RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Standardele internaţionale de contabilitate (IAS)

Uniunea Europeană (UE) armonizează rapoartele financiare ale societăţilor cotate la bursă pentru a asigura protecţia investitorilor. Prin aplicarea normelor contabile internaţionale, UE îşi propune să menţină încrederea faţă de pieţele financiare, încurajând în acelaşi timp negocierea transfrontalieră şi internaţională a valorilor mobiliare.

ACT

Regulamentul 1606/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Scopul prezentului regulament îl reprezintă adoptarea şi aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate în Uniunea Europeană (UE) în vederea armonizării rapoartelor financiare depuse de societăţi. Este vorba de garantarea unui nivel ridicat de transparenţă şi de comparabilitate a situaţiilor financiare.

Definiţii

Standardele internaţionale de contabilitate, numite „International Financial Reporting Standards” – IFRS (sau International Accounting Standards – IAS pentru cele mai vechi), sunt adoptate de organismul internaţional de standardizare contabilă, „International Accounting Standards Board” – IASB (EN) – cu sediul la Londra.

Domeniu de aplicare

Începând din 2005, toate societăţile cotate din UE (inclusiv băncile şi întreprinderile de asigurare) sunt obligate să aplice standardele internaţionale de contabilitate IFRS la elaborarea conturilor consolidate. Statele membre pot, de asemenea, să autorizeze sau să impună utilizarea acestui sistem de referinţă de către societăţile cotate din UE pentru conturile anuale ale acestora şi de către societăţile necotate din UE pentru conturile anuale şi/sau consolidate ale acestora

Mecanism de adoptare

Pentru ca un standard internaţional de contabilitate să poată fi adoptat, aplicarea lui trebuie să ofere o imagine fidelă şi corectă a situaţiei financiare şi a rezultatelor întreprinderii, să răspundă interesului public european şi să corespundă criteriilor de inteligibilitate, pertinenţă, fiabilitate şi comparabilitate cerute pentru informaţiile financiare necesare pentru adoptarea deciziilor economice şi evaluarea performanţei managerilor. Comisia cooperează cu Comitetul European de Reglementare pentru Valorile Mobiliare (CESR), în scopul unei abordări comune privind punerea în aplicare a acestor norme.

Regulamentul este adoptat conform unui mecanism cu structură dublă:

  • un nivel de reglementare, cu constituirea unui comitet de reglementare contabilă, alcătuit din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de Comisie. Acesta hotărăşte asupra adoptării eventuale a standardelor IFRS pe baza propunerilor Comisiei. Scopul este asigurarea unei transparenţe integrale şi instituirea unei responsabilităţi faţă de Consiliu şi Parlament;
  • un nivel tehnic, cu instituirea unui comitet tehnic contabil, Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG), compus din experţi contabili din sectorul privat din mai multe state membre. Acesta oferă asistenţa şi competenţele necesare pentru a evalua standardele IFRS şi pentru a consilia Comisia cu privire la oportunitatea adoptării sau nu a standardului IFRS vizat.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

JO L 243 din 11.9.2002

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 297/2008

10.4.2008

-

JO L 97 din 9.4.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamente

Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 320 din 29.11.2008].

Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului [Jurnalul Oficial L 340 din 22.12.2007].

Decizie

Decizia 2008/961/CE Comisiei din 12 decembrie 2008 privind utilizarea de către emitenţii de valori mobiliare din ţările terţe a standardelor de contabilitate naţionale ale anumitor ţări terţe şi a standardelor internaţionale de raportare financiară pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate [notificată cu numărul C(2008) 8218] (Text cu relevanţă pentru SEE).

Directivă

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare [Jurnalul Oficial L 178 din 17.7.2003].
Directiva urmăreşte să armonizeze normele contabile care se aplică societăţilor şi altor organisme care nu sunt supuse Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate întreprinderilor cotate la bursă. Astfel, această directivă elimină orice discordanţă între directivele contabile şi regulament referitoare la aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate (IFRS), de vreme ce permite ca opţiunile contabile IFRS să devină aplicabile întreprinderilor care menţin directivele contabile ca legislaţie de bază. În plus, directiva extinde dincolo de aspectele financiare analiza riscurilor în rapoartele de gestiune ale întreprinderilor. Ea precizează, de asemenea, conţinutul obligatoriu al rapoartelor auditorilor.

Ultima actualizare: 19.11.2010

Consultaţi şi

  • Contabilitate – Interpretări şi standarde IAS-IFRS (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii