RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhtenäismarkkinoita 2000-luvulla koskeva väliraportti

Eurooppa-neuvostolle keväällä 2007 laaditussa alustavassa raportissa käsitellään yhtenäismarkkinoita ja esitetään Euroopan komission visio yhtenäismarkkinoiden kehityksestä 2000-luvulla. Siinä kuvataan ensimmäinen joukko suuntaviivoja, joiden tarkoituksena on käynnistää yhtenäismarkkinoiden kattava uudelleentarkastelu ja innostaa lisätoimia koskevien ehdotusten tekemiseen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 21. helmikuuta 2007: "Yhtenäismarkkinat kansalaisia varten - Väliraportti kevään 2007 Eurooppa-neuvostolle" [KOM(2007) 60 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä väliraportissa esitetään visio uuden vuosituhannen yhtenäismarkkinoista. Yhtenäismarkkinat ovat yksi Euroopan unionin (EU) tärkeimmistä konkreettisista saavutuksista. Ne ovat tehneet Euroopan taloudesta dynaamiset ja kilpailuun perustuvat markkinat, joilla taataan sosiaaliset oikeudet sekä terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelun korkea taso.

Yhtenäismarkkinoilla myös kuluttajat ja yritykset voittavat:

 • kuluttajat hyötyvät laajoista ja kohtuuhintaisista tuote- ja palveluvalikoimista ja hyvästä laatu-/turvallisuustasosta;
 • yritykset toimivat yhteisten sääntöjen mukaisesti 500 miljoonan kuluttajan markkinoilla.

Yhtenäismarkkinat ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa: ne eivät koskaan ole "valmiit" tai niitä ei koskaan "saada päätökseen". Päinvastoin on tarpeen voittaa uudentyyppisiä esteitä ja vastata uusiin haasteisiin (globalisaatio, rakennemuutokset, EU:n laajentuminen jne.), joita syntyy markkinoiden kehittyessä. Tämän vuoksi ns. uuden vuosituhannen yhtenäismarkkinoilla on määrä parantaa markkinoiden toimivuutta ja tuottaa laajentuneen EU:n kansalaisille entistä konkreettisempia etuja.

Visio 2000-luvulle

Yhtenäismarkkinoiden todellisena uuden vuosituhannen haasteena on mukauttaa nykyisen sääntelykehyksen soveltamista ja reagoida maailmantalouden dynamiikkaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakirjassa yksilöidään kuusi pääasiallista kokonaisuutta:

 • Kuluttajien ja kansalaisten yhtenäismarkkinat.
  Kuluttajien saamien hyötyjen on oltava vielä konkreettisempia: suojelun tason on oltava korkea, ja niin eurooppalaisten kuin muualta tuotujenkin tuotteiden ja palvelujen laadun on oltava nykyistä parempi.
 • Yhdentyneen talouden yhtenäismarkkinat.
  Yhtenäismarkkinoiden yhdentyminen on olennainen tekijä varmistettaessa kilpailuolosuhteiden tasavertaisuus yritysten välillä. Pk-yritysten merkityksen kasvu, eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen, euron käytön laajentaminen, yleiseurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden syventäminen ja investoinnit Euroopan laajuisiin verkkoihin vahvistavat osaltaan Euroopan talouden yhdentymistä.
 • Osaamisyhteiskunnan yhtenäismarkkinat.
  Erityistä osaamista ja teknologiaa vaativien tuotteiden ja palvelujen markkinoita on tuettava poistamalla niiden hajanaisuutta.
 • Hyvän eurooppalaisen sääntelyn yhtenäismarkkinat.
  On otollinen aika tarkastella, kuinka koko yhteisössä voimassa olevat säännöt on pantu täytäntöön; todentaa, vaikuttavatko ne ennakoidulla tavalla, ja tehdä tarvittavat muutokset.
 • Kestävän Euroopan yhtenäismarkkinat.
  On olennaista tunnistaa yhtenäismarkkinoiden sekä sosiaaliset että ympäristövaikutukset ja tukea niitä ottaen globalisaatiokehitys samalla huomioon.
 • Maailmalle avoimet yhtenäismarkkinat.
  Euroopan on jatkossakin rohkaistava sellaisten normien laadintaan, jotka voidaan mukauttaa maailmanlaajuiseen käyttöön kaupan ja investointien alalla.

Vision toteuttaminen

Yhtenäismarkkinoiden vision toteuttamiseksi EU käyttää eri toiminta-aloilta (sisämarkkinat, kilpailu, verotus, tulli jne.) tuttuja monia eri välineitä entistä tehokkaammin ja johdonmukaisemmin samalla turhia hallintokustannuksia vähentäen.

EU:n olisi arvioitava yhtenäismarkkinoiden toimijoiden tarpeita ja tiivistyvän yhdentymisen sosiaalisia vaikutuksia entistä paremmin ja otettava niiden pohjalta käyttöön uusia lähestymistapoja.

Koska EU on 27 jäsenvaltiollaan yhä monimuotoisempi, on tarpeen käyttää monipuolista ja joustavaa joukkoa välineitä (yhdenmukaistaminen – vastavuoroinen tunnustaminen, direktiivit – asetukset) siten, että tukeudutaan verkkoihin ja parannetaan yhtenäismarkkinoiden hyväksyntää unionin syrjäisemmillä alueilla.

Yhtenäismarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista on tiedotettava paremmin ja niiden käyttö on tehtävä helpommaksi kansalaisille ja yrityksille sekä paikallisille ja alueellisille viranomaisille. Lisäksi yhteismarkkinoiden kehittämisen prioriteetit on valittava siten, että ne sopivat yhteen maailmanlaajuisen kehityksen kanssa, viimeaikaisten kahdenvälisten kauppaneuvottelujen kokonaisuus mukaan luettuna.

EU voi harjoittaa naapuruuspolitiikkaa, vahvistaa vertailevaa analysointia ja kahdenvälistä yhteistyötä sääntelyn alalla sekä tarkistaa, että kuluttajat hyötyvät maailmanmarkkinoiden avautumisesta riittävästi.

Tiedonannon liitteessä esitetään konkreettisia esimerkkejä yhtenäismarkkinoiden saavutuksista.

Tausta

Tämän väliraportin tarkoituksena on esittää suuntaviivat tulevaisuuden yhtenäismarkkinoiden syvennettyä tarkastelua varten ja uusi visio yhtenäismarkkinoista tulevaisuudessa. Tämä asiakirja pohjautuu julkisesta kuulemisesta tehtyihin päätelmiin, ns. Eurobarometri-tutkimuksiin ja yleisön kuulemiseen sekä EU:n muiden toimielinten kannanottoihin. Eri tutkimuksiin ja analyyseihin tukeutuva yhtenäismarkkinoiden kattava tarkastelu valmistuu ennen vuoden 2007 loppua.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - ”Euroopan yhteinen etu: menestyminen globalisaation aikakaudella – Komission panos valtioiden ja hallitusten päämiesten lokakuiseen tapaamiseen” [KOM(2007) 581 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Tässä 18.–19. lokakuuta 2007 pidettyä valtion- tai hallitustenpäämiesten epävirallista kokousta varten laaditussa tiedonannossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla Eurooppa voi vastata globalisaation haasteisiin, ja osoitetaan Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian keskeinen asema tässä lähestymistavassa.

Viimeisin päivitys 11.04.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun