RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategija za e-javna naročila

Evropsko gospodarstvo se sooča s potrebo po zmanjšanju javne porabe in iskanju novih virov za gospodarsko rast. K doseganju teh ciljev lahko prispeva tudi prehod na povsem elektronska javna naročila. Sporočilo Komisije tako predlaga skupek ukrepov za spodbujanje razvoja e-javnih naročil v Evropski uniji.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij (COM(2012) 179 konč. – Neobjavljeno v uradnem listu).

POVZETEK

To sporočilo določa strateške smernice za elektronska javna naročila ali e-javna naročila.

Kaj so prednosti e-javnih naročil?

Elektronski postopki prinašajo številne gospodarske prednosti, saj omogočajo poenostavljeno izvedbo javnih naročil, zmanjšujejo odvečno potrošnjo (pohištva, storitev in dela) ter zagotavljajo boljšo kakovost storitev za nižjo ceno. Z večjo preglednostjo razpisov, lažjim dostopom in manjšimi stroški pri oddaji ponudb (poštnina, tiskanje itd.) precej lajšajo delo tudi podjetjem, zlasti malim in srednjim (MSP).

Ti postopki omogočajo izboljšanje učinkovitosti javne porabe in iskanje novih virov za gospodarsko rast. Javni organi, ki so že prešli na e-javno naročanje, poročajo o prihrankih med 5 in 20 %. Velikost celotnega trga javnih naročil v EU znaša več kot 2 000 milijard EUR, kar pomeni, da bi s 5 % prihrankom vsakoletno prihranili približno 100 milijard EUR.

E-javna naročila pripomorejo tudi k varstvu okolja, denimo z zmanjšanjem porabe papirja in njegovega prevoza.

Elektronski postopki omogočajo tudi lažji dostop do javnih naročil, predvsem za mala in srednja podjetja, s čimer spodbujajo večjo konkurenčnost, inovativnost in rast na notranjem trgu.

Kako vzpostaviti sistem e-javnih naročil?

Evropska komisija namerava sprejeti več ukrepov za vzpostavitev e-javnih naročil, med drugim:

  • oblikovanje učinkovitega zakonodajnega okvira: Evropska komisija je decembra 2011 sprejela predlog direktive o javnih naročilih ter predlog direktive o vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. Ta dva predloga spodbujata izmenjavo informacij in najboljših praks ter krepita vlogo sistema e-Certis (DE) (EN) (FR). Za dopolnitev tega zakonodajnega okvira si Komisija prizadeva izboljšati interoperabilnost rešitev e-podpisov in trenutno preučuje obstoječi pravni okvir.
  • spodbujanje praktičnih rešitev na podlagi najboljših praks: Komisija podpira sprejetje nezakonodajnih ukrepov, kot je uvedba informacijskih tehnologij nove generacije, s katerimi bi poenostavili in pospešili postopke nabave. V tem kontekstu je bila ustanovljena posebna strokovna skupina, ki pripravlja priporočila o ukrepih za spodbujanje najboljših sistemov za e-javna naročila. Evropska komisija bo objavila tudi rezultate študije, ki je namenjena zbiranju in širjenju primerov najboljših praks na tem področju.
  • podpora razvoju infrastrukture e-javnega naročanja: Komisija je zagnala pilotni projekt PEPPOL (EN), čigar namen je pripraviti rešitve interoperabilnosti za povezavo že obstoječih platform e-javnih naročil. Namerava podpreti trajnost tega projekta. Prav tako bo financirala razvoj infrastrukture za e-javna naročila preko programa za povezovanje Evrope, in sicer predvsem s črpanjem strukturnih skladov.
  • priprava strategije razširjanja: Komisija si prizadeva za obveščanje javnih organov naročnikov in dobaviteljev o koristih e-javnih naročil. Pri tem se namerava opreti predvsem na evropsko podjetniško mrežo (EN) ter na evropske regije in mesta preko programov povezovanja, kot je INTERREG. Načrtuje tudi organizacijo letne konference o e-javnih naročilih, na kateri bodo zainteresirane strani izmenjavale informacije o najnovejšem razvoju na področju e-javnega naročanja.
  • spremljanje uvajanja: za spremljanje vzpostavitve sistema e-javnih naročil je treba pripraviti tudi kazalnike. Komisija tako predlaga oblikovanje elektronskih sistemov za spremljanje izdatkov za javna naročila.
  • upoštevanje mednarodne razsežnosti javnega naročanja: za boljšo operabilnost javnih naročil je treba vzpostaviti skupne mednarodne standarde. Za dosego tega cilja namerava Komisija spodbujati dvostranske pogovore o urejanju e-javnih naročil. Prvo letno poročilo o doseženem napredku na področju e-javnih naročil naj bi bilo objavljeno do sredine leta 2013.

Kontekst

V Aktu za enotni trg Komisija predvideva posodobitev zakonodajnega okvira za javna naročila v EU. Ta sektor igra pomembno gospodarsko vlogo: veljavne direktive pokrivajo naročila v vrednosti približno 447 milijard EUR. Vzpostavitev elektronskih postopkov bi tako omogočila povečanje učinkovitosti javnega naročanja.

Zadnja posodobitev: 26.12.2012
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh