RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fri rörlighet för arbetstagare: allmänna bestämmelser

EU-medborgarna har rätt att röra sig fritt i Europeiska unionen (EU). För att säkra fri rörlighet för arbetstagare i EU, förbjuder denna förordning all direkt eller indirekt diskriminering på grund av nationalitet nav EU-medborgare som önskar ha ett arbete i en annan medlemsstat.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Varje medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) har rätt att ta avlönad anställning och arbeta i ett annat medlemsland.

Ingen nationell lagstiftning kan begränsa erbjudandet, tillgången eller utövandet av en anställning av europeiska medborgare som kommer från andra medlemsländer, utom sådana som rör nödvändiga språkkunskaper för att kunna utöva yrket.

På samma sätt förbjuder direktivet alla bestämmelser som utsätter EU-medborgare från andra medlemsländer för:

  • särskilda rekryteringsförfaranden;
  • begränsningar i spridningen av erbjudanden om arbete;
  • särskilda förhållanden som gäller hjälp att söka arbete och inskrivning vid arbetsförmedling.

Anställning och likabehandling

Förordningen förbjuder all åtskillnad mellan nationella arbetstagare och sådana som kommer från ett annat medlemsland när det rör:

  • anställnings- och arbetsvillkor (uppsägning, lön, återinträdande på arbetsmarknaden osv.);
  • sociala och skattemässiga fördelar;
  • utbildning och omskolning;
  • kollektiva eller individuella avtal;
  • medlemskap i fackföreningar och utövande av fackliga rättigheter.

Arbetstagarnas familjer

Barn till en arbetstagare i EU som är anställd eller har varit anställd i en annan medlemsstat än sin ursprungsmedlemsstat, ska ha tillträde till den allmänna undervisningen, lärlingsutbildning och yrkesutbildning på samma villkor som medborgarnas barn. Alla åtgärder ska vidtas för att utbildningen sker under så goda förutsättningar som möjligt.

Förmedling av lediga platser och platsansökningar

Medlemsstaterna ska samarbeta och utbyta upplysningar om analyser av sysselsättningen, arbetsmarknaden och den fria rörligheten för arbetstagare i EU.

Dessutom ska varje medlemsstat inrätta en specialiserad arbetsförmedling för arbetstagare från andra EU-länder, för att behandla lediga platser och platsansökningar som kan vara riktade till dem.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rådets förordning (EEG) nr 492/2011

16.6.2011

-

EUT L 141, 27.5.2011

Senast ändrat den 23.06.2011

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början