RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


En strategi för e-upphandling

Den europeiska ekonomin står inför nödvändigheten att minska de offentliga utgifterna och hitta nya källor till ekonomisk tillväxt. En helt elektronisk upphandling skulle kunna bidra till att dessa mål uppnås. Därför föreslås i det här meddelandet ett antal åtgärder som ska främja en ökad användning av e-upphandling i EU.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén [COM(2012) 179 final – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande fastställs riktlinjerna för en strategi för elektronisk upphandling eller e-upphandling.

Vilka är fördelarna med e-upphandling?

Det finns många ekonomiska fördelar med e-upphandling. Det kan förenkla sättet att bedriva upphandling, minska mängden avfall (i fråga om varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten) och ge bättre kvalitet till lägre pris. Det kan också göra det avsevärt enklare för företagen, särskilt för små och medelstora företag (SMF), genom att bidra till ökad öppenhet och insyn när det gäller upphandlingsmöjligheter och tillträdet till sådana samt till minskade anbudskostnader (till exempel porto- och tryckkostnader).

E-upphandlingar gör det möjligt att maximera effektiviteten i de offentliga utgifterna och hitta nya källor till ekonomisk tillväxt. De enheter som redan har övergått till e-upphandling har gjort besparingar på mellan 5 och 20 %. Storleken på den totala upphandlingsmarknaden i EU beräknas uppgå till över 2 000 miljarder euro, vilket innebär att en besparing på 5 % skulle motsvara omkring 100 miljarder euro om året.

E-upphandling bidrar också till att bevara miljön genom att till exempel minska förbrukning och transport av papper.

E-upphandling underlättar också tillgången till marknaderna för offentlig upphandling, framför allt för små och medelstora företag (SMF), och kan alltså främja ökad konkurrens, innovation och tillväxt på den inre marknaden.

Hur ska elektronisk upphandling införas?

Europeiska kommissionen planerar att genomföra ett antal åtgärder för att införa e-upphandling, såsom följande:

  • Upprätta en effektiv rättslig ram. Europeiska kommissionen antog i december 2011 ett förslag till direktiv om offentlig upphandling och ett förslag till direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Förslagen ska främja ett utbyte av information och bästa praxis samt befästa ställningen för verktyget e-Certis (DE) (EN) (FR). För att komplettera den rättsliga ramen vill kommissionen förbättra interoperabiliteten för e-signaturlösningar och håller för närvarande på att se över den befintliga ramen.
  • Främja praktiska lösningar baserade på bästa praxis. Kommissionen förespråkar genomförande av andra åtgärder än lagstiftning, såsom installation av en ny generation informationsteknik i syfte att förenkla och rationalisera inköpsprocessen. I detta sammanhang ska en expertgrupp utfärda rekommendationer för att främja optimala lösningar för e-upphandlingssystem. Europeiska kommissionen ska också lägga fram en rapport för att fastställa och sprida bästa praxis på detta område.
  • Stödja utbyggnaden av en infrastruktur för e-upphandling. Kommissionen har lanserat pilotprojektet PEPPOL (EN) syftar till att tillhandahålla de interoperabilitetsbryggor som krävs för att koppla samman existerande e-upphandlingsplattformar. Kommissionen avser att ge långsiktigt stöd till detta projekt. Den kommer också att finansiera utvecklingen av infrastruktur för e-upphandling genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, framför allt med stöd av strukturfonderna.
  • Utarbeta en strategi för informationsspridning. Kommissionen vill upplysa upphandlande myndigheter och leverantörer om e-upphandlingens fördelar. För att kunna göra detta kommer man bland annat att stödja sig på det europeiska företagsnätverket Enterprise Europe Network (EN), samt regioner och städer i Europa genom nätverksprogram som Interreg. Kommissionen avser också att anordna en årlig konferens om e-upphandling för att få till stånd ett informationsutbyte mellan olika aktörer om utvecklingen inom e-upphandling.
  • Övervaka e-upphandlingens utbyggnad. För att följa utvecklingen av e-upphandlingen måste man ta fram indikatorer. Kommissionen ämnar därför utveckla elektroniska system för att övervaka upphandlingsutgifterna i realtid.
  • Beakta e-upphandlingens internationella dimension. Gemensamma internationella standarder måste fastställas för att säkerställa en bättre interoperabilitet för e-upphandlingar. För att nå detta mål ska kommissionen främja internationella dialoger om reglering av e-upphandling. En första årlig rapport om e-upphandling ska läggas fram i mitten av 2013 för att beskriva de framsteg som gjorts inom denna ram.

Bakgrund

I inremarknadsakten har kommissionen gett uttryck för sin avsikt att modernisera EU:s rättsliga ram för offentlig upphandling. Sektorn har stor ekonomisk tyngd: De nuvarande direktiven omfattar kontrakt värda omkring 447 miljarder euro. Införandet av e-upphandling bör göra det möjligt att göra den offentliga upphandlingen effektivare.

Senast ändrat den 26.12.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början