RSS
Innéacs A - Z
Tá an leathanach seo ar fáil i 23 theanga
Teangacha nua atá ar fáil:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cánachas ar ioncam ó choigilteas

Tá de rún ag an Aontas Eorpach (AE) maidir le hús ó choigilteas a fhaigheann duine nádúrtha i mBallstát ach é ina chónaí i mBallstát eile ó thaobh cánach de, go ngearrtar cáin air de réir forálacha reachtacha an dara Ballstáit seo.

ACHT

Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (Treoir 2003/48/CE ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le cánachas ar ioncam ó choigilteas i bhfoirm úis)

ACHOIMRE

Tá an Treoir ag iarraidh maidir le hioncam ó choigilteas i bhfoirm úis a íoctar i mBallstát le h“úinéir tairbhiúil” *, ar duine nádúrtha é agus é ina chónaí i mBallstát eile, go ngearrtar cáin air de réir forálacha reachtacha an dara Ballstáit seo. Féadfar cáin a ghearradh ar íocaíocht úis sa Bhallstát mar a bhfuil an t-úinéir tairbhiúil ina chónaí ó thaobh cánach de trí mheán uathmhalartú faisnéise idir na Ballstáit faoin “íocaíocht úis” seo *. Mar sin, caithfidh na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh le deimhniú go ndéanann gníomhairí íocaíochta a dtíre féin a bhfuil le déanamh — mar atá, comhoibriú agus malartú faisnéise bainc — chun an Treoir seo a chur i bhfeidhm, is cuma cén áit a bhfuil an fiachóir ar íocadh an t-ús leis curtha faoi.

Cén ioncam atá i gceist?

Ní bhaineann an Treoir seo ach le cánachas ar ioncam ó choigilteas i bhfoirm úis a íoctar as fiacha dlite agus ní bhaineann sí le cánachas pinsean nó le sochar árachais. Ó thaobh limistéir de, baineann an Treoir le hús a íocann “gníomhaire íocaíochta” * taobh istigh den limistéar mar a bhfuil an Conradh i bhfeidhm.

An córas ginearálta: malartú faisnéise

 • Tugann an gníomhaire íocaíochta faisnéis

Má tá úinéir tairbhiúil an úis ina chónaí i mBallstát seachas an ceann a bhfuil an gníomhaire íocaíochta ann, tugann an Treoir ar an ghníomhaire íocaíochta faisnéis íosta a chur chuig údarás an Bhallstáit a bhfuil sé bunaithe ann, mar shampla ainm agus seoladh an úinéara thairbhiúil, ainm agus seoladh an ghníomhaire íocaíochta, uimhir chuntais an úinéara thairbhiúil nó, murar féidir, aitheantas na bhfiacha dlite a ghin an t-ús, agus faisnéis faoi íocaíocht an úis.

Ina theannta sin, san fhaisnéis íosta atá le chur isteach ag an ghníomhaire íocaíochta maidir le híocaíocht úis, chaithfear an t-ús a idirdhealú de réir sainchatagóirí a léirítear sa Treoir. Mar sin féin, féadann na Ballstáit an fhaisnéis íosta seo a chúngú go hiomlán an úis nó an ioncaim agus iomlán an fháltais ón díol, ón fhuascailt nó ón aisíoc.

 • Uathmhalartú faisnéise

Tugann an Treoir ar an údarás ábhartha i mBallstát an ghníomhaire íocaíochta an fhaisnéis thuasluaite a chur chuig údarás ábhartha an Bhallstáit a bhfuil an t-úinéir tairbhiúil ina chónaí ann — uair amháin sa bhliain ar a laghad, le linn na sé mhí i ndiaidh dheireadh na bliana airgeadais i mBallstát an ghníomhaire íocaíochta.

Comhthéacs

I gcomhthéacs an “phacáiste chánach” atá ag iarraidh troid in aghaidh na hiomaíochta cánach díobhálaí, chinn an tAontas Eorpach (AE) ionstraim reachtach a ghlacadh chuige chun an saobhadh a mhaolú atá ann i gcánachas na n-ioncam ar ioncam ó choigilteas i bhfoirm íocaíochta úis.

Tá an Treoir seo bunaithe ar an chomhaontú a baineadh amach ag Comhairle na hEorpa i bhFeira an 19 agus an 20 Meitheamh 2000. Ag an Chomhairle, cinneadh air uathmhalartú faisnéise a chur i bhfeidhm idir na Ballstáit uilig. Tá idirthréimhse ann don Bheilg, do Lucsamburg agus don Ostair chun an beart seo a chur i bhfeidhm agus lena linn sin, in ionad faisnéis a sholáthar do Bhallstáit eile, beidh orthu cáin a ghearradh ag an fhoinse ar na hioncaim ó choigilteas a leagtar amach sa Treoir seo.

Eochairthéarmaí a úsáidtear san Acht
 • Úinéir tairbhiúil: duine nádúrtha ar bith a n-íoctar ús leis nó duine nádúrtha ar bith a bhfuil íocaíocht úis in áirithe dó, ach amháin má chruthaíonn sé nár dó féin a íocadh nó a cuireadh in áirithe an t-ús.
 • Gníomhaire íocaíochta: oibreoir eacnamaíoch ar bith a íocann ús nó a chuireann íocaíocht úis in áirithe le leas láithreach an úinéara thairbhiúil, is cuma cé acu fiachóir na bhfiacha dlite a ghin an t-ús nó an t-oibreoir ar chuir an fiachóir nó an t-úinéir tairbhiúil de chúram air an t-ús a íoc nó a chur in áirithe, mar an oibreoir seo; sna sainchásanna a léirítear in Airteagal 4 den Treoir, meastar ina ghníomhaire íocaíochta gach slánaonad bunaithe i mBallstát a n-íoctar ús leis nó a gcuirtear ús in áirithe dó le leas an úinéara thairbhiúil ag an am a íoctar leis nó a chuirtear ús in áirithe dó.
 • Íocaíocht úis: ús íoctha, nó curtha chun sochair i gcuntas, a bhaineann le gach sórt fiacha dlite, bíodh sé arna urrú le morgáiste nó nach mbíodh agus bíodh clásal rannpháirtíochta i leasa an fhiachóra ann nó nach mbíodh, agus go háirithe an t-ioncam ó chistí poiblí agus ó bhannaí nó ó bhintiúir, agus na bisigh agus na duaiseanna a bhaineann leo (ach amháin pionóis ar íocaíocht mhall); an t-ús fabhraithe nó caipitlithe a fuarthas ó dhíol, ó aisíoc nó ó fhuascailt na bhfiacha dlite thuasluaite; ioncaim ó íocaíocht úis, bíodh sin díreach nó trí mheán slánaonad áirithe leagtha amach go teorannaitheach, a dháileann na gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) nó gnóthais áirithe le haghaidh comhinfheistíochta; ioncaim a fuarthas ó dhíol, ó aisíoc nó ó fhuascailt scaireanna nó aonad sna GCUI, nuair a infheistíonn siad seo, go díreach nó go neamhdhíreach trí mheán gnóthas eile le haghaidh chomhinfheistíochta nó slánaonad eile, níos mó ná 40 % dá gcuid sócmhainní sna fiacha dlite.

TAGAIRTÍ

Acht Teacht i bhfeidhm Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit Iris Oifigiúil
Treoir 2003/48/CE

16.7.2003

Dáta curtha i bhfeidhm: 1.7.2005

IO L 157, 26.6.2003

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin chomhleanúnacha ar an Treoir 2003/48/CE. Is chun críche tagartha amháin an leagan comhdhlúite (DE ) (EN ) (FR ) seo.

ACHTANNA GAOLMHARA

Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [COM(2008) 727 final — Not published in the Official Journal] (Togra Treorach ón gComhairle an 13 Samhain 2008 lena leasaítear an Treoir 2003/48/CE maidir le cánachas ar ioncam ó choigilteas i bhfoirm íocaíochta úis [COM(2008) 727 críochnaitheach — Neamhfhoilsithe san Iris Oifigiúil])
Tá an togra Treorach seo ag iarraidh fadhbanna na Treorach atá anois ann a mhaolú, chun cánachas níos éifeachtaí a dheimhniú ar ioncam ó choigilteas agus chun deireadh a chur le saobhadh iomaíochta míchuibhiúil.

Sa chomhthéacs seo, baineann na príomhleasuithe molta leis na pointí seo a leanas:

 • sainmhíniú an úinéara thairbhiúil: moltar “cur chuige trédhearcachta” a chuimsíonn íocaíochtaí úis ar mhaithe slánaonad nó tógálacha dlí atá ag daoine nádúrtha (ní chuimsíonn an Treoir atá anois ann ach íocaíochtaí úis le leas láithreach na ndaoine nádúrtha);
 • aitheantas na n-úinéirí tairbhiúla: moltar dáta breithe agus áit bhreithe an úinéara thairbhiúil a chlárú i ngach cás agus uimhir aitheantais chánach an úinéara a chur leis an fhaisnéis seo má tá an uimhir seo ar na cáipéisí a chuirtear isteach chun aitheantais;
 • sainmhíniú an choincheapa “gníomhaire íocaíochta”: an coincheap “gníomhaire íocaíochta ar fháil” a shoiléiriú agus sainmhíniú “dearfach” na struchtúr idirghabhálach bunaithe i gceann de na Ballstáit agus a bhfuil orthu déanamh mar “gníomhairí íocaíochta ar fháil” a thabhairt isteach;
 • sainmhíniú “íocaíocht úis”, chun na hionstraimí airgeadais coibhéiseacha leo siúd a chuimsítear go follasach a chuimsiú: táirgí struchtúrtha atá coibhéiseach ó thaobh substainte de le táirgí áirithe árachais inchurtha go díreach leis na gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta de bharr a bhfeidhmíocht a bheith ceangailte le hioncaim ó fhiacha dlite nó a gcoibhéis;
 • fairsingiú réimse curtha i bhfeidhm go dtí na gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) uilig;
 • faisnéis á tabhairt ag na gníomhairí íocaíochta;
 • tabhairt isteach nós imeachta coistíochta chun bearta curtha i bhfeidhm na Treorach a chinneadh go gasta.
Nuashonrú is déanaí: 27.09.2011
Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh