RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spotřebitelský úvěr

Rozvoj úvěrové nabídky v Evropě musí doprovázet posílení práv spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních předpisů musí také umožnit podporu nabídky přeshraničních úvěrů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

PŘEHLED

Účelem této směrnice je harmonizovat některé aspekty právních a správních předpisů členských států, které se týkají smluv o spotřebitelském úvěru, aby se usnadnilo poskytování přeshraničních služeb. Směrnice zlepšuje průhlednost nabízených smluvních podmínek a zvyšuje ochranu spotřebitelů.

Nevztahuje se však na:

 • úvěrové smlouvy, které jsou zajištěny hypotékou;
 • úvěrové smlouvy, jejichž účelem je nabytí pozemku nebo budovy;
 • úvěrové smlouvy na celkovou výši úvěru nižší než 200 eur nebo vyšší než 75 000 eur;
 • smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, u kterých není stanovena povinnost odkupu;
 • úvěrové smlouvy, kde je úvěr poskytnut bez úroků, bez poplatků nebo ve formě možnosti přečerpání;
 • úvěrové smlouvy, jež jsou uzavírány s investičními podniky;
 • úvěrové smlouvy, které jsou výsledkem soudního rozhodnutí;
 • úvěrové smlouvy, které se vztahují ke splacení nebo zajištění dluhu;
 • úvěrové smlouvy související s půjčkami poskytovanými omezenému okruhu veřejnosti.

Členské státy mohou uplatňovat méně omezující vnitrostátní právní úpravu v případě úvěrových smluv uzavřených organizací, která plní společenské poslání a je založena pro vzájemný prospěch svých členů, pokud poskytuje úvěr na základě roční procentní sazby nákladů, která je nižší než sazba převládající na trhu.

V předsmluvní fázi musí věřitel * nebo jeho zprostředkovatelé * poskytnout s dostatečným předstihem srozumitelné informace o povaze nabízeného úvěru. Tyto informace zahrnují:

 • dobu trvání úvěrové smlouvy;
 • celkovou výši úvěru;
 • výpůjční úrokovou sazbu a referenční sazbu;
 • roční procentní sazbu nákladů * a celkovou částku splatnou spotřebitelem *;
 • výši, počet a četnost plateb;
 • v případě úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu a smluv o vázaném úvěru dané zboží nebo službu a jeho cenu v hotovosti;
 • poplatky vyplývající z úvěrové smlouvy;
 • smluvní povinnosti;
 • práva spotřebitelů;
 • důsledky opomenutí plateb a prodlení;
 • záruky.

Spotřebitelé získávají tyto informace prostřednictvím jednotného formuláře obsaženého v příloze II této směrnice.

Kromě povinnosti poskytnout úplné předsmluvní informace musí věřitelé poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná úvěrová smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Před uzavřením úvěrové smlouvy musí věřitel posoudit úvěruschopnost klienta při zachování práva spotřebitele být informován, pokud jeho žádost o úvěr byla zamítnuta.

Smlouva musí přebírat základní informace vybrané úvěrové nabídky. V případě změny výpůjční úrokové sazby * musí být spotřebitel informován o nové výši, počtu a četnosti splátek.

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu; svůj záměr však musí oznámit věřiteli. Lhůta na odstoupení je čtrnáct dní od uzavření smlouvy.

Spotřebitel má také právo na předčasné splacení svých závazků. Toto právo může uplatnit kdykoli, za předpokladu, že věřitel dostane spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění.

Členské státy zajistí, aby věřitelé a zprostředkovatelé úvěrů plnili své povinnosti. Zajistí provádění kontrol nezávislým orgánem.

Kontext

Tato směrnice zrušuje směrnici 87/102/EHS, aby posílila ochranu spotřebitelů. Členské státy musí zajistit její provedení do 12. května 2010.

Klíčové pojmy aktu
 • Věřitel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr.
 • Zprostředkovatel úvěru: fyzická nebo právnická osoba, která nejedná jako věřitel a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání:
  1. spotřebitelům předkládá nebo nabízí úvěrové smlouvy;
  2. pomáhá spotřebitelům v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy prováděním přípravných prací;
  3. uzavírá úvěrové smlouvy se spotřebiteli jménem věřitele.
 • Celková částka splatná spotřebitelem: součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru pro spotřebitele.
 • Roční procentní sazba nákladů: celkové náklady úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
 • Výpůjční úroková sazba: úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši úvěru.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2008/48/ES

11. 6. 2008

12. 5. 2010

Úř. věst. L 133/66 ze dne 22. 5. 2008

Poslední aktualizace: 21.01.2009

Viz také

 • Pro další informace navštivte internetovou stránku Evropské komise, Generálního ředitelství Zdraví a spotřebitelé
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky