RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europass – Wspieranie mobilności obywateli

Europass to tworzące jedną całość portfolio dokumentów umożliwiające obywatelom przedstawianie w jasny i prosty sposób dowodów na posiadane kwalifikacje i umiejętności w całej Europie. Obejmuje pięć dokumentów opracowanych na poziomie europejskim w celu zwiększenia przejrzystości kwalifikacji. Jego celem jest ułatwienie mobilności wszystkim, którzy chcą pracować lub szkolić się gdziekolwiek w Europie.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass).

STRESZCZENIE

Europass stanowi jeden z najważniejszych instrumentów unijnych wspierających mobilność. To portfolio pięciu dokumentów umożliwia obywatelom przedstawianie w jasny i prosty sposób dowodów na posiadane kwalifikacje i umiejętności w państwach członkowskich UE, w krajach kandydujących (Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Turcji) oraz Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Uzupełnia zatem uruchomiony w 2002 r. portal Ploteus zawierający informacje na temat możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie, jak również europejskie ramy szkolenia zawodowego, które są obecnie wdrażane.

Obejmuje następujące dokumenty:

Curriculum vitae Europass (Europass-CV)

Jest to ulepszona wersja europejskiego CV opracowanego przez Komisję w 2002 r. Wzorcowe Europass-CV, główny element portfolio, umożliwia ludziom przedstawienie swoich umiejętności.

Dokument Europass–Mobilność

Oparty na jednolitym europejskim formacie dokument Europass–Mobilność odnotowuje wszystkie okresy mobilności międzynarodowej w celach edukacyjnych, niezależnie od ich poziomu: praktyki w firmach, semestr studiów na uniwersytecie lub jakiekolwiek inne doświadczenie w zakresie kształcenia. Dokument ten zastępuje dokument Europass–Szkolenie i obejmuje znacznie szerszy zakres.

Suplement Europass do dyplomu

Suplement do dyplomu zawiera informacje o przebiegu edukacji jego posiadacza na poziomie szkolnictwa wyższego. Opisuje charakter, poziom, kontekst, zawartość i status wszelkich zaliczonych kursów. Nie zastępuje jednak samego dyplomu. Opracowany wspólnie z Radą Europy i UNESCO, wypełniany jest przez organ wystawiający i przedstawiany równocześnie z dyplomem.

Suplement do dyplomu obejmuje osiem części zawierających informacje na temat jego posiadacza, dyplomu, poziomu kwalifikacji, treści kształcenia i osiągniętych wyników, uprawnień wynikających z kwalifikacji, poświadczenia suplementu i krajowego systemu edukacji wyższej.

Suplement Europass do świadectwa

Suplement do świadectwa opisuje kwalifikacje zawodowe osoby posiadającej stosowne świadectwo potwierdzające odbycie szkolenia lub kształcenia zawodowego. W związku z tym zawiera, między innymi, informacje na temat zdobytych umiejętności, zawodów, jakie posiadacz może wykonywać, organów wydających świadectwo, poziomu świadectwa, wymagań wstępnych oraz możliwości przejścia na następny poziom kształcenia. Dokument ten nie zastępuje samego świadectwa, ani nie podlega systemowi automatycznego uznawania kwalifikacji. Jest wydawany przez właściwe władze krajowe.

Portfolio językowe Europass

Portfolio językowe umożliwia obywatelom zaprezentowanie swoich umiejętności językowych i kulturowych. Obejmuje Europass-Paszport językowy zawierający szczegółowe informacje na temat umiejętności językowych posiadacza zgodnie z europejskimi standardami oraz jego doświadczeń odnośnie do każdego języka, jak również dossier zawierające dokumenty i własne prace ilustrujące osiągnięty poziom.

Inicjatywa Europass jest wspomagana poprzez portal internetowy zarządzany na poziomie wspólnotowym. Portal umożliwia obywatelom sporządzanie własnych Europass-CV i paszportów językowych oraz zapewnia informacje na temat innych dokumentów Europass.

Planowane jest współfinansowanie tworzenia sieci Krajowych Centrów Europass (NEC) odpowiadających za wdrażanie niniejszej decyzji na poziomie krajowym, w szczególności odnośnie do koordynacji i promocji.

Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z oceny wykonywania dyrektywy co cztery lata począwszy od 1 stycznia 2008 r.

Opisy standardowych dokumentów Europass znajdują się w załączniku do decyzji.

Decyzja podkreśla znaczenie spójności i komplementarności z innymi instrumentami promującymi europejską i międzynarodową mobilność, w szczególności takimi jak:

 • sieć Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES),
 • europejska sieć krajowych ośrodków informacji na temat uznawalności i mobilności akademickiej (ENIC-NARIC) ustanowiona przez Radę Europy i UNESCO.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja (WE) nr 2241/2004

1.1.2005

Dz.U. L 390 z 21.12.2004

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie pierwszej oceny inicjatywy Europass [COM(2008) 427 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].
Sprawozdanie zawiera główne wnioski i zalecenia wynikające z pierwszej zewnętrznej oceny inicjatywy Europass, jak również wnioski Komisji i działania następcze. W ocenie stwierdzono, że inicjatywa jest skutecznym narzędziem na rzecz mobilności zapewniającym obywatelom właściwe środki do zaświadczania swoich kwalifikacji i kompetencji w jasny sposób w kontekście uczenia się, jak i na rynku pracy. Sieć Krajowych Centrów Europass (NEC) oraz portal internetowy, doceniane przez zainteresowane strony i użytkowników, uznawane są za wydajne narzędzia realizacji. Niemniej jednak ocena wskazuje, że można lepiej wykorzystywać potencjał tej inicjatywy. Aby zwiększyć znaczenie i skuteczność inicjatywy, w ocenie zawarto następujące zalecenia:

 • należy rozwinąć inicjatywę w kierunku mobilności zawodowej poprzez ulepszenie narzędzi realizacji,
 • należy zastosować bardziej konkretne wskaźniki w celu poprawienia jakości sprawozdań z działalności NEC,
 • rozpowszechnianie informacji na temat inicjatywy wśród osób uczących się i pracodawców powinno być prowadzone bardziej aktywnie,
 • należy dopracować narzędzie do tworzenia CV, w szczególności jego wzór oraz porady i przykłady,
 • suplement Europass do dyplomu i suplement Europass do świadectwa należy lepiej włączyć w ramy inicjatywy,
 • należy pogłębić współpracę ze służbami ds. zatrudniania oraz doradztwa zawodowego, aby rozpowszechnić wiedzę na temat inicjatywy wśród osób o niskich kwalifikacjach i bezrobotnych.

W odpowiedzi na ocenę Komisja zamierza:

 • dalej współpracować z właściwymi instytucjami w celu promowania inicjatywy wśród osób o niskich kwalifikacjach i bezrobotnych,
 • opracować rozbudowaną wersję Europass-CV i odpowiednie narzędzie do przeprowadzania samooceny,
 • dalej promować stosowanie Europass-Mobilność w działaniach na rzecz mobilności podejmowanych na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • włączyć wydawanie Europass–Mobilność do programu „Uczenie się przez całe życie”,
 • zapewnić lepszą koordynację zarządzania suplementami Europass do dyplomu i do świadectwa,
 • dalej rozwijać suplement Europass do dyplomu, aby w większym stopniu uwzględniać efekty uczenia się posiadacza,
 • połączyć inicjatywę Europass z realizacją europejskich ram kwalifikacji (EQF).
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony