RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)

Unia Europejska (UE) harmonizuje sprawozdania finansowe notowanych spółek w celu zagwarantowania ochrony inwestorów. Przez zastosowanie międzynarodowych zasad rachunkowości UE zamierza zachować zaufanie na rynkach finansowych, ułatwiając jednocześnie transgraniczny i międzynarodowy obrót papierami wartościowymi.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Celem rozporządzenia jest przyjęcie i stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości w Unii Europejskiej (UE) w celu zharmonizowania informacji finansowych przedstawianych przez spółki. Celem jest również zapewnienie wysokiego stopnia przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych.

Definicje

Międzynarodowe standardy rachunkowości, zwane Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF (wcześniejsze MSR) – zostały przyjęte przez międzynarodową instytucję normalizacji księgowej, Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – IASB (EN) – z siedzibą w Londynie.

Zakres stosowania

Od 2005 r. wszystkie spółki notowane w UE (w tym banki i zakłady ubezpieczeń) mają obowiązek przygotowywać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości MSSF. Państwa członkowskie mogą również zezwolić spółkom notowanym w UE na stosowanie standardów lub zobowiązać je do ich stosowania w rocznych sprawozdaniach finansowych, a w przypadku spółek nienotowanych w UE – na potrzeby sprawozdań skonsolidowanych lub rocznych.

Mechanizm zatwierdzania

Aby można było przyjąć międzynarodowy standard rachunkowości, jego zastosowanie powinno zapewnić dokładny i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki i jej wyników, być zgodne z europejskim interesem publicznym, a także spełniać kryteria zrozumiałości, odpowiedniości, wiarygodności i dokładności niezbędnych dla informacji finansowych, na podstawie których podejmuje się decyzje gospodarcze i ocenia się zarządzanie. Komisja konsultuje się z Komitetem Europejskich Regulatorów Papierów Wartościowych (CESR) w celu stworzenia wspólnego podejścia do przestrzegania tych zasad.

Rozporządzenie zostało przyjęte zgodnie z mechanizmem funkcjonującym na dwóch poziomach:

  • na poziomie regulacyjnym, z utworzeniem komitetu regulacyjnego rachunkowości składającego się z przedstawicieli państw członkowskich i kierowanego przez Komisję. Na podstawie propozycji Komisji komitet decyduje, czy MSSF powinny zostać przyjęte. Celem komitetu jest zapewnienie pełnej przejrzystości i wiarygodności przez Radą i Parlamentem,
  • na poziomie technicznym, z utworzeniem komitetu technicznego rachunkowości, Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej, składającej się z ekspertów rachunkowości z sektora prywatnego z kilku państw UE. Komitet zapewnia wsparcie i wiedzę ekspercką niezbędną do oceny MSSF i doradza Komisji, czy przyjąć MSSF będący przedmiotem rozważań.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002

14.9.2002

Dz.U. L 243 z 11.9.2002

Akt(-y) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie Rady (WE) 297/2008

10.4.2008

Dz.U. L 97 z 9.4.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenia

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 320 z 29.11.2008]

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich [Dz.U. L 340 z 22.12.2007]

Decyzja Komisji

Decyzja Komisji 2008/961/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych [notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218] (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń [Dz.U. L 178 z 17.7.2003]
Dyrektywa ma na celu zharmonizowanie zasad rachunkowości mających zastosowanie do spółek i innych podmiotów niepodlegających rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Tym samym usuwa ona rozbieżności pomiędzy dyrektywami o rachunkowości a rozporządzeniem w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), ponieważ pozwala ona na stosowanie zasad rachunkowych wynikających z MSSF do spółek stosujących dyrektywy o rachunkowości jako podstawę prawną. Dyrektywa rozszerza również poza aspekty finansowe analizę ryzyka opracowywaną dla celów zarządczych spółek. Ponadto dyrektywa określa również obowiązkowy zakres raportu z audytu.

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2010

Zobacz także

  • Rachunkowość – standardy i interpretacje – MSR-MSSF (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony