RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 23 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Een strategie voor e-aanbesteding

De Europese economie staat voor twee uitdagingen: de overheidsuitgaven moeten worden teruggedrongen en er moeten nieuwe bronnen van economische groei worden gevonden. De overschakeling naar een volledig elektronische aanbesteding (e-aanbesteding) zou aan de verwezenlijking van deze doelstellingen kunnen bijdragen. Daarom stelt de Commissie in deze mededeling een pakket maatregelen voor om e-aanbesteding meer ingang te doen vinden in de Europese Unie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's [COM(2012) 179 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze mededeling bevat richtsnoeren voor een strategie ter bevordering van elektronische aanbesteding (e-aanbesteding of e-procurement).

Wat zijn de voordelen van e-aanbesteding?

Elektronische procedures hebben tal van economische voordelen. Zij vereenvoudigen de manier waarop aanbestedingen plaatsvinden, zorgen voor minder verspilling (bij de inkoop van goederen, diensten en werken) en garanderen een betere dienstverlening tegen een lagere prijs. E-aanbesteding kan ook bedrijven en vooral dan kleine en middelgrote ondernemingen het leven heel wat gemakkelijker maken, aangezien zij de transparantie en de toegankelijkheid van aanbestedingskansen verbetert en de kosten voor deelname aan aanbestedingen vermindert (verzendingskosten, drukwerk enz.).

Met deze procedures kan de efficiëntie van de overheidsuitgaven worden gemaximaliseerd en kunnen nieuwe bronnen van economische groei worden gevonden. Volgens entiteiten die reeds op e-aanbesteding zijn overgestapt, wordt vaak 5 % tot 20 % bespaard. De totale aanbestedingsmarkt in de EU wordt geraamd op meer dan 2 000 miljard euro. Een besparing van 5 % levert de schatkist jaarlijks dan ook 100 miljard EUR op.

E-aanbesteding helpt ook het milieu te beschermen, omdat onder meer het verbruik en het vervoer van papier wordt beperkt.

Elektronische procedures maken aanbestedingskansen voorts gemakkelijker toegankelijk, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), en kunnen dan ook de concurrentie, innovatie en groei op de interne markt stimuleren.

Hoe kan e-aanbesteding worden ingevoerd?

De Europese Commissie voorziet verschillende maatregelen om tot een volledige e-aanbesteding te komen, waaronder:

  • creëren van een effectief rechtskader: de Europese Commissie heeft in december 2011 een voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten en een voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten aangenomen. Deze voorstellen moeten de uitwisseling van informatie en beste praktijken bevorderen en het e-Certis-platform (DE) (EN) (FR) een belangrijkere rol verlenen. Ter vervollediging van dit rechtskader wil de Commissie de interoperabiliteit van de oplossingen voor elektronische handtekeningen verbeteren en werkt zij momenteel aan een herziening van het huidige kader;
  • bevordering van praktische oplossingen op basis van beste praktijken: de Commissie wil niet-wetgevende maatregelen nemen, zoals de installatie van informatietechnologie van de nieuwste generatie, om het inkoopproces te vereenvoudigen en te rationaliseren. In dat verband werd een deskundigengroep opgedragen aanbevelingen te formuleren voor de bevordering van optimale e‑aanbestedingssystemen. De Europese Commissie zal ook de resultaten bekendmaken van een studie die werd verricht om de beste praktijken op het gebied vast te stellen en te verspreiden;
  •  ondersteuning van de ontplooiing van e-aanbestedingsinfrastructuur: de Commissie heeft het proefproject PEPPOL (EN) opgezet, dat de nodige interoperabiliteitsoplossingen moet aanreiken voor de koppeling van de reeds bestaande e-aanbestedingsplatforms. De Commissie wil dit project op lange termijn in stand houden. Voorts zal zij de ontwikkeling van e-aanbestedingsinfrastructuur financieren in het kader van de Connecting Europe Facility, met behulp van met name de structuurfondsen.
  • opstellen van een verspreidingsstrategie: de Commissie wil de voordelen van e‑aanbesteding onder de aandacht van aanbestedende diensten en leveranciers brengen. Daartoe zal zij een beroep doen op het Europe Enterprise Network (EN), alsook op de Europese regio's en steden in het kader van netwerkvormingsprogramma's als INTERREG. De Commissie zal ook jaarlijks een conferentie over e-aanbesteding organiseren om ervoor te zorgen dat de stakeholders informatie uitwisselen over de ontwikkelingen ter zake;
  • toezicht op de benutting van e-aanbesteding: er dienen indicatoren te worden ontwikkeld voor de opvolging van de benutting van e-aanbesteding. Zo is de Commissie voornemens elektronische systemen op te zetten om de aanbestedingsuitgaven te kunnen volgen;
  • inaanmerkingneming van de internationale dimensie van aanbestedingen: er moeten gemeenschappelijke internationale normen worden vastgesteld om een betere interoperabiliteit van aanbestedingen te garanderen. Daartoe wil de Commissie de internationale dialoog over regulering inzake e-aanbesteding aanmoedigen. Uiterlijk medio 2013 zal een eerste jaarverslag worden gepubliceerd over e-aanbesteding, waarin zal worden ingegaan op de in dat verband geboekte vooruitgang.

Context

De Commissie heeft in haar Single Market Act aangegeven dat zij het rechtskader van de EU betreffende het gunnen van overheidsopdrachten wilde moderniseren. Deze sector is economisch heel belangrijk: de totale waarde van aanbestedingen die onder de huidige richtlijn vallen, beloopt ongeveer 447 miljard euro. De invoering van elektronische procedures moet een efficiëntere gunning van overheidsopdrachten mogelijk maken.

Laatste wijziging: 26.12.2012
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven