RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εναρμονίζει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχουν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία των επενδυτών. Με την εφαρμογή διεθνών λογιστικών κανόνων αποσκοπείται η διαφύλαξη της εμπιστοσύνης προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές και, ταυτόχρονα, η διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης κινητών αξιών σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την έγκριση και την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προκειμένου να εναρμονισθούν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται από τις εταιρείες. Σκοπός είναι η εξασφάλιση υψηλού επίπεδου διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων.

Ορισμοί

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) αποκαλούμενα "International Financial Reporting Standards» - IFRS (ή «International Accounting Standards» - IAS, για τα παλαιότερα πρότυπα) εκδίδονται από τον «Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων», τον «International Accounting Standards Board» - IASB - (EN) που είναι εγκατεστημένος στο Λονδίνο.

Πεδίο εφαρμογής

Από το 2005 όλες οι εισηγμένες εταιρίες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πρέπει να εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν τη χρήση αυτών των πρότυπων αναφοράς στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις της ΕΕ για τους ετήσιους λογαριασμούς τους και στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις της ΕΕ για τους ετήσιους και/ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους.

Μηχανισμός προσαρμογής

Για να εγκριθεί ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο, η εφαρμογή του πρέπει να παρέχει μια πιστή και έντιμη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον και να πληροί τα κριτήρια κατανοησιμότητας, συνάφειας, αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που είναι αναγκαία για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και την αξιολόγηση της επιστασίας της διαχείρισης. Η Επιτροπή συνεννοείται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης επιβολής των προτύπων.
Ο κανονισμός θα εγκριθεί σύμφωνα με μηχανισμό διπλής διάρθρωσης:

  • ένα κανονιστικό επίπεδο με τη σύσταση κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από την Επιτροπή. Αυτή θα αποφασίσει την ενδεχόμενη έγκριση των προτύπων IFRS στη βάση πρότασης της Επιτροπής. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί απόλυτη διαφάνεια και ευθύνη έναντι του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·
  • ένα τεχνικό επίπεδο με τη σύσταση τεχνικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, της συμβουλευτικής ομάδας για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ευρώπη (EFRAG), που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες σε θέματα λογιστικής του ιδιωτικού τομέα πολλών κρατών μελών. Αυτή παρέχει τη συνδρομή και τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την αξιολόγηση των προτύπων IFRS και συμβουλεύει την Επιτροπή για το ενδεχόμενο έγκρισης ή όχι του εν λόγω προτύπου IFRS.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός 1606/2002/ΕΚ

14.9.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα L 243, 11.9.2002

Πράξη τροποποίησης Θέση σε ισχύ Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2008

10.4.2008

-

ΕΕ L 97, 9.4.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμοί

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L 320, 29.11.2008].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 340, 22.12.2007].

Απόφαση

Απόφαση 2008/961/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2008) 8218] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Directive

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ (), 83/349/EΟΚ (), 86/635/EΟΚ () και 91/674/EΟΚ () σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 178 της 17.7.2003].
Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στην εναρμόνιση των λογιστικών κανόνων που εφαρμόζονται σε εταιρείες και λοιπούς οργανισμούς που δεν υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφει κάθε ασυμφωνία μεταξύ των λογιστικών οδηγιών και του κανονισμού για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS), δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων IFRS στις επιχειρήσεις που διατηρούν τις λογιστικές οδηγίες ως νομοθετική βάση. Εξάλλου, η οδηγία επεκτείνει πέρα από τις χρηματοοικονομικές πτυχές την ανάλυση των κινδύνων στις εκθέσεις διαχείρισης των επιχειρήσεων. Διευκρινίζει επίσης το υποχρεωτικό περιεχόμενο των εκθέσεων των ελεγκτών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2010

βλέπε και

  • Λογιστική – Ερμηνείες και πρότυπα ΔΛΠ-IFRS (DE), (EN), (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας