RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Grænseoverskridende betalinger i euro

Betalingstransaktioner (for eksempel via banker) inden for en medlemsstat eller mellem to medlemsstater skal have de samme omkostninger. Forordningen vedrører alle elektroniske betalingstransaktioner, herunder overførsler, opkrævninger, hævninger i pengeautomater, betalinger med debit- og kreditkort samt overførsel af midler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning sikrer, at nationale og grænseoverskridende betalinger inden for Fællesskabet underlægges ens regler, hvad angår bankgebyrer.

Anvendelsesområde

De pågældende betalinger må ikke overskride 50 000 euro. De skal gennemføres i euro eller i den nationale valuta i de medlemsstater, som ønsker at gennemføre forordningen. Således gælder, efter Sveriges anmodning, princippet om lige omkostninger også for betalinger, der gennemføres i svenske kroner.

Forordningen gælder ikke for betalinger, der gennemføres af udbydere af betalingstjenester * for egen regning eller for andre, lignende udbydere Den gælder ej heller for vekselgebyrer.

Lige store gebyrer for betalinger

Serviceudbyderne skal opkræve de samme gebyrer for:

  • grænseoverskridende betalinger, dvs. elektroniske transaktioner, når betalerens, henholdsvis modtagerens betalingsserviceudbyder befinder sig i forskellige stater
  • nationale betalinger, dvs. elektroniske transaktioner, når de to udbydere befinder sig i samme stat.

Nemmere automatisering af betalinger

Betalingstjenesteudbyderen skal give hver kunde et internationalt bankkontonummer (IBAN) og en bankidentifikationskode (BIC). Kunden skal benytte disse koder til sine grænseoverskridende transaktioner. Hvis han ikke gør det, kan han opkræves ekstra gebyrer. Serviceudbyderen skal oplyse kunden om størrelsen af de ekstra gebyrer, før transaktionen finder sted.

Overholdelse af forordningens krav

Medlemsstaterne udnævner de kompetente myndigheder, som skal sørge for, at kravene i denne forordning overholdes.

Hvis bestemmelserne overtrædes af udbyderne, kan brugerne af tjenesterne eller andre interesserede parter klage til de nationale myndigheder.
Medlemsstaterne skal fastlægge procedurer for indgivelse af klage og for udenretlige klageveje. De udpeger eller opretter de dertil kompetente organer.

Medlemsstaterne bestemmer, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af forordningen.

Grænseoverskridende samarbejde

De kompetente myndigheder og de organisationer, der har ansvaret for klageprocedurerne eller for de udenretlige klageveje, skal samarbejde med omhu for at løse grænseoverskridende tvister.

Kontekst

Forordning (EF) nr. 2560/2001 ophæves fra den 1. november 2009.

Nøglebegreber
  • Udbyder af betalingstjenester: betegner blandt andet institutter, som udbyder kredit, elektroniske penge eller betalingstjeneste, samt postgiroinstitutter, Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker, medlemsstaterne eller disses regionale eller lokale myndigheder (undtagen når de optræder i egenskab af offentlig myndighed).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 924/2009

1.11.2009

-

EUT L 266 af 9.10.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen om »gennemførelsen af det fælles eurobetalingsområde: en køreplan for tidsrummet 2009-2012« [KOM(2009) 471 endelig udgave - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Køreplanen, som Kommissionen har fremlagt, udpeger prioriteringerne for det fælleseuropæiske betalingsområde (SEPA) for 2009-2010. Disse prioriteringer vedrører de medlemsstater, som har indført Euroen, eller som forbereder sig på dette, samt Sverige. Prioriteringerne skal gøre det muligt at:

  • accelerere finansielle produkters og betalingsstandarders overgang til SEPA-produkter
  • øge synligheden af SEPA og tilhørende produkter
  • gennemføre det juridiske grundlag for SEPA og styrke overensstemmelsen mellem SEPA-standarderne og standarderne fra Det Europæiske Betalingsråd
  • sikre standardisering, interoperabilitet og sikkerhed for betalingstransaktioner
  • forbedre styringen af SEPA gennem etableringen af en ny kompetent struktur på europæisk plan.

Meddelelse 2002/C fra Kommissionen 165/08 af 11. juli 2002 i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 [EU-Tidende C 165 af 11.7.2002].
Den 28. juni 2002 modtog Kommissionen meddelelse om de svenske myndigheders beslutning om, at forordningen også skal omfatte den svenske krone.

Seneste ajourføring: 04.12.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top