RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Statut for det europæiske privatselskab

Der skal gennemføres tiltag, således at de små og mellemstore virksomheder (SMV) får bedre adgang til det fælles marked, og deres udvikling i Den Europæiske Union bliver begunstiget. Rådet foreslår fastsættelse af en statut for det europæiske privatselskab, som kan stiftes i hele Fællesskabet efter forenklede regler.

RETSAKT

Rådets direktivforslag af 25. juni 2008 om statut for det europæiske privatselskab.

RESUMÉ

Nærværende forslag tager sigte på at etablere en statut for europæiske privatselskaber (SPE) med begrænset ansvar, med henblik på at skabe en forenklet juridisk procedure, som begunstiger små og mellemstore virksomheders stiftelse (SMV) og drift på det fælles marked.

Stiftelse

SPE-selskabet kan stiftes ex nihilo af en eller flere personer og/eller juridiske organer. Det kan ligeledes stiftes ved omdannelse, fusion eller opdeling af eksisterende selskaber. Disse selskaber kan have nationalretlig eller fællesskabsretlig statut på linje med dem, som er registreret som SE-selskaber eller SPE-selskaber.

Kapital og aktionærer

Minimumkapitalen for et SPE-selskab kan være på 1 euro. Den er opdelt i anparter, som ikke er noterede, og som ikke kan udbydes til offentligheden eller godkendes til forhandling på et reguleret marked. Hver aktionær er kun ansvarlig for det beløb, han har indskudt eller det beløb, han har aftalt med parterne at indskyde.

Direktionsorganet opretter en liste over aktionærer, som foreligger som bevis for ejendomsretten. Proceduren for eksklusion af en aktionær skal besluttes af aktionærerne og medfører stævning af SPE-selskabet for en kompetent domstol. På samme måde kan aktionærerne trække sig ud af SPE-selskabet for at beskytte deres egne interesser.

Registrering

Det vedtægtsmæssige hjemsted og centraladministrationen eller SPE-selskabets hovedkontor skal være beliggende inden for Fællesskabet. Selskabet skal registreres i medlemsstaten med vedtægtsmæssigt hjemsted, og selskabets filialer skal underlægges nationalretten i de lande, hvor de etableres. Et SPE-selskab er ikke forpligtet til at etablere sin centraladministration eller sit hovedkontor i medlemsstaten med vedtægtsmæssigt hjemsted. De administrative formaliteter og omkostningerne for registreringen skalreduceres til et minimum.

SPE-selskabets hjemsted kan overflyttes til en anden medlemsstat uden konsekvenser for selskabets retsstatus, ej heller med konsekvenser for de rettigheder og forpligtelser som i forvejen er kontraktmæssigt vedtaget. Overflytningen træder i kraft på den dato, hvor selskabet registreres i modtagerstaten.

Drift

Aktionærerne fastsætter statutterne for SPE-selskabet i forhold til de sagsområder, som er fastlagt i forslagets bilag I. De sagsområder, som ikke er behandlet af statutterne, er underlagt den nationale lovgivning i medlemsstaten med vedtægtsmæssigt hjemsted.

Direktionsorganet er ansvarligt for forvaltningen af SPE-selskabet, det varetager alle de beføjelser, som ikke tilkommer aktionærerne.

Aktionærerne er ansvarlige for SPE-selskabets organisation. De vedtager beslutninger, som kan håndhæves over for aktionærerne, direktionsorganet, overvågningsorganet for SPE-selskabet og over for tredjeparter.

Regnskab

Forvaltning af regnskabet, udarbejdelse, opbevaring, kontrol og offentliggørelse er underlagt national ret.

Medarbejderindflydelse

De nærmere bestemmelser om indflydelse er underlagt reglerne i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Direktiv 2005/56/EF tages i anvendelse i tilfælde af Grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber. Desuden fastsætter direktivforslaget en række specifikke regler vedrørende overflytning af et SPE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted til en anden medlemsstat, dette for at undgå en omgåelse af de allerede eksisterende rettigheder for medarbejdernes indflydelse.

Kontekst

De eksisterende procedurer for selskaber i Fællesskabet skal tilpasses de store virksomheder. De europæiske SMV’er og enkeltpersoner skal kunne drage fordel af en ny forenklet procedure for private selskaber. Forslaget er en del af Kommissionens initiativ med titlen « Small Business Act » (SBA), og som skal begunstige SMV’ernes udvikling i Europa.

I 2008 repræsenterer SMV’erne 99 % af virksomhederne i EU, og kun 8 % af disse udøver kommercielle aktiviteter på tværs af grænserne, og 5 % har fælles filialer eller virksomheder i udlandet.

REFERENCER OG PROCEDURER

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008) 396 endelig

-

Høring CNS/2008/0130

Seneste ajourføring: 24.11.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top