RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eures: het Europees netwerk voor de werkgelegenheid en de mobiliteit van werknemers

Eures draagt bij tot de totstandbrenging van een voor allen toegankelijke Europese arbeidsmarkt door de transnationale, interregionale en grensoverschrijdende uitwisseling van vacatures en sollicitaties, alsmede door de uitwisseling van informatie over de levensomstandigheden en het verkrijgen van kwalificaties.

BESLUIT

Beschikking 8/2003/EG van de Commissie van 23 december 2002 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk.

SAMENVATTING

De Commissie wil Eures als basisinstrument versterken en consolideren door een netwerk tot stand te brengen tussen de diensten voor arbeidsvoorziening in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De leden en partners van Eures zijn:

De activiteiten van de leden en de partners omvatten:

  • de oprichting van arbeidsbemiddelingsdiensten voor werkzoekenden, met inbegrip van persoonlijke advisering, alsook van diensten om werknemers en werkgevers met elkaar in contact te brengen en diensten voor het verlenen van hulp aan werkgevers die werknemers in een ander Europees land willen aanwerven;
  • de verspreiding van actuele informatie over de leef- en arbeidsomstandigheden en de trends op de arbeidsmarkt;
  • de ontwikkeling van de samenwerking tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en de sociale diensten, de sociale partners en andere betrokken instellingen op het niveau van de lidstaten, de grensoverschrijdende regio's en de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt;
  • de controle en de evaluatie van de hinderpalen voor de mobiliteit, met inbegrip van de verschillen in wetgeving en administratieve procedures, de overschotten of tekorten aan geschoolde werknemers en de migratiestromen.

De leden en partners verbinden zich ertoe hun gegevensbanken met vacatures te integreren in die van Eures te integreren en om:

  • aan de andere leden en partners van het netwerk volledige en actuele informatie te verstrekken over vacatures en sollicitaties, de arbeidsmarkt, de leef- en arbeidsomstandigheden, de hinderpalen voor de mobiliteit, alsook alle nodige informatie voor de oprichting van een Europees netwerk. Bovendien verbinden zij zich ertoe de persoonsgegevens te beschermen en te zorgen voor de nodige infrastructuur en diensten, zoals computerterminals;
  • Eures-managers, Eures-adviseurs en eventueel ander personeel te benoemen en op te leiden. De managers zijn verantwoordelijk voor de Europese dimensie van de organisatie, met inbegrip van de coördinatie en de uitvoering van de Eures-activiteiten, de verwezenlijking van de doelstellingen, de verspreiding van informatie en de vertegenwoordiging van het lid in de Eures-werkgroep. De adviseurs verstrekken, nadat zij een initiële opleiding hebben ontvangen, loopbaanadvies en integreren de Eures-diensten in hun organisaties;
  • alle activiteiten van Eures in termen van kwantiteit, kwaliteit en effect te evalueren en het Eures-coördinatiebureau daarvan in kennis te stellen.

De leden en partners ontwikkelen gezamenlijk de partnerschappen van de grensoverschrijdende regio's. Voor deze partnerschappen, die dezelfde activiteiten uitvoeren en dezelfde doelstellingen nastreven, wordt een kaderovereenkomst met een minimale looptijd van drie jaar gesloten waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden om de Eures-diensten aan de andere leden te verlenen. De besluiten worden genomen door de stuurgroep, die is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de leden van het partnerschap.

De administratieve coördinatie wordt verzorgd door het Europees Coördinatiebureau (oftewel het "Eures-coördinatiebureau"), dat wordt beheerd door DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen van de Europese Commissie. Dit is ook belast met de analyse van de mobiliteit in Europa, de formulering van een algemene aanpak en het toezicht op en de evaluatie van de activiteiten van Eures.

Wat de strategische planning betreft, raadpleegt de Commissie de strategiegroep op hoog niveau, die is samengesteld uit de hoofden van de leden van het Eures-netwerk en door een vertegenwoordiger van de Commissie wordt voorgezeten.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Beschikking 8/2003/EG

10.1.2003

-

L 5, 10.1.2003

Laatste wijziging: 23.05.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven