RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

Formålet med dette direktiv er at samordne de nationale lovgivninger vedrørende betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

RESUMÉ

Et af Fællesskabets mål med hensyn til uddannelse er at gøre Europa som helhed til et af verdens førende ekspertisecentre for studier og erhvervsuddannelse. En hovedfaktor i denne strategi er at fremme mobiliteten for tredjelandsstatsborgere, der ønsker at rejse til Fællesskabet for at studere (castellanodeutschenglishfrançais). Dette forudsætter en indbyrdes tilnærmelse mellem medlemsstaternes nationale lovgivninger vedrørende betingelserne for indrejse og ophold.

Dette direktiv fastsætter procedurerne for tredjelandsstatsborgeres indrejse på medlemsstaternes område i en periode på mindst tre måneder med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

Direktiver sondrer mellem fire kategorier af tredjelandsstatsborgere:

 • studerende
 • skoleelever
 • ulønnede praktikanter
 • volontører.

I forbindelse med studerendes indrejse tænkes der hovedsagelig på studerende på videregående studier, da den internationale mobilitet er størst på dette niveau.

Ud over at fastsætte de specifikke betingelser for hver af disse fire kategoriers indrejse fastslår direktivet hovedkriterierne for tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på studier, erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste, først og fremmest kriteriet om tilstrækkelige finansielle midler og, hvor det er relevant, optagelse på en uddannelsesinstitution, deltagelse i et elevudvekslingsprogram, indgåelse af en uddannelsesaftale eller deltagelse i et volontørprogram.

Visse kategorier af personer er ikke omfattet af direktivet, nemlig:

 • asylansøgere og personer, som er omfattet af midlertidig beskyttelse eller subsidiære former for beskyttelse
 • tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til EU-statsborgere, eftersom de indirekte har ret til fri bevægelighed
 • tredjelandsstatsborgere, der i en medlemsstat har status som fastboende udlænding i henhold til direktiv 2003/109/EF, som kan udøve deres ret til ophold i en anden medlemsstat for at studere eller følge en erhvervsuddannelse.

Indrejse- og opholdsbetingelser

Direktivet fastsætter de grundlæggende betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på studier:

 • den pågældende skal være optaget på en videregående uddannelsesinstitution
 • den pågældende skal have tilstrækkelige finansielle midler til at dække sine udgifter til underhold, studier og hjemrejse.
 • den pågældende skal have et tilstrækkeligt kendskab til det sprog, der anvendes i det studieprogram, den pågældende følger (fleksibel betingelse, som kan fortolkes af medlemsstaterne)
 • det indskrivningsgebyr, der kræves af uddannelsesinstitutionen, skal være forudbetalt (fleksibel betingelse, der kan fortolkes af medlemsstaterne).

Hvad angår tredjelandsborgere, der har fået ret til indrejse som studerende i en medlemsstat, indrømmer dette direktiv ret til ophold i en anden medlemsstat, hvor den studerende måtte ønske at fortsætte sine studier. For at tredjelandsstatsborgere ikke skal kunne misbruge deres status som studerende til i overdreven grad at forlænge deres ophold i EU, skal det supplerende studieprogram have en tilstrækkelig forbindelse til det allerede afsluttede studieprogram.

Hvad angår tredjelandsstatsborgere, der følger en uddannelse på sekundærtrinnet, omfatter forslaget udelukkende mobilitet i forbindelse med udvekslingsprogrammer, der administreres af specialiserede organisationer. Der er fastsat følgende betingelser:

 • minimumsalderen fastsættes af den pågældende medlemsstat
 • udvekslingsorganisationen skal være godkendt i den pågældende medlemsstat
 • udvekslingsorganisationen er ansvarlig for udgifterne til underhold, studier, sygesikring og hjemrejse
 • udstedelsen af opholdstilladelsen afhænger af det valgte værtsland. Således kan medlemsstaten bestemme, at udvekslingen skal være forbeholdt lande, der tilbyder medlemsstatens egne elever tilsvarende muligheder.
 • Direktivet fastsætter følgende betingelser for tredjelandsstatsborgere, der ønsker indrejse som ulønnede praktikanter:
 • den pågældende skal have tilstrækkelige finansielle midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse
 • hvis medlemsstaten kræver det, skal den pågældende modtage en indføring i sproget for at opnå de sprogkundskaber, der er nødvendige for at gennemføre praktikopholdet.

Tredjelandsstatsborgere i kategorierne ulønnet praktikant eller volontør, der i kraft af deres aktiviteter eller den form for godtgørelse eller aflønning, de modtager, betragtes som arbejdstagere efter national lovgivning, omfattes ikke af dette direktiv.

For så vidt angår indrejsebetingelserne for tredjelandsborgere som volontører, fastsætter direktivet følgende:

 • minimumsalderen fastsættes af den pågældende medlemsstat
 • der skal foreligge en aftale, der fastslår bl.a. volontørens opgaver og arbejdsbetingelser, arbejdstider, midler til dækning af udgifter til rejser, kost og logi
 • den pågældende organisation er ansvarlig for volontørens udgifter til underhold, sygesikring og hjemrejse under hele opholdet
 • volontøren skal modtage en indføring i den pågældende medlemsstats sprog og historie (hvis værtsmedlemsstaten udtrykkeligt kræver det).

Opholdstilladelsernes varighed og forlængelse

Opholdstilladelserne har forskellig varighed alt efter den pågældende statsborgers kategori:

 • studerende: der udstedes en opholdstilladelse til den studerende med en gyldighedsperiode på mindst et år, som kan forlænges med et år ad gangen, hvis indehaveren af opholdstilladelsen fortsat opfylder de fastsatte betingelser. Hvis studieprogrammets varighed er på under et år, dækker opholdstilladelsen studieperioden
 • skoleelever: der udstedes opholdstilladelser for en periode på højst et år
 • ulønnede praktikanter: gyldighedsperioden for en opholdstilladelse dækker praktikperiodens varighed, uden dog at kunne overstige et år. I undtagelsestilfælde kan gyldighedsperioden forlænges én gang og udelukkende for en periode svarende til den tid, der er nødvendig for erhvervelsen af en faglig kvalifikation, der er anerkendt af en medlemsstat
 • volontører: der udstedes opholdstilladelser for en periode på højst et år. Hvis det pågældende program varer længere end et år, kan opholdstilladelsens gyldighedsperiode undtagelsesvis dække programmets varighed.

Tredjelandsstatsborgeres rettigheder

Direktivet giver studerende mulighed for at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Værtsmedlemsstaten kan dog nægte adgangen til arbejde i det første år, hvor en tredjelandsstatsborger har opholdstilladelse som studerende.

Procedure og gennemsigtighed

Enhver procedure for indrømmelse eller tilbagetrækning af rettigheder skal være gennemsigtig, dvs.:

 • enhver afgørelse om opholdstilladelse træffes og meddeles ansøgeren inden for en frist, der ikke forhindrer fortsættelsen af studierne, og som samtidig giver de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen
 • hvis de oplysninger, der fremlægges til støtte for ansøgningen, er utilstrækkelige, kan behandlingen af ansøgningen suspenderes, og de kompetente myndigheder meddeler ansøgeren, hvilke yderligere oplysninger der kræves
 • den pågældende tredjelandsstatsborger skal underrettes om enhver afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse. Underretningen skal indeholde oplysninger om mulighederne for klageadgang
 • hvis der gives afslag på en ansøgning, eller hvis en opholdstilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inddrages, skal den pågældende have ret til at få sagen prøvet ved den berørte medlemsstats myndigheder

Direktivet giver mulighed for at indføre en hurtig procedure for udstedelse af opholdstilladelse for studerende eller skoleelever; dette kan ske gennem indgåelse af en aftale mellem de videregående uddannelsesinstitutioner eller mellem en organisation, der gennemfører udvekslingsprogrammer, og den myndighed, der er kompetent til at udstede opholdstilladelser.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædenGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2004/114/EF12.1.200511.1.2007EUT L 375 af 23.12.2004
Seneste ajourføring: 15.11.2006
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top