RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat

Obiectivul acestei directive este apropierea legislaţiei interne a statelor membre privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat.

ACT

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat.

SINTEZĂ

Unul dintre obiectivele Comunităţii în domeniul educaţiei este promovarea Europei ca centru mondial de excelenţă pentru studii (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) şi formare profesională. Favorizarea mobilităţii resortisanţilor ţărilor terţe în cadrul Comunităţii pentru studii (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) reprezintă un factor major al acestei strategii, care urmăreşte aproprierea legislaţiei interne privind condiţiile de intrare şi de şedere.

Prezenta directivă stabileşte normele cu privire la procedurile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe, pe o durată mai mare de trei luni, pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat pe teritoriul statelor membre.

Directiva face distincţie între patru categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe:

 • studenţii;
 • elevii;
 • stagiarii neremuneraţi;
 • voluntarii.

Admisia studenţilor se referă în principal la învăţământul superior, în măsura în care mobilitatea internaţională este cea mai frecventă la acest nivel de studii.

În afară de definiţia condiţiilor de admisie specifice fiecăreia dintre aceste patru categorii, directiva defineşte principalul criteriu pentru admisia resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, formare profesională sau servicii de voluntariat, în special dispunerea de resurse financiare suficiente şi, după caz, acceptarea de către o unitate de învăţământ, participarea la un program de schimb de elevi, semnarea unei convenţii de formare profesională sau participarea la un program de servicii de voluntariat.

Anumite categorii de persoane sunt excluse din domeniul de aplicare a directivei propuse:

 • solicitanţii de azil sau persoanele care beneficiază de o protecţie temporară sau subsidiară;
 • resortisanţii ţărilor terţe care sunt membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene, deoarece beneficiază indirect de dreptul la libera circulaţie;
 • resortisanţii ţărilor terţe care beneficiază de statutul de rezident pe termen lung într-un stat membru, conform Directivei 2003/109/CE, care le recunoaşte un drept de şedere în celelalte state membre pentru a efectua studii sau pentru a urma un curs de formare profesională.

Condiţiile de intrare şi de şedere

Directiva stabileşte condiţii esenţiale de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii:

 • persoana trebuie să fie acceptată de o unitate de învăţământ superior;
 • persoana trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a-şi acoperi cheltuielile de întreţinere, studii şi costurile de întoarcere în ţara de origine;
 • persoana trebuie să aibă o cunoaştere suficientă a limbii în care se va desfăşura programul de studii pe care îl va urma (condiţie flexibilă, lăsată la discreţia statelor membre);
 • taxele percepute de unitatea de învăţământ trebuie să fie achitate în prealabil (condiţie flexibilă, lăsată la discreţia statelor membre).

În ceea ce admisia resortisanţilor ţărilor terţe care au fost admişi ca studenţi într-un stat membru, prezenta directivă creează un drept de şedere într-un alt stat membru în care studenţii doresc să-şi continue studiile. Pentru ca resortisanţii ţărilor terţe să nu poată abuza de statutul lor de student prelungindu-şi excesiv şederea în Uniunea Europeană (UE), programul de studii suplimentar trebuie să aibă o legătură suficientă cu programul de studii deja absolvit.

Fiind vorba de resortisanţi ai ţărilor terţe care îşi continuă studiile secundare în calitate de elevi, propunerea acoperă doar mobilitatea organizată în cadrul programelor de schimb administrate de organizaţii specializate. Sunt stabilite următoarele condiţii:

 • limitele de vârstă sunt stabilite de către statul membru respectiv;
 • instituţia care organizează schimbul trebuie să fie recunoscută în statul membru respectiv;
 • instituţia care organizează schimbul trebuie să accepte responsabilitatea pentru cheltuielile de întreţinere, de şcolarizare, de sănătate, şi de întoarcere în ţara de origine;
 • eliberarea permisului de şedere trebuie să depindă de alegerea familiei gazdă. Astfel, statul membru păstrează o marjă de manevră pentru a rezerva schimburile doar ţărilor terţe care oferă posibilităţi de schimb pentru proprii elevi.

Directiva stabileşte următoarele condiţii de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru stagii neremunerate:

 • persoana trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a-şi acoperi cheltuielile de întreţinere, studii şi costurile de întoarcere în ţara de origine;
 • dacă statul membru solicită acest lucru, persoana trebuie să urmeze un curs de formare lingvistică de bază, astfel încât să posede cunoştinţele necesare absolvirii stagiului.

Resortisanţii ţărilor terţe care sunt incluşi în categoria stagiarilor neremuneraţi sau în cea a voluntarilor şi care, în virtutea activităţii lor sau a tipului de compensaţie sau de remuneraţie pe care o încasează, sunt consideraţi lucrători în sensul legislaţiei interne, nu sunt acoperiţi de prezenta directivă.

În ceea ce priveşte admisia resortisanţilor ţărilor terţe pentru servicii de voluntariat, directiva prevede următoarele condiţii:

 • limitele de vârstă sunt stabilite de către statul membru respectiv;
 • este necesar un acord care să indice în special sarcinile, condiţiile de încadrare de care va benefica voluntarul pentru îndeplinirea sarcinilor, programul de lucru, resursele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, de întreţinere şi de cazare;
 • organizaţia răspunde pentru activităţile voluntarului, cheltuielile acestuia de şedere, de sănătate şi de întoarcere în ţara de origine în timpul perioadei de şedere;
 • voluntarul trebuie să beneficieze de un curs de iniţiere în limba, istoria şi societatea statului membru care îl primeşte (dacă statul membru gazdă solicită acest lucru în mod expres).

Perioada de valabilitate şi reînnoirea permiselor de şedere

Perioada de valabilitate a permiselor de şedere depinde de categoria resortisantului:

 • studenţi: studentului i se eliberează un permis de şedere pe o perioadă de cel puţin un an, care poate fi reînnoit dacă titularul continuă să îndeplinească condiţiile cerute. În cazul în care durata unui curs este mai mică de un an, permisul este valabil pe perioada de desfăşurare a cursului;
 • elevi: perioada maximă este de un an;
 • stagiari neremuneraţi: perioada de valabilitate a permisului de şedere acoperă durata stagiului, fără a putea depăşi un an. În cazuri excepţionale, acesta poate fi reînnoit, o singură dată şi exclusiv pe durata necesară obţinerii unei calificări profesionale recunoscute de un stat membru;
 • voluntari: perioada maximă este de un an. În cazuri excepţionale, dacă durata programului relevant depăşeşte un an, durata valabilităţii permisului de şedere poate corespunde perioadei respective.

Drepturile resortisanţilor ţărilor terţe

Directiva stipulează că studenţii au dreptul să fie angajaţi şi să exercite o activitate economică independentă. Totuşi, statele membre pot refuza dreptul la muncă pe durata primului an de şedere a unui resortisant al unei ţări terţe care are statutul de student.

Procedură şi transparenţă

Orice procedură de acordare sau de retragere a permisului de şedere este supusă regulilor de transparenţă, şi anume:

 • orice decizie referitoare la un permis de şedere este adoptată şi comunicată solicitantului într-un termen care să nu împiedice participarea la studiile respective, acordându-se, de asemenea, timp suficient autorităţilor competente pentru a procesa cererea;
 • în cazul în care informaţiile furnizate în sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, procesarea cererii poate fi suspendată, iar autorităţile competente informează solicitantul cu privire la orice alte informaţii care mai sunt necesare;
 • orice decizie de respingere a unei cereri de eliberare a permisului de şedere se comunică resortisantului ţării terţe vizat. Notificarea menţionează posibilele căi de atac;
 • în cazul în care o cerere este respinsă sau un permis de şedere eliberat în conformitate cu prezenta directivă este retras, persoana vizată are dreptul la o cale de atac judiciară în faţa autorităţilor statului membru vizat.

Directiva prevede posibilitatea aplicării unor proceduri accelerate de eliberare a permiselor de şedere pentru studenţi şi schimb de elevi graţie unui acord încheiat unităţile de învăţământ superior sau o organizaţie care gestionează programe de schimb şi autoritatea responsabilă pentru eliberarea permiselor de şedere.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2004/114/CE12.1.200511.1.2007JO L 375 din 23.12.2004
Ultima actualizare: 04.09.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii