RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia na rzecz e-zamówień

Gospodarka europejska musi stawić czoła konieczności ograniczenia wydatków publicznych i znalezienia nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Pełne przejście na e-zamówienia mogłoby pomóc w osiągnięciu tego celu. W komunikacie zaproponowano zestaw środków prowadzących do popularyzacji e-zamówień w Unii Europejskiej.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz e-zamówień” [COM(2012) 179 wersja ostateczna – nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W komunikacie przedstawiono wytyczne dotyczące strategii na rzecz elektronicznych zamówień publicznych, inaczej mówiąc e-zamówień.

Jakie korzyści płyną z e-zamówień?

E-zamówienia oferują wiele korzyści gospodarczych. Pozwalają uprościć sposób przeprowadzania przetargów, dokonywać oszczędności (w zakresie zakupu towarów, usług i robót budowlanych), zapewnić lepszą jakość usługi po niższych cenach. Dodatkowo mogą one znacznie ułatwić życie przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim (MŚP), poprawiając przejrzystość i dostęp do możliwości związanych z zamówieniami i obniżając koszty udziału w rynku zamówień publicznych (opłaty pocztowe, koszty drukowania itd.).

E-zamówienia pozwalają zwiększyć efektywność wydatków publicznych oraz znaleźć nowe źródła wzrostu gospodarczego. Instytucje, które wprowadziły już e-zamówienia, osiągnęły oszczędności pomiędzy 5 a 20%. Wielkość całego rynku zamówień publicznych w UE szacowana jest na ponad 2 000 mld euro, co oznacza, że każde 5% oszczędności oznaczałoby dodatkowe 100 mld euro na rok w budżetach publicznych.

E-zamówienia to również korzyści dla środowiska dzięki np. zmniejszeniu zużycia papieru i ograniczeniu konieczności jego transportu.

E-zamówienia oferują również łatwiejszy dostęp do rynku zamówień publicznych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), i tym samym mogą polepszać warunki konkurencji, innowacji i wzrostu na jednolitym rynku.

Jak wprowadzić system e-zamówień?

Komisja Europejska przewiduje podjęcie szeregu działań, aby wprowadzić system e-zamówień, takich jak:

  • stworzenie skutecznych ram prawnych: w grudniu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, wniosek w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. W ramach proponowanych przepisów wspierana byłaby wymiana informacji i dobre praktyki, jak również większa rola systemu e-CERTIS (DE) (EN) (FR). W celu uzupełnienia tych ram legislacyjnych Komisja chce zwiększyć interoperacyjność transgraniczną rozwiązań w zakresie podpisów elektronicznych i przystępuje obecnie do zmiany istniejących ram,
  • promowanie praktycznych rozwiązań opartych na najlepszych praktykach: Komisja podkreśla zalety przeprowadzenia działań o charakterze nielegislacyjnym, takich jak instalacja technologii informatycznej nowej generacji, aby uprościć i usprawnić proces zakupów. W tym celu grupa ekspercka wyda zalecenia dotyczące wspierania najlepszych systemów e-zamówień. Komisja Europejska opublikuje wyniki badania mającego na celu określenie i wymianę dobrych praktyk w tym zakresie,
  • wspieranie wprowadzenia infrastruktury e-zamówień: Komisja rozpoczęła projekt pilotażowy PEPPOL (EN), którego celem jest zapewnienie interoperacyjności między platformami już istniejącymi w państwach członkowskich. Komisja planuje wspierać ten projekt długoterminowo. Będzie też finansować rozwój infrastruktury e-zamówień poprzez instrument „Łącząc Europę”, w szczególności dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych,
  • opracowanie strategii informacyjnej: Komisja zamierza informować instytucje zamawiające i dostawców o korzyściach płynących z e-zamówień. W tym celu będzie się mogła opierać na Enterprise Europe Network, jak również na europejskich tygodniach regionów i miast, dzięki programom sieciowym, takim jak INTERREG, Komisja zorganizuje również coroczną konferencję na temat e-zamówień, aby zapewnić wymianę informacji między stronami zainteresowanymi o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie,
  • zapewnienie monitorowania wprowadzania e-zamówień: aby monitorować wprowadzanie e-zamówień, należy opracować wskaźniki. Komisja opracuje elektroniczne systemy monitorowania wydatków w ramach zamówień,
  • uwzględnienie międzynarodowego wymiaru e-zamówień: aby zapewnić większą operacyjność rynku zamówień publicznych, konieczne jest ustanowienie wspólnych norm międzynarodowych. W tym celu Komisja chce wspierać dialog międzynarodowy dotyczący systemów e-zamówień. Pierwsze roczne sprawozdanie na temat e-zamówień opublikowane zostanie w połowie 2013 r., aby przedstawić poczynione postępy.

Kontekst

W Akcie o jednolitym rynku Komisja przedstawiła propozycję modernizacji ram prawnych zamówień publicznych UE. Rynek zamówień publicznych jest duży: obowiązujące obecnie dyrektywy obejmują zamówienia o wartości około 447 mld euro. Wprowadzenie systemu e-zamówień powinno pozwolić na poprawę efektywności na tym rynku.

Ostatnia aktualizacja: 26.12.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony