RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kapitaltilførselsafgifter

Nærværende direktiv fastsætter regler for medlemsstaternes opkrævning af kapitaltilførselsafgifter. Det indeholder et generelt forbud mod sådanne afgifter, men visse lande kan dog foreløbig fortsætte med at opkræve dem.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter.

RESUMÉ

Kapitaltilførselsafgifter er en indirekte skat, som griber ind i de frie kapitalbevægelser. Nærværende direktiv er baseret på erkendelsen af, at den bedste løsning ville være helt af afskaffe denne form for afgift, fordi den er til skade for erhvervsudviklingen i Den Europæiske Union (EU). Det indtægtstab, der ville blive resultatet, hvis et sådant forbud blev indført med øjeblikkelig virkning, er dog ikke acceptabelt for visse medlemsstater. Følgelig kan de medlemsstater, der opererede med en sådan afgift pr. 1. januar 2006, fortsat opkræve den på ganske bestemte betingelser.

Afgifter og berørte selskaber

Nærværende direktiv har som formål at fastsætte regler for opkrævning af indirekte afgifter på:

 • kapitaltilførsler til kapitalselskaber
 • omstruktureringsdispositioner, hvori kapitalselskaber er impliceret
 • udstedelse af visse værdipapirer og obligationer.

Direktivet gælder for følgende selskabstyper:

 • aktieselskaber
 • kommanditaktieselskaber
 • anpartsselskaber

Det finder desuden anvendelse på alle selskaber, firmaer, sammenslutninger og juridiske personer:

 • hvis kapitalandele er omsættelige på børsen
 • hvis deltagere frit kan afhænde deres andele, og hvis deltagere kun hæfter for selskabets gæld med deres andele
 • alle andre selskaber, firmaer, sammenslutninger og juridiske personer med erhvervsformål.

Kapitaltilførsler er i direktivet defineret som:

 • stiftelse af eller omdannelse til et kapitalselskab
 • forhøjelse af kapitalen ved tilførsel af aktiver eller ved omdannelse af overskud eller henlæggelser
 • forøgelse af aktiver, der medfører de samme rettigheder som dem, der indrømmes deltagere, eller har form af ydelser, der resulterer i en ændring af selskabsrettighederne
 • flytning fra et tredjeland til en medlemsstat af sædet for selskabets reelle ledelse eller vedtægtsmæssige hjemsted
 • optagelse af lån, hvis långiveren har krav på andel i selskabsoverskuddet, eller hvis en deltager stiller sikkerhed for et sådant lån.

Omstruktureringsdispositioner er defineret som:

 • fusioner, der gennemføres ved tilførsel af aktiver
 • fusioner, der gennemføres ved udveksling af andele.

Forbud mod at opkræve afgift af kapitaltilførsler

Grundprincippet er, at medlemsstaterne ikke må opkræve afgift af kapitaltilførsler til kapitalselskaber. Det gælder følgende dispositioner:

 • kapitaltilførsler
 • lån eller ydelser i forbindelse med kapitaltilførsler
 • registrering eller andre formaliteter inden påbegyndelse af virksomhed, som et kapitalselskab kan underkastes på grund af sin retlige form
 • ændring i et kapitalselskabs stiftelsesoverenskomst eller vedtægter, især ikke ved omdannelse til et kapitalselskab af anden karakter, flytning fra en medlemsstat til en anden af sædet for selskabets reelle ledelse eller vedtægtsmæssige hjemsted eller ændring af selskabets formål eller forlængelse af dets beståen
 • omstruktureringsdispositioner.

Det er også forbudt at opkræve afgifter på udstedelse af visse værdipapirer og obligationer.

Medlemsstaterne kan dog opkræve visse afgifter på overdragelse af værdipapirer, honorarer og andre former for vederlag samt merværdiafgift (moms).

Undtagelser

Der gælder særlige regler for medlemsstater, der pr. 1. januar 2006 opererede med kapitaltilførselsafgift. De pågældende medlemsstater kan fortsætte med at opkræve denne afgift, men dog kun efter en enhedsafgiftssats på højst 1 % og kun af kapitaltilførsler, dvs. der må ikke opkræves afgift af andre transaktioner som f.eks. omstruktureringsdispositioner.

Kapitaltilførselsafgiften kan kun opkræves af den medlemsstat, hvori sædet for kapitalselskabets reelle ledelse er beliggende på det tidspunkt, kapitaltilførslen finder sted. Kapitaltilførselsafgift kan kun opkræves én gang for ikke at komme i konflikt med selve ideen i det indre marked.

Der kan indrømmes fritagelse for kapitaltilførselsafgift til selskaber, som er offentlige forsyningsselskaber eller udelukkende har et kulturelt eller socialt formål. I henhold til fravigelsesproceduren kan der ske fritagelser eller nedsættelser af satserne af retfærdighedshensyn eller sociale hensyn eller for gøre det muligt for en medlemsstat at tage hensyn til særlige situationer.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2008/7/EF

12.3.2008 (artikel 1, 2, 6, 9, 10, 11 fra 1.1.2009)

Artikel 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 og 14 senest 31.12.2008

EUT L 46 af 21.2.2008

TILHØRENDE DOKUMENT

Forslag til rådets direktiv af 28. september 2011 om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner og om ændring af direktiv 2008/7/EF [KOM(2011) 594 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Den globale økonomiske og finansielle krise, der indtraf i 2008, har haft mange negative konsekvenser for de offentlige myndigheder og borgerne i EU. Med henblik på udbud af mere sikre finansielle tjenester omhandler nærværende forslag etablering af en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner med det formål at:

 • undgå en fragmentering af det indre marked for finansielle tjenesteydelser
 • sikre, at de finansielle institutioner yder et rimeligt bidrag til dækning af omkostningerne forårsaget af krisen
 • træffe foranstaltninger, der sikrer effektive finansmarkeder.
Seneste ajourføring: 10.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top