RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Право на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки

Европейският съюз прие директива относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, която обединява частичните мерки от комплексното законодателство, което регулираше този въпрос до момента. Наред с останалото тези мерки са разработени да насърчат гражданите на ЕС да упражняват правото си на свободно придвижване и пребиваване в държавите–членки, да сведат административните формалности до най-същественото, да осигурят по-добро определяне на статута на членовете на семейството и да ограничат обхвата за отказ за влизане или прекратяване на правото на пребиваване.

АКТ

Директива 2004/38/EO на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/EИО, 68/360/EИО, 72/194/EИО, 73/148/ЕИО, 75/34/EИО, 75/35/EИО, 90/364/EИО, 90/365/EИО и 93/96/EИО.

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата обединява в отделен инструмент цялото законодателство относно правото на влизане и пребиваване за гражданите на ЕС, състоящо се от два регламента и девет директиви (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Това опростяване има за цел да улесни не само широката общественост, но и публичните власти при упражняването на техните права. Също така директивата има за цел да сведе до минимум формалностите, които гражданите на ЕС и членовете на техните семейства трябва да изпълнят, за да упражнят своето право на местожителство.

Общи положения

Това предложение е предназначено да регулира:

 • условията, при които гражданите на ЕС * и техните семейства * упражняват своите права на свободно придвижване и пребиваване в държавите членки;
 • правото на постоянно пребиваване;
 • ограниченията на гореспоменатите права въз основа на обществената политика, обществената сигурност и общественото здравеопазване.

Право на придвижване и право на пребиваване до три месеца

Всички граждани на ЕС имат правото да влизат в друга държава-членка посредством лична карта или валиден паспорт. При никакви обстоятелства не може да се изисква входна или изходна виза. Когато въпросните граждани нямат документи за пътуване, приемащата държава-членка трябва да им позволи по всякакъв разумен начин да получат изискваните документи или да им бъдат изпратени.

Членове на семейства, които нямат националност на държава-членка, се ползват със същите права, като на гражданина, който те придружават. От тях може да се изисква краткосрочна виза (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) съгласно Регламент (EО) № 539/2001. Разрешенията за пребиваване ще се считат за равносилни на кратркосрочни визи.

За престой, по-малък от три месеца, единственото изискване към гражданите на ЕС е те да притежават валиден документ за самоличност или паспорт. Приемащата държава-членка може да изисква от въпросните лица да регистрират своето присъствие в страната в рамките на разумен и недискриминационен период от време.

Право на пребиваване за повече от три месеца

Правото на пребиваване за повече от три месеца остава подлежащо на някои условия. Кандидатите трябва:

 • да бъдат ангажирани с икономическа дейност (като наети или самостоятелно наети лица);
 • или да разполагат с достатъчно средства (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) и медицинска застраховка, за да гарантират, че няма да се превърнат в бреме за социалните служби на приемащата държава-членка по време на своя престой. Държавите-членки не могат да определят минимален срок, който те считат за достатъчен, но трябва да вземат под внимание конкретните обстоятелства;
 • или да преминават курс на професионално обучение като студенти и да разполагат с достатъчно средства и медицинска застраховка, за да гарантират, че няма да се превърнат в бреме за социалните служби на приемащата държава-членка по време на своя престой;
 • или да са членове на семейството на гражданин на ЕС, попадащ в една от горните категории.

Разрешителните за престой са премахнати за граждани на ЕС. Въпреки това държавите-членки могат да изискат от тях да се регистрират при компетентните власти в рамките на период, не по-кратък от три месеца от датата на пристигане. Доказателство за регистрация ще се издава незабавно при представяне на:

 • лична карта или валиден паспорт;
 • доказателство, че едно от горните условия е изпълнено (вж. член 9 от директивата относно доказателствата, изисквани за всяка категория граждани). Граждани на ЕС, участващи в обучение, трябва да покажат чрез заявление или с други средства, че те разполагат с достатъчно средства за тях самите и за членовете на техните семейства, за да гарантират, че няма да се превърнат в бреме за социалните служби на приемащата държава-членка. Това ще е достатъчно, за да се докаже, че те изпълняват условието за средства.

Членове на семейства на граждани на ЕС, които нямат националност от държава-членка, трябва да кандидатстват за разрешение за пребиваване на членове на семейството на граждани на ЕС. Тези разрешения са валидни за пет години от датата на тяхното издаване.

При определени условия — смърт на гражданина на ЕС, неговото/нейното отпътуване от приемащата държава-членка, развод, обявяване на брака за нищожен или прекратяване на партньорското съжителство, не се засяга правото на членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, да продължат да пребивават във въпросната държава-членка.

Право на постоянно пребиваване

Гражданите на ЕС придобиват правото на постоянно пребиваване в приемащата държава-членка след петгодишен период на непрекъснато законно пребиваване, при условие че срещу тях няма влязло в сила решение за експулсиране. Това право на постоянно пребиваване вече не подлежи на никакви условия. Същото правило се отнася и до членове на семейството, които не са граждани на държава-членка и които са живели с гражданин на ЕС за период от пет години. Правото на постоянно местожителство се губи само в случай на повече от две последователни години отсъствие от приемащата държава-членка.

Граждани на ЕС, които изискват това, получават документ, удостоверяващ тяхното право на постоянно местожителство. Държавите-членки издават постоянни разрешения за пребиваване на членове на семейството от трета страна, които са с неограничена валидност и се подновяват автоматично на всеки десет години, не по-късно от шест месеца след подаване на заявлението. Гражданите могат да използват всякакви доказателствени форми, общоприети в приемащата държава-членка, за да докажат, че са с постоянно пребиваване.

Общи условия относно правото на местожителство и правото на постоянно местожителство

Граждани на ЕС, имащи право на пребиваване или право на постоянно пребиваване, и членовете на техните семейства също се третират наравно с гражданите на приемащата държава-членка в областите, обхванати от Договора за ЕС. Въпреки това приемащата държава-членка не е задължена да даде право на социално осигуряване през първите три месеца от пребиваването на лица, които не са наети или самостоятелно наети работници и на членовете на техните семейства. Също така преди придобиването на право на постоянно пребиваване приемащите държави-членки не са задължени да отпускат помощ за издръжка за обучение, включително за професионално обучение под формата на безвъзмездни помощи или кредити за същите тези лица. Членовете на семейството, независимо от тяхната националност, ще имат право да се включват в икономическа дейност като наети или самостоятелно наети лица.

Ограничения относно правото на влизане и правото на пребиваване въз основа на обществената политика, обществената сигурност и общественото здравеопазване

Граждани на ЕС или членове на техните семейства могат да бъдат експулсирани от приемащата държава-членка с оглед на обществената политика, обществената сигурност и общественото здравеопазване. При никакви обстоятелства решението за експулсиране не може да почива на икономически основания. Мерките, засягащи свободата на движение и пребиваване, трябва да спазват принципа на пропорционалността и да са базирани изключително върху личното поведение на съответното лице. Това поведение трябва да представлява достатъчно сериозна и текуща заплаха за основните интереси на държавата.

Наличието на предишни наказателни присъди не обосновава автоматично експулсирането. Самият факт, че валидността на документите за влизане, използвани от съответното лице, е изтекла, не представлява основание за такава мярка.

Във всеки случай преди вземане на решение за експулсиране държавата-членка трябва да прецени редица фактори, като периода, през който съответното лице е пребивавало, неговата или нейната възраст, степен на интегриране и семейно положение в приемащата държава-членка и връзки със страната на произход. Само при изключителни обстоятелства, поради много важни съображения относно обществената сигурност заповедите за експулсиране могат да бъдат изпълнени за гражданин на ЕС, ако той е пребивавал в приемащата страна за десет години или ако е непълнолетен.

Лицето, засегнато от решение, отказващо му влизане или пребиваване в държава-членка, трябва да бъде уведомено за това решение при условия, които му позволяват да разбере неговото съдържание и ефекти. Трябва да бъдат посочени основанията за решението и засегнатото лице трябва да бъде информирано за наличните процедури по обжалване. Освен при спешни случаи, за изпълнение на такива решения трябва да бъде отпуснат един месец, през който лицето да напусне държавата-членка.

Заповеди за доживотно експулсиране не могат да се издават при никакви обстоятелства. Лицата, засегнати от заповеди за експулсиране, могат да заявят преразглеждане на заповедта след три години. Директивата предвижда и серия от процедурни гаранции. По-конкретно засегнатите лица имат достъп до съдебно преразглеждане, а когато е уместно — до административно преразглеждане в приемащата държава-членка.

Заключителни разпоредби

Държавите-членки могат да приемат необходимите мерки за отхвърляне, прекратяване или оттегляне на всяко право, предоставено в тази директива в случай на злоупотреба с права или измама, например като фиктивните бракове.

Настоящата директива не е пречка за прилагането на националното законодателство или на административни ангажименти, предвиждащи по-благоприятно третиране.

В сила от 30 април 2006 г., членове 10 и 11 от Регламент (ЕИО) № 1612/68, Директива 64/221/EО, Директива 68/360/EО, Директива 72/194/EИО, Директива 73/148/EИО, Директива 75/34/EИО, Директива 75/35/EИО, Директива 90/364/EИО, Директива 90/365/EИО и Директива 93/96/EИО се отменят. Регламент (ЕО) № 635/2006 на Комисията от 25 април 2006 г. също отменя Регламент № 1251/70 (DE) (EN) (ES) (FR) вследствие на смяната на съдържанието на последния с новите разпоредби на настоящата директива.

Регламент (ЕИО) № 1251/70 също е отменен и заменен с настоящата директива.

На 10 декември 2008 г. Комисията представи доклад относно прилагането на директивата до Съвета и до Европейския парламент.

Ключови думи
 • Гражданин на ЕС: всяко лице с националност от държава-членка.
 • Член на семейство: съпруг/съпруга; регистриран партньор, ако законодателството на приемащата държава-членка разглежда регистрираното партньорство като еквивалент на брак; преките наследници, които са на възраст под 21 години, или които са лица на издръжка, както и такива, които са наследници на съпруга/съпругата или партньора така, както е определено по-горе. Преките роднини по възходяща линия на издръжка, както и такива преки роднини на съпруга/съпругата или партньора.

БЕЛЕЖКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране от държавите-членкиОфициален вестник
Директива 2004/38/EО

30.4.2004 г.

29.4.2004 г.

OВ L 158 

от 30.4.2004 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 2 юли 2009 г. относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки [COM(2009) 313 окончателен – непубликувано в Официален вестник].
Това съобщение дава насоки на държавите-членки за по-доброто прилагане на Директива 2004/38/ЕО.

Тези насоки изясняват правата на гражданите и на членовете на техните семейства и информират държавите-членки относно мерките, които те могат да вземат, по-конкретно за борба със злоупотребата с права и фиктивните бракове.

За да се гарантира правилното прилагане на Директива 2004/38/ЕО, Комисията се ангажира да приложи следните инициативи:

 • актуализиране на наръчник за граждани с цел по-добро разбиране на техните права;
 • организиране на двустранни срещи с държавите-членки.
Последна актуализация: 28.11.2009
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата