RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων

Η παρούσα οδηγία ρυθμίζει την επιβολή από τα κράτη μέλη έμμεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων. Προβλέπει τη γενική απαγόρευση των εν λόγω φόρων, ιδίως του φόρου εισφοράς, παρόλο που ορισμένες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να τον επιβάλλουν προς το παρόν.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο φόρος εισφοράς είναι ένας έμμεσος φόρος ο οποίος παρακωλύει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι η βέλτιστη λύση θα ήταν η κατάργηση του φόρου αυτού διότι τον θεωρεί επιζήμιο για την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη δεν αποδέχονται τις απώλειες εισοδήματος οι οποίες θα προέκυπταν από την άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Συνεπώς, όσα κράτη μέλη επέβαλαν τον φόρο την 1η Ιανουαρίου 2006 μπορούν να εξακολουθήσουν να το πράττουν υπό αυστηρούς όρους.

Φόροι και φορολογούμενες εταιρείες

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στη ρύθμιση της έμμεσης φορολόγησης επί:

 • των εταιρικών εισφορών (κεφαλαιουχικές εταιρείες)·
 • των πράξεων αναδιάρθρωσης κεφαλαιουχικών εταιρειών·
 • της έκδοσης τίτλων και ομολόγων.

Η οδηγία εφαρμόζεται σε εταιρείες:

 • ανώνυμες·
 • ετερόρρυθμες κατά μετοχές·
 • ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Εφαρμόζεται επίσης σε κάθε εταιρεία, επιχείρηση, ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο:

 • των οποίων τα μερίδια δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο·
 • των οποίων τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκχωρούν ελεύθερα τα εταιρικά τους μερίδια και δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας παρά μόνο κατά το μέτρο της εισφοράς τους·
 • και σε κάθε άλλη εταιρεία, επιχείρηση, ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ως εισφορές κεφαλαίου νοούνται:

 • η σύσταση κεφαλαιουχικής εταιρείας ή η μετατροπή σε κεφαλαιουχική εταιρεία μιας εταιρείας·
 • η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι’ εισφορών σε είδος ή δια της κεφαλαιοποιήσεως κερδών ή αποθεματικών·
 • η αύξηση της εταιρικής περιουσίας επ’ ανταλλάγματι δικαιωμάτων της ίδιας φύσεως προς εκείνα των εταίρων ή δια παροχών οι οποίες έχουν ως αντιπαροχή μεταβολή των εταιρικών δικαιωμάτων·
 • η μεταφορά από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος της πραγματικής έδρας ή της καταστατικής έδρας μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας·
 • τα δάνεια που συνάπτονται, εφόσον ο πιστωτής έχει δικαίωμα επί ενός ποσοστού των εταιρικών κερδών ή εάν αυτά είναι εγγυημένα από έναν εταίρο.

Ως πράξεις αναδιάρθρωσης νοούνται:

 • οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων·
 • οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται με ανταλλαγή μεριδίων.

Απαγόρευση επιβολής έμμεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν έμμεσους φόρους επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά τις ακόλουθες πράξεις:

 • εισφορές κεφαλαίου·
 • δάνεια ή παροχή υπηρεσιών ως μέρος των εισφορών κεφαλαίου·
 • καταχώριση ή άλλη διατύπωση που απαιτείται πριν από την έναρξη δραστηριοτήτων, λόγω της νομικής μορφής της εταιρείας·
 • μεταβολή της συστατικής πράξης της εταιρείας, ιδίως εάν αυτή συνεπάγεται τη μετατροπή μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας σε κεφαλαιουχική εταιρεία άλλου τύπου, τη μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο της πραγματικής ή της καταστατικής έδρας μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, τη μεταβολή του εταιρικού σκοπού ή την παράταση της διάρκειας μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας·
 • πράξεις αναδιάρθρωσης.

Επίσης, απαγορεύεται πλήρως η επιβολή έμμεσων φόρων στην έκδοση ορισμένων τίτλων και ομολογιών.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ορισμένους φόρους μεταβίβασης, φόρους οι οποίοι έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ).

Παρεκκλίσεις

Για τα κράτη μέλη που την 1η Ιανουαρίου 2006 επέβαλαν φόρο εισφοράς ισχύουν ειδικές διατάξεις. Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν τον φόρο, για τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής που δεν υπερβαίνει το 1 %, όμως ο φόρος μπορεί να επιβάλλεται μόνο σε εισφορές κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος εισφοράς δεν μπορεί να επιβάλλεται σε άλλες πράξεις, όπως στις πράξεις αναδιάρθρωσης.

Ο φόρος εισφοράς μπορεί να επιβάλλεται μόνο από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η πραγματική έδρα μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η εισφορά. Ο φόρος εισφοράς, εφόσον υφίσταται, επιβάλλεται άπαξ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά.

Είναι δυνατό να παραχωρηθούν απαλλαγές σε ορισμένες κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας ή επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρέκκλισης, μπορούν να χορηγηθούν παρεκκλίσεις υπό μορφή απαλλαγών ή μειώσεων των συντελεστών του φόρου εισφοράς, για λόγους δικαιοσύνης ή για κοινωνικούς λόγους ή για να μπορέσει ένα κράτος μέλος να αντιμετωπίσει ειδικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/7/ΕΚ

12.3.2008 (τα άρθρα 1, 2, 6, 9, 10, 11 από την 1.1.2009)

Τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 και 14 έως τις 31.12.2008

ΕΕ L 46 της 21.2.2008

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/7/ΕΚ [COM(2011) 594 τελικό – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008 είχε πλείστες αρνητικές συνέπειες στις δημόσιες εξουσίες και τους πολίτες της Ευρώπης. Επιδιώκοντας ασφαλέστερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η παρούσα πρόταση στοχεύει στην καθιέρωση ενός κοινού συστήματος φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με στόχο:

 • την αποφυγή του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
 • την ενθάρρυνση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στο κόστος της κρίσης·
 • τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων υπέρ της αποτελεσματικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.10.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας