RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie

Európske hospodárstvo musí riešiť potrebu zníženia verejných výdavkov a prísť na nové spôsoby hospodárskeho rastu. Úplné zavedenie elektronického verejného obstarávania by mohlo prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov. V tomto oznámení sa preto navrhuje súbor opatrení, ktorými sa podporí rozšírenie elektronického verejného obstarávania v Európskej únii.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov [COM(2012) 179 v konečnom znení – nezverejnené v Úradnom vestníku].

SÚHRNY

Toto oznámenie vymedzuje usmernenia stratégie pre elektronické verejné obstarávanie, tzv. e-procurement.

Aké výhody má elektronické verejné obstarávanie?

Elektronické verejné obstarávanie prináša množstvo hospodárskych výhod. Umožňuje zjednodušiť spôsob vykonávania obstarávania, znížiť plytvanie (v oblasti tovarov, služieb alebo stavebných prác) a zabezpečiť lepšiu kvalitu služby za nižšiu cenu. Súčasne môže výrazne zjednodušiť život podnikom, najmä malým a stredným podnikom (MSP), a to tak, že sa posilní transparentnosť výziev na predkladanie ponúk, a zároveň sa uľahčí prístup k verejnému obstarávaniu a znížia sa náklady na účasť (poštové náklady, tlač atď.).

Elektronické verejné obstarávanie umožní maximalizovať účinnosť verejných výdavkov a vytvárať nové zdroje hospodárskeho rastu. Obstarávatelia, ktorí už prešli na elektronické obstarávanie, dosiahli úspory v rozpätí 5 až 20 %. Veľkosť celkového trhu verejného obstarávania v EÚ sa odhaduje na viac než 2 000 miliárd EUR, a teda úspory vo výške 5 % by viedli k ročným úsporám zhruba vo výške 100 miliárd EUR.

Elektronické verejné obstarávanie takisto prispieva k ochrane životného prostredia, napríklad tak, že znižuje spotrebu a prepravu papiera.

Elektronické obstarávanie zaisťuje aj jednoduchší prístup k verejnému obstarávaniu, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), a teda pomáha podnecovať hospodársku súťaž, inovácie a rast v rámci vnútorného trhu.

Ako zaviesť elektronické verejné obstarávanie?

Európska komisia plánuje vykonať viacero opatrení s cieľom dosiahnuť zavedenie tzv. e-procurement:

  • vytvoriť účinný právny rámec –Európska komisia prijala v decembri 2011 návrh smernice o verejnom obstarávaní, návrh smernice týkajúcej sa odvetvia vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Tieto návrhy podporujú vzájomnú výmenu informácií a lepšie postupy, a takisto aj posilnenie úlohy platformy e-Certis (DE) (EN) (FR). V rámci dotvorenia tohto právneho rámca chce Komisia zlepšiť interoperabilitu riešení v oblasti elektronického podpisu a v súčasnosti preskúmava aktuálny rámec.
  • podporiť konkrétne riešenia vychádzajúce z osvedčených postupov –Komisia presadzuje nelegislatívne opatrenia, ako je napr. zavedenie informačných technológií novej generácie, s cieľom zjednodušiť a zmodernizovať nákupný proces. V tejto súvislosti sa určila skupina odborníkov, ktorých úlohou je sformulovať odporúčania zamerané na presadzovanie vhodných systémov elektronického verejného obstarávania. Európska komisia zverejní tiež výsledky štúdie, ktorej cieľom je vymedziť a rozšíriť osvedčené postupy v tejto oblasti.
  • podporovať zavedenie infraštruktúry pre elektronické verejné obstarávanie – Komisia začala pilotný projekt PEPPOL (EN) (celoeurópske elektronické verejné obstarávanie), ktorého cieľom je poskytnúť interoperabilné riešenia potrebné na prepojenie už existujúcich platforiem elektronického verejného obstarávania. Komisia plánuje tento projekt dlhodobo podporovať. Zároveň bude financovať rozvoj infraštruktúry elektronického obstarávania prostredníctvom nástroja na prepojenie Európy, a to najmä zo štrukturálnych fondov.
  • zostaviť informačnú stratégiu – Komisia bude informovať verejných obstarávateľov a dodávateľov o výhodách elektronického verejného obstarávania. V rámci tohto úsilia sa bude opierať hlavne o sieť Europe Enterprise Network (EN), a takisto aj o európske regióny a mestá prostredníctvom programov na vytváranie sietí, napr. INTERREG. Komisia usporiada tiež výročnú konferenciu o elektronickom verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť vzájomnú výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami o pokroku v oblasti elektronického verejného obstarávania.
  • zabezpečiť monitorovanie zavádzania – monitorovanie zavádzania elektronického verejného obstarávania si vyžaduje vytvorenie ukazovateľov. Komisia preto navrhuje zriadiť elektronické systémy na sledovanie výdavkov na verejné obstarávanie.
  • prihliadať na medzinárodný rozmer verejného obstarávania – treba zaviesť spoločné medzinárodné normy, aby sa zabezpečila lepšia operabilita verejného obstarávania. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Komisia podporovať medzinárodný dialóg o regulácii elektronického verejného obstarávania. Prvá výročná správa o elektronickom verejnom obstarávaní by sa mala zverejniť v prvej polovici roku 2013 a zhodnotí sa v nej pokrok dosiahnutý v tejto oblasti.

Kontext

Komisia v Akte o jednotnom trhu načrtla, že plánuje modernizovať legislatívny rámec EÚ v oblasti verejného obstarávania. Hospodársky význam tohto odvetvia je veľký –súčasné smernice sa vzťahujú na zákazky v hodnote približne 447 miliárd EUR. Zavedenie elektronického verejného obstarávania by malo umožniť posilniť efektivitu verejného obstarávania.

Posledná aktualizácia: 26.12.2012
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok