RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet i 2006

Arkiv

Europa-Kommissionen har udnævnt 2006 til det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet. Kommissionen stiller en bred platform for udveksling og diskussion omkring de udfordringer, som mobiliteten udgør som led i Lissabon-strategien, til rådighed for de forskellige målgrupper.

Kommissionen opfordrer alle involverede til at udvikle nye initiativer med henblik på at styrke virkningen af både geografisk og faglig mobilitet på forvaltningen af kundskaber og de europæiske arbejdstageres tilpasningsevne over for de strukturelle og økonomiske ændringer, som EU står over for.

Mål

Det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet har tre konkrete mål, nemlig:

 • Hos alle involverede at øge bevidstheden om arbejdstageres ret til at bevæge sig frit mellem medlemsstaterne, om mulighederne for geografisk og jobmæssig mobilitet, om de eksisterende servicetilbud til understøtning heraf (navnlig EURES)
 • at fremme udveksling af god praksis om mobilitetserfaringer
 • at styrke vidensbasen (undersøgelser, rundspørger) omkring mobilitetsstrømningerne i Europa, de barrierer, som potentielt mobile arbejdstagere møder, samt bevæggrundene for, at arbejdstagere vælger at gå i gang med en mobilitetsperiode i en anden medlemsstat.

Aktiviteter

Det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet blev officielt lanceret den 20. og 21. februar 2006 i Bruxelles. Konferencen « Arbejdstageres mobilitet: Ret, mulighed, chance? » drejede sig om spørgsmål i forbindelse med globaliseringens indflydelse på det europæiske arbejdsmarked, fordelene ved midlertidig mobilitet og den øgede transparens for kvalifikationer på tværs af grænserne. Ved denne lejlighed blev den nye EURES-platform også lanceret. Den giver alle borgere mulighed for direkte adgang til mere end en million jobtilbud i 28 lande (EØS og Schweiz). EURES-nettets internetportal besøges hver måned af mere end 500 000 personer.

Denne konference vil blive fulgt op af en række begivenheder i løbet af 2006:

 • en konference mellem arbejdsmarkedets parter (april 2006)
 • den første EU-jobbørs, der vil blive afholdt samtidig (den 29. og 30. september 2006) i næsten 100 europæiske byer
 • en temauge for jurister (efterår 2006)
 • den afsluttende konference i Lille (december 2006).

Det er også hensigten at gennemføre en række undersøgelser af mobilitetens virkninger og projekter om forbedring af de statistiske oplysninger på området. Der vil blive uddelt en europæisk pris til den organisation, der har ydet det vigtigste bidrag til faglig mobilitet.

Budget

Ud af det samlede budget på 10 mio. EUR er 4 mio. EUR tiltænkt oplysningsprojekter og yderligere 2 mio. EUR til pilotaktioner.

Kontekst

Arbejdstagernes mobilitet, både geografisk og faglig, er blevet identificeret som ét af instrumenterne, der bidrager til gennemførelsen af de reviderede Lissabon-kriterier. Fri bevægelighed for arbejdstagere er en ret, der derfor indgår i grundprincipperne i traktaten.

Betydningen af mobilitet er også blevet understreget i retningslinjerne for beskæftigelsen (2005-2008), som en faktor, der bidrager til styrkelse af arbejdsmarkedsinfrastrukturen i Europa og som instrument til bedre at kunne foregribe virkningerne af økonomiske omstruktureringer.

De aktuelle tal viser, at kun meget få europæiske borgere arbejder i udlandet. I de seneste 30 år har kun omkring 1,5% EU-borgere arbejdet i et andet EU-land, og dette tal er stabilt. For så vidt angår faglig mobilitet har 40% af arbejdstagerne i 9 EU-lande haft det samme arbejde i mere end 10 år.

EU har allerede gjort en betydelig indsats for at skabe gunstige forudsætninger for arbejdstagernes mobilitet:

 • I 2002 blev der iværksat en handlingsplan om kvalifikationer og mobilitet, der blev afsluttet i 2005
 • Det europæiske sygesikringskort (castellanodeutschenglishfrançais), der blev indført i juni 2004 i 13 medlemsstater, vil blive indført i de øvrige medlemsstater og EFTA-landene i begyndelsen af 2006
 • Siden vedtagelsen af forordning 883/04 er koordineringen af de sociale sikringssystemer blevet fremskyndet
 • I oktober 2005 blev der vedtaget et forslag til direktiv om en styrkelse af retten til at overføre pensionsrettigheder i forbindelse med erhvervsmæssig migration.

Det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet vil gøre det muligt at identificere nye politiske orienteringer til fremme af mobilitet og fjernelse af hindringer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer ( Europass )

Rådets resolution af 3. juni 2002 om kvalifikationer og mobilitet ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 162 af 6.7.2002].

Meddelelse af 13. februar 2002 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet [KOM(2002) 72 endelig] - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 26.04.2006

Se endvidere

Yderligere oplysninger kan findes på netstedet for det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet .

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top