RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)

De Europese Unie (EU) harmoniseert de financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen om de bescherming van beleggers te waarborgen. Door internationale standaarden voor jaarrekeningen toe te passen, wil zij het vertrouwen in de financiële markten bewaren en terzelfder tijd de grensoverschrijdende en internationale handel in effecten vergemakkelijken.

BESLUIT

Verordening 1606/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening is gericht op de goedkeuring en de toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Europese Unie (EU) met het oog op de harmonisatie van de financiële informatie die de vennootschappen voorstellen. Zo wel men een hoge mate van transparantie en vergelijkbaarheid van de financiële staten garanderen.

Definities

De internationale standaarden voor de financiële verslaglegging, ofwel "International Financial Reporting Standards”-IFRS (of International Accounting Standards – IAS voor de oudste standaarden), worden vastgesteld door de desbetreffende internationale organisatie, de in Londen gevestigde "International Accounting Standards Board" (IASB) (EN).

Werkingssfeer

Alle beursgenoteerde EU-vennootschappen (met inbegrip van banken en verzekeringsondernemingen) moeten sinds 2005 hun geconsolideerde jaarrekeningen overeenkomstig de IFRS opstellen, De lidstaten kunnen deze ondernemingen tevens toestaan of verplichten ook hun jaarrekeningen op deze manier op te stellen, en kunnen dit ook opleggen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen voor hun jaarrekeningen en/of geconsolideerde jaarrekeningen.

Goedkeuringsmechanisme

Om te worden goedgekeurd voor toepassing moet een internationale standaard voor jaarrekeningen een getrouw en eerlijk beeld van de financiële positie en het resultaat van een onderneming opleveren, aan het Europees openbaar belang tegemoetkomen en beantwoorden aan de criteria inzake begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid waarvan financiële informatie moet voldoen om economische beslissingen mogelijk te maken en het management te kunnen beoordelen. De Commissie overlegt met het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) om een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de uitvoering van die regels te ontwikkelen.

De verordening voorziet in een mechanisme met een tweeledige structuur:

  • een regelgevend niveau met de oprichting van een regelgevend comité voor financiële verslaglegging, dat uit vertegenwoordigers van de lidstaten bestaat en door de Commissie wordt voorgezeten. Dit comité besluit over de eventuele goedkeuring van IFRS-normen op basis van voorstellen van de Commissie. Het doel is volledige transparantie te waarborgen en de verantwoording tegenover de Raad en het Parlement te institutionaliseren;
  • een technisch niveau met de oprichting van een technisch comité voor financiële verslaglegging, de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), dat uit deskundigen op het gebied van jaarrekeningen van de particuliere sector uit verschillende lidstaten is samengesteld. Dit comité verschaft wanneer nodig de vereiste bijstand en competentie om de IFRS-normen te evalueren en de Commissie te adviseren over de vraag of de betreffende IRFS-norm al dan niet moet worden goedgekeurd.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

L 243 van 11.9.2002

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 297/2008

10.4.2008

-

L 97 van 9.4.2008

De reeks wijzigingen en correcties van de verordening (EG) nr. 1606/2002 werd reeds in de basistekst aangepast. Deze geconsolideerde versie vormt slechts een communicatiehulpmiddel.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordeningen

Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad L 320 van 29.11.2008].

Verordening (EG) nr. 1569/2007 van de Commissie van 21 december 2007 waarbij ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad een mechanisme wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast [Publicatieblad L 340 van 22.12.2007].

Beschikking

Beschikking 2008/961/EG van de Commissie van 12 december 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International Financial Reportng Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten [kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8218] (Voor de EER relevante tekst).

Richtlijn

Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen [Publicatieblad L 178 van 17.7.2003].
Met de richtlijn wordt beoogd de verslagleggingsregels welke gelden voor ondernemingen en andere organen die niet zijn onderworpen aan Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (dit zijn ongeveer vijf miljoen ondernemingen) te harmoniseren. Op deze wijze worden alle tegenstrijdigheden tussen de boekhoudrichtlijnen en de verordening betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (IFRS) weggenomen, omdat de richtlijn het mogelijk maakt de IFRS-keuzemogelijkheden aangaande jaarrekeningen van toepassing te verklaren op ondernemingen die de jaarrekeningenrichtlijnen als basiswetgeving behouden. Daarnaast schept de richtlijn duidelijkheid over de behandeling van niet in de balans opgenomen financieringen (schulden en leningen) en breidt zij de risicoanalyse in de beheersverslagen van ondernemingen verder uit dan de financiële aspecten. Voorts wordt de verplichte inhoud van accountantsverslagen gepreciseerd.

Laatste wijziging: 19.11.2010

Zie ook

  • Boekhouding – IAS/IFRS-interpretaties en -standaarden (FR) (EN) (DE)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven