RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Internationella redovisningsnormer (IAS)

Europeiska unionen (EU) harmoniserar den finansiella rapporteringen för börsnoterade bolag för att skydda investerare. Man avser också att genom tillämpning av internationella redovisningsregler bevara förtroendet för finansmarknaden och samtidigt underlätta internationell handel och handel över nationsgränserna med värdepapper.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningens mål är antagandet och tillämpningen av internationella redovisningsnormer inom Europeiska unionen (EU), i syfte att harmonisera den finansiella information som presenteras av bolag, för att garantera en hög grad av insyn i och jämförbarhet av redovisningar.

Definitioner

De internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRSs) (eller International Accounting Standards – IAS för de äldsta), har antagits av den internationella organisation med säte i London som utarbetar redovisningsstandarder, International Accounting Standards Board (IASB) (EN).

Tillämpningsområde

Alla börsnoterade bolag inom EU (även banker och försäkringsbolag) ska sedan 2005 tillämpa de internationella redovisningsnormerna IFRSs i sin sammanställda redovisning. Medlemsstaterna får också tillåta eller kräva att börsnoterade bolag inom EU tillämpar normerna när de utarbetar sina årsredovisningar, och icke börsnoterade bolag inom EU när de utarbetar sina årsbokslut och/eller sammanställda redovisning.

Antagningsprocedur

För att en internationell redovisningsstandard ska kunna antas måste dess tillämpande ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, motsvara det europeiska allmänintresset och leva upp till kriterierna om begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet som ställs på finansiell information som behövs för att fatta ekonomiska beslut och utvärdera företagsledningens arbete. Kommissionen kommer att samarbeta med Europeiska värdepapperstillsynskommittén för att utveckla en gemensam strategi för hur dessa regler ska genomföras.
Förordningen har antagits med en tvåstegsmekanism:

  • en tillsynsnivå med en tillsynskommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och står under kommissionens ordförandeskap. Utifrån kommissionens förslag beslutar denna kommitté om ett eventuellt antagande av IFRS-normerna. Syftet är att garantera sammanhängande insyn och ansvar gentemot rådet och parlamentet;
  • en redovisningsteknisk nivå med en teknisk redovisningskommitté, European Financial Reporting Advisory Group, som består av redovisningsexperter från den privata sektorn i flera medlemsländer. Denna kommitté ska svara för att det stöd och den kompetens som krävs för att bedöma IFRS-normerna finns tillgänglig i tid. Den ska också ge kommissionen råd i frågan om den berörda IFRS-normen bör antagas eller inte.
Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1606/2002

14.9.2002

-

EGT L 243, 11.9.2002

Ändringsrättsakter Ikraftträdande Sista dag för genomförande i medlemsstaterna EUT

Förordning (EG) nr 297/2008

10.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008.

Ändringarna och rättelserna av förordning (EG) nr 1606/2002 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förordningar

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (Text av betydelse för EES) [EUT L 320, 29.11.2008].

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG [EUT L 340, 22.12.2007].

Beslut

Kommissionens beslut 2008/51/EG av den 12 december 2008 om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar [delgivet med nr K(2008) 8218] (Text av betydelse för EES).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt försäkringsföretag [EUT L 178, 17.7.2003].
Direktivet syftar till att harmonisera de redovisningsregler som gäller för bolag och andra organisationer som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder på börsnoterade företag. På detta sätt försvinner diskrepansen mellan redovisningsdirektiven och förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS) eftersom dessa standarder blir tillämpliga även på företag som fortfarande har redovisningsdirektiven som rättslig grund. Dessutom bringar direktivet klarhet i hur poster utanför balansräkningen (skulder och lån) ska behandlas samtidigt som riskanalysen utvidgas till att inte bara omfatta finansiella aspekter i företagens förvaltningsberättelser. Slutligen preciseras även vad som måste ingå i revisionsberättelserna.

Senast ändrat den 19.11.2010

Se även

  • Redovisning – tolkningar och standarder (DE) (EN) (FR).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början