu klasifikace a označování, který agentura pravidelně aktualizuje.

Kontext

Toto nařízení doplňuje systém REACH pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Tímto nařízením se mění směrnice 67/548/EHS o chemických látkách a směrnice 1999/45/ES o směsích a zrušují se s účinností od 1. června 2015.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1272/2008

20. 1.2009

1. 12. 2010 (hlavy II, III a IV pro látky)

1. 6. 2015 (hlavy II, III a IV pro směsi)

-

Úř. věst. L 353 

ze dne 31. 12. 2008

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (EU) č. 286/2011

19. 4. 2011

-

Úř. věst. L 83 ze dne 30. 3. 2011

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha I – Kritéria pro klasifikaci a označování
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Příloha II – Zvláštní předpisy pro označování a balení
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Příloha III – Seznam údajů o nebezpečnosti
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Příloha IV – Seznam pokynů pro bezpečné zacházení
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Příloha V – Výstražné symboly nebezpečnosti
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Příloha VI – Harmonizovaná klasifikace a označování některých látek
Rozhodnutí (ES) č. 790/2009 (Úř. věst. L 235 ze dne 5.9.2009).
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Příloha VII – Převodní tabulka
Nařízení (EU) č. 286/2011 (Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011).

Poslední aktualizace: 21.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky