RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot

Tässä käsitellyllä direktiivillä säännellään pääoman hankinnasta suoritettavien välillisten verojen kantamista jäsenvaltioissa. Siinä kielletään kaikki tällaiset verot eli ennen kaikkea pääoman hankintavero. Jotkut maat voivat kuitenkin toistaiseksi jatkaa sen kantamista.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2008/7/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista.

TIIVISTELMÄ

Pääoman hankintavero on välillinen vero, joka häiritsee pääomien vapaata liikkuvuutta. Tässä käsitellyn direktiivin mukaan paras ratkaisu olisi veron poistaminen, sillä se haittaa liiketoiminnan kehittämistä Euroopan unionissa (EU). Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voineet hyväksyä tulonmenetyksiä, jotka aiheutuisivat, jos tällainen toimenpide toteutettaisiin välittömästi. Tämän vuoksi ne jäsenvaltiot, joissa veroa kannettiin 1. tammikuuta 2006, saavat jatkaa sen kantamista tiukoin edellytyksin.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat verot ja yhtiömuodot

Tällä direktiivillä on tarkoitus säännellä välillisten verojen kantamista

 • pääomayhtiöiden pääomapanoksista
 • pääomayhtiöiden rakenneuudistustoimista
 • eräiden arvopaperien ja debentuurilainojen liikkeeseen laskemisesta.

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin siinä yhtiömuotoihin:

 • osakeyhtiö
 • kommandiittiosakeyhtiö
 • rajavastuuyhtiö.

Sitä sovelletaan myös kaikkiin yhtiöihin, yrityksiin, yhteenliittymiin tai oikeushenkilöihin

 • joiden omistusosuudet ovat vaihdettavissa arvopaperipörssissä
 • joiden osakkailla on oikeus myydä vapaasti osuutensa ja joiden osakkaiden vastuu yhtiön veloista rajoittuu heidän osuuksiensa arvoon
 • tai jotka ovat voittoa tavoittelevia.

Pääomapanoksella tarkoitetaan

 • pääomayhtiön perustamista tai muun kuin pääomayhtiön muuttamista pääomayhtiöksi
 • pääoman korottamista omaisuuserien sijoituksella tai lisäämällä voitot tai rahastot pääomaan
 • varojen lisäämistä siten, että vastikkeena annetaan osakkailla olevien oikeuksien kaltaisia oikeuksia, tai varojen lisäämistä palveluilla, jotka johtavat oikeuksien muuttumiseen yhtiössä
 • yhtiön tosiasiallisen liikkeenjohdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä kolmannesta maasta johonkin jäsenvaltioon
 • lainanottoa, jos velkojalla on oikeus osuuteen yhtiön voitosta tai jos takaajana toimii osakas.

Rakenneuudistustoimilla tarkoitetaan

 • omaisuuserien sijoituksella suoritettavaa sulautumista
 • osakkeidenvaihdolla suoritettavaa sulautumista.

Pääoman hankinnasta suoritettavien välillisten verojen kantokielto

Jäsenvaltiot eivät saa kantaa välillistä veroa pääomayhtiöiden pääoman hankinnasta. Tällaisia liiketoimia ovat:

 • pääomapanokset
 • lainat tai palvelujen tarjonta, joka tapahtuu osana pääomapanosta
 • ennen liiketoiminnan aloittamista tehtävä rekisteröinti tai muu muodollisuus, jota edellytetään yhtiön oikeudellisen muodon vuoksi
 • yhtiön perustamisasiakirjan muuttaminen, erityisesti kun kyse on yhtiön muuttamisesta erityyppiseksi yhtiöksi, tosiasiallisen liikkeenjohdon keskuksen tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, muutoksesta pääomayhtiön tavoitteissa tai yhtiön toiminta-ajan pidentämisestä
 • rakenneuudistustoimet.

Välillisten verojen kantaminen eräiden arvopaperien ja debentuurilainojen liikkeeseen laskemisesta on myös kokonaan kielletty.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kantaa joitakin oikeuksien tai omaisuuden luovutuksista suoritettavia veroja, palkkioiden ja korvausten muodossa kannettavia veroja ja arvonlisäveroa (ALV).

Poikkeukset

Niihin jäsenvaltioihin, joissa pääoman hankintaveroa kannettiin 1. tammikuuta 2006, sovelletaan erityissäännöksiä. Kyseiset jäsenvaltiot saavat jatkaa veron kantamista, mutta verokannan on oltava kiinteä ja suuruudeltaan enintään 1 prosentti, ja sitä voidaan kantaa ainoastaan pääomapanoksista. Pääoman hankintaveroa ei siis voida kantaa muista liiketoimista, kuten rakenneuudistustoimista.

Pääoman hankintaveroa voi kantaa vain se jäsenvaltio, jossa pääomayhtiön tosiasiallinen liikkeenjohto sijaitsee silloin, kun pääomapanos sijoitetaan. Sisämarkkinaperiaatteen noudattamiseksi mahdollinen pääoman hankintavero suoritetaan vain kerran.

Poikkeuksia voidaan soveltaa pääomayhtiöihin, jotka tarjoavat julkisia palveluja tai toimivat yksinomaan kulttuuri- tai sosiaalitarkoituksessa. Pääoman hankintaverosta voidaan myös vapauttaa tai verokantaa alentaa poikkeusmenettelyn mukaisesti, jotta verotus olisi tasapuolista, tai sosiaaliset näkökohdat tulisivat huomioon otetuiksi tai jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus toimia erikoistilanteessa.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Direktiivi 2008/7/EY

12.3.2008 (1, 2, 6, 9, 10 ja 11 artikla: 1.1.2009)

3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 ja 14 artikla: 31.12.2008.

EUVL L 46, 21.2.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston direktiiviksi, annettu 28 päivänä syyskuuta 2011, yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta [KOM(2011) 594 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Vuoden 2008 maailmanlaajuisella talous- ja finanssikriisillä oli lukuisia kielteisiä vaikutuksia valtioihin ja Euroopan kansalaisiin. Finanssipalvelujen varmuuden lisäämiseksi ehdotuksella on tarkoitus luoda yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä, jonka tavoitteena on

 • välttää finanssipalveluiden sisämarkkinoiden pirstoutuminen
 • saada finanssilaitokset osallistumaan kohtuullisella osuudella kriisin kustannusten kattamiseen
 • toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet finanssimarkkinoiden tehostamiseksi.
Viimeisin päivitys 10.10.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun