RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Impozitarea veniturilor din economii

Uniunea Europeană (UE) intenţionează să permită ca veniturile din economii, percepute sub formă de dobânzi într-un stat membru de către persoanele fizice rezidenţi fiscali ai unui alt stat membru, să fie impozitate efectiv în conformitate cu dispoziţiile legale din cel de al doilea stat membru.

ACT

Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi.

SINTEZĂ

Obiectivul directivei este să permită ca veniturile din economii, sub forma plăţii unor dobânzi efectuate într-un stat membru în folosul unor „beneficiari efectivi” *, persoane fizice, rezidenţi fiscali ai altui stat membru, să fie efectiv impozitate în conformitate cu dispoziţiile legale din cel de al doilea stat membru. Mijlocul reţinut pentru a permite impunerea efectivă a plăţilor dobânzilor în statul membru al cărui rezident fiscal este beneficiarul efectiv este schimbul automat de informaţii între statele membre privind această „plată a dobânzilor” *. În acest sens, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura executarea sarcinilor legate de punerea în aplicare a directivei – cooperare şi schimb de informaţii bancare – de către agenţii plătitori care au sediul pe teritoriul lor, indiferent de statul de rezidenţă al debitorului creanţei care generează dobânzile.

Veniturile vizate

Domeniul de aplicare al directivei se limitează la impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţii dobânzilor la creanţe şi exclude chestiunile legate de impozitarea pensiilor şi a serviciilor de asigurări. La nivel teritorial, directiva se aplică dobânzilor plătite de un „agent plătitor” * cu sediul pe teritoriul unde este aplicabil tratatul.

Regimul general: schimbul de informaţii

 • Comunicarea informaţiilor de către agentul plătitor

Conform directivei, în cazul în care beneficiarul efectiv al dobânzilor este rezident al unui alt stat membru decât cel în care se află sediul agentului plătitor, acesta din urmă este obligat să comunice autorităţii competente din statul membru unde îşi are sediul un conţinut minim de informaţii cum sunt identitatea şi domiciliul beneficiarului efectiv, numele sau denumirea şi adresa agentului plătitor, numărul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea creanţei generatoare a dobânzilor şi informaţii privind plata dobânzilor.

În plus, conţinutul minim de informaţii pe care agentul plătitor este obligat să le comunice în ceea ce priveşte plata dobânzilor trebuie să facă distincţia între dobânzi în funcţie de o serie de categorii specifice enumerate în directivă. Cu toate acestea, statele membre pot limita conţinutul minim al informaţiilor la valoarea totală a dobânzilor sau a veniturilor şi la valoarea totală a produsului cesionării, achiziţionării sau rambursării.

 • Schimbul automat de informaţii

Directiva impune autorităţii competente din statul membru al agentului plătitor să comunice – cel puţin o dată pe an, în cele şase luni următoare încheierii exerciţiului fiscal al statului membru unde se află agentul plătitor – autorităţii competente din statul membru de rezidenţă al beneficiarului efectiv informaţiile menţionate anterior.

Context

În cadrul „pachetului fiscal” vizând combaterea concurenţei fiscale dăunătoare, Uniunea Europeană (UE) a decis să se doteze cu un instrument legislativ pentru a remedia denaturările existente în impunerea efectivă a veniturilor din economii sub forma plăţii unor dobânzi.

Această directivă se bazează pe consensul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului European de la Feira din 19 şi 20 iunie 2000. La acel Consiliu s-a decis punerea în aplicare a unui schimb automat de informaţii între toate statele membre. Belgia, Luxemburg şi Austria au beneficiat de o perioadă de tranziţie pentru punerea în aplicare a acestei măsuri pe durata căreia, în loc să furnizeze informaţii celorlalte state membre, acestea urmau să aplice o reţinere la sursă asupra veniturilor din economii vizate de această directivă.

Termeni-cheie ai actului
 • Beneficiar efectiv: orice persoană fizică căreia i se plătesc anumite dobânzi sau orice persoană fizică căreia i se atribuie plata unor dobânzi, cu excepţia cazului în care aceasta face dovada că plata nu a fost efectuată sau atribuită în folosul său.
 • Agent plătitor: orice agent economic care plăteşte dobânzi sau atribuie plata unor dobânzi în folosul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent dacă acest agent economic este debitorul creanţei care generează dobânzile sau agentul economic însărcinat de debitor sau de beneficiarul efectiv să plătească dobânzile sau să atribuie plata acestora; în situaţii specifice prevăzute de articolul 4 din directivă, este considerată, de asemenea, agent plătitor, în momentul plăţii sau al atribuirii acestei plăţi, orice entitate cu sediul într-un stat membru căreia îi sunt plătite sau atribuite dobânzi în folosul beneficiarului efectiv.
 • Plata dobânzilor: dobânzi plătite sau înregistrate în cont, legate de creanţe de orice fel, însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului, în special veniturile din fonduri publice şi din obligaţiuni de împrumut, inclusiv primele şi loturile ataşate acestora (cu excepţia penalităţilor pentru întârzierea plăţilor); dobânzi acumulate sau capitalizate obţinute cu ocazia cesionării, rambursării sau răscumpărării creanţelor menţionate anterior; venituri provenite din plata unor dobânzi, fie în mod direct, fie prin intermediul unor entităţi stabilite în mod limitativ, distribuite prin organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau prin anumite organisme de plasament colectiv; venituri realizate cu ocazia cesionării, a rambursării sau a răscumpărării unor părţi sau unităţi din OPCVM-uri, când acestea investesc în mod direct sau indirect, mai mult de 40 % din activele lor în creanţe, prin intermediul altor organisme de plasament colectiv sau entităţi.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 2003/48/CE

16.7.2003

Data aplicării: 1.7.2005

JO L 157 din 26.6.2003

Modificările şi corectările succesive aduse Directivei 2003/48/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Propunere de directivă a Consiliului din 13 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi [COM(2008) 727 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Obiectivul acestei propuneri de directivă este să remedieze deficienţele directivei actuale, pentru a asigura într-un mod mai eficient impozitarea efectivă a veniturilor din economii şi a elimina denaturările nedorite ale concurenţei.

Prin urmare, principalele modificări propuse vizează următoarele puncte:

 • definiţia beneficiarului efectiv: se propune o abordare „prin transparenţă”, pentru a acoperi plăţile dobânzilor efectuate în folosul unor entităţi sau construcţii juridice deţinute de persoane fizice (directiva actuală nu acoperă decât plăţile dobânzilor efectuate în folosul imediat al persoanelor fizice);
 • identificarea beneficiarilor efectivi: se propune înregistrarea datei şi locului naşterii beneficiarului efectiv în toate cazurile şi completarea acestor informaţii prin numărul de identificare fiscală al beneficiarului în cazul în care acest număr apare pe documentele prezentate în vederea identificării;
 • definiţia noţiunii de agent plătitor: clarificarea noţiunii de agent plătitor în momentul plăţii şi introducerea unei definiţii „pozitive” a structurilor intermediare care îşi au sediul în unul dintre statele membre şi sunt obligate să acţioneze în calitate de „agenţi plătitori în momentul plăţii”;
 • definiţia plăţii dobânzilor, pentru a include instrumentele financiare echivalente celor incluse în mod explicit: produsele structurate echivalente ca substanţă produselor creanţelor şi anumite produse de asigurări direct comparabile cu unele organisme de plasament colectiv datorită faptului că performanţa lor este legată de venituri din creanţe sau asimilate acestora;
 • extinderea domeniului de aplicare la toate organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);
 • comunicarea informaţiilor de către agenţii plătitori;
 • introducerea unei proceduri de comitologie pentru a se putea adopta rapid normele de aplicare a directivei.
Ultima actualizare: 27.09.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii