RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Volný pohyb pracovníků: obecná ustanovení

Evropští občané mají právo volného pohybu v Evropské unii (EU). Aby byla zajištěna mobilita pracovníků v EU, tímto nařízením se zakazuje jakákoli diskriminace založená na státní příslušnosti evropských občanů, kteří chtějí pracovat v jiném členském státě.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Každá osoba pocházející z členského státu Evropské unie (EU) má právo na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území jiného členského státu.

Stejně tak i zaměstnavatel může rozšiřovat nabídky, uzavírat a provádět pracovní smlouvy s evropskými občany pocházejícími z jiných členských států.

Žádné vnitrostátní právní předpisy nesmí omezovat nabídku zaměstnání, přístup k zaměstnání a jeho vykonávání evropským občanům pocházejícím z jiných členských států, kromě předpisů týkajících se jazykových znalostí nezbytných k výkonu zaměstnání.

Stejně tak směrnice zakazuje jakékoli ustanovení, které evropské občany pocházející z jiných členských států vystavuje:

  • zvláštním postupům při náboru zaměstnanců;
  • omezenému rozšíření nabídek zaměstnání;
  • zvláštním podmínkám pomoci při hledání práce a při zařazení pracovníků do evidence u orgánu práce.

Výkon zaměstnání a rovné zacházení

Nařízení zakazuje jakoukoli diskriminaci mezi pracovníky daného státu a pracovníky pocházejícími z jiného členského státu týkající se:

  • podmínek zaměstnávání a pracovních podmínek (skončení pracovního poměru, odměňování, znovuzačlenění na trh práce atd.);
  • daňových a sociálních výhod;
  • vzdělání a poradenství pro opětovnou volbu povolání;
  • kolektivních nebo individuálních smluv;
  • členství v odborových organizacích a výkonu práv spojených s odborovou činností.

Rodiny pracovníků

Děti evropského pracovníka, který je nebo byl zaměstnán v jiném členském státě než v zemi svého původu, mají přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako děti pracovníků daného státu. Musí být přijata všechna opatření k tomu, aby jejich vzdělávání probíhalo v nejlepších možných podmínkách.

Zprostředkování zaměstnání a dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou

Členské státy mezi sebou spolupracují a vyměňují si informace týkající se analýzy zaměstnanosti, trhu práce a volného pohybu pracovníků v EU.

Každý členský stát nadto vytvoří zvláštní službu pro zaměstnávání pracovníků z jiných evropských zemí, jež bude zpracovávat nabídky zaměstnání a poptávky po zaměstnání, které těmto pracovníkům budou moci být určeny.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 492/2011

27. 5. 2011

-

Úř. věst. L 141 ze dne 27. 5. 2011

Poslední aktualizace: 23.06.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky