RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Umowy o kredyt konsumencki

Rozwojowi oferty kredytów w Europie musi towarzyszyć wzmocnienie praw konsumentów. Harmonizacja przepisów krajowych musi również sprzyjać ofercie kredytów transgranicznych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma na celu zharmonizowanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do kredytów konsumenckich w celu ułatwienia transgranicznego świadczenia usług. Dyrektywa poprawia przejrzystość warunków umownych i poziom ochrony konsumentów.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do umów kredytowych:

 • zabezpieczonych hipoteką,
 • zawieranych w celu nabycia gruntu lub nieruchomości,
 • których całkowita kwota jest mniejsza niż 200 EUR lub większa niż 75 000 EUR,
 • dotyczących dzierżawy bez żadnych zobowiązań do zakupu lub leasingu,
 • udzielanych bez odsetek, bez opłat lub w postaci kredytu na rachunku bieżącym,
 • zawieranych z przedsiębiorstwami inwestycyjnymi,
 • będących wynikiem decyzji podjętej w sądzie lub przed innym organem ustawowym,
 • związanych z rozliczeniem lub zabezpieczeniem długu,
 • związanych z kredytami udzielanymi ograniczonej grupie osób.

Państwa członkowskie mogą stosować mniej rygorystyczne zasady w stosunku do organizacji mających cele społeczne i prowadzących działalność wyłącznie na korzyść swoich członków, jeżeli oferują rzeczywiste roczne stopy procentowe niższe niż poziom stosowany na rynku.

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy kredytodawca * lub jego pośrednicy * powinni uzyskać w odpowiednim czasie zrozumiałe informacje dotyczące zasadniczych cech proponowanego kredytu. Dotyczy to w szczególności:

 • okresu obowiązywania umowy kredytowej,
 • całkowitej kwoty kredytu,
 • stopy oprocentowania kredytu i związanych z nim opłat,
 • rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania * całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta *,
 • kwot, liczby i częstotliwość płatności,
 • ceny w gotówce towaru lub usługi przyznanej w postaci odroczonej płatności lub kredytu związanego z umową,
 • ponoszonych kosztów związanych z umową lub z niej wynikających,
 • zobowiązań umownych,
 • praw konsumentów,
 • skutków opóźnień w płatnościach i braku płatności,
 • zabezpieczeń.

Konsumenci otrzymują te informacje w standardowym formularzu, o którym mowa w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Oprócz obowiązku dostarczania pełnej informacji przed zawarciem umowy, kredytodawcy muszą dostarczać konsumentom odpowiednie wyjaśnienia tak, by mogli wybrać umowę odpowiadającą ich potrzebom i sytuacji finansowej. Ponadto kredytodawcy muszą przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej swoich klientów przed zawarciem umowy, przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa konsumentów do informacji w przypadku odrzucenia ich wniosków kredytowych.

Umowa powinna zawierać podstawowe informacje charakteryzujące wybraną ofertę kredytową. W przypadku zmiany stopy oprocentowania kredytu * konsument jest informowany o nowej kwocie, liczbie i częstotliwości płatności.

Konsumenci mogą egzekwować swoje prawo odstąpienia od umowy, powiadamiając o tym zamiarze kredytodawcę i bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Musi to nastąpić w terminie do czternastu dni od daty zawarcia umowy.

Konsumenci mają również możliwość dokonania wcześniejszej spłaty swoich zobowiązań. Mogą skorzystać z tego prawa w każdej chwili, o ile wierzyciel otrzymuje sprawiedliwą i obiektywnie uzasadnioną rekompensatę.

Państwa członkowskie czuwają nad tym, by kredytodawcy i pośrednicy kredytowi wypełniali swoje obowiązki. Zapewniają także wykonywanie kontroli przez niezależne organy.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 87/102/EWG w celu wzmocnienia ochrony konsumentów. Dyrektywa musi być wdrożona w państwach członkowskich przed 12 maja 2010 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Kredytodawca: osoba fizyczna lub prawna, która udziela kredytu lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej.
 • Pośrednik kredytowy: osoba fizyczną lub prawna, która nie działa w charakterze kredytodawcy i która w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej:
  1. przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt,
  2. udziela konsumentom pomocy podejmując w związku z umowami o kredyt prace przygotowawcze,
  3. zawiera z konsumentami umowy o kredyt w imieniu kredytodawcy.
 • Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: suma całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta.
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
 • Stopa oprocentowania kredytu: stopa oprocentowania wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane w stosunku rocznym do wypłaconej kwoty kredytu.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Dyrektywa 2008/48/WE

11.6.2008

12.5.2010

Dz.U. L 133/66 z 22.5.2008

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2009

Zobacz także

 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony