RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


E-iepirkuma stratēģija

Eiropas ekonomika saskaras ar nepieciešamību samazināt publiskos izdevumus un rast jaunus ekonomiskās izaugsmes avotus. Pilnīga e-iepirkumu ieviešana varētu palīdzēt sasniegt šos mērķus. Tāpēc šajā dokumentā ir ierosināts pasākumu kopums, lai veicinātu e-iepirkumu ieviešanu Eiropas Savienībā.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai (COM (2012) 179 galīgā redakcija - nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

KOPSAVILKUMS

Šajā paziņojumā ir izklāstītas elektroniskā iepirkuma jeb e-iepirkuma stratēģijas pamatnostādnes.

Kādus ieguvumus sniedz e-iepirkums?

Elektroniskais iepirkums sniedz daudzus ekonomiskus ieguvumus. Tas ļauj vienkāršot iepirkumu organizēšanu, mazināt izšķērdību (preces, pakalpojumi vai būvdarbi) un nodrošināt labāku pakalpojumu kvalitāti par zemākām cenām. Tas var arī atslogot daudzus uzņēmumus, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), uzlabojot iepirkumu pārredzamību, atvieglojot piekļuvi iepirkumiem un samazinot izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos iepirkumos (pasta izdevumi, drukāšana u.c.).

E-iepirkums ļauj paaugstināt valsts sektora izdevumu efektivitāti un rast jaunus ekonomiskās izaugsmes avotus. Iestādes, kas jau ir ieviesušas e-iepirkumu, ir ietaupījušas 5 līdz 20 % līdzekļu. Lēš, ka publisko iepirkumu kopējais apjoms Eiropas Savienībā ir vairāk nekā EUR 2000 miljardi, tas nozīmē, ka 5 % ietaupījums atbilst EUR 100 miljardu ietaupījumam gadā.

E-iepirkums arī veicina vides saglabāšanu, piemēram, samazinot papīra patēriņu un transportēšanas apjomu.

Elektroniskais iepirkums arī nodrošina vieglāku piekļuvi iepirkumiem, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un tādējādi var veicināt konkurenci, inovāciju un izaugsmi iekšējā tirgū.

Kā ieviest e-iepirkumu?

Eiropas Komisija plāno īstenot vairākus pasākumus, lai ieviestu e-iepirkumu, piemēram:

  • izveidot iedarbīgu tiesisko regulējumu: Eiropas Komisija 2011. gada decembrī pieņēma priekšlikumu direktīvai par publisko iepirkumu, priekšlikumu direktīvai par iepirkumu ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs. Šiem priekšlikumiem būtu jāveicina informācijas un paraugprakses apmaiņa un jānostiprina e-Certis sistēma (DE) (EN) (FR). Lai papildinātu šo tiesisko regulējumu, Komisija vēlas uzlabot e-paraksta risinājumu sadarbspēju un pašlaik pārskata spēkā esošo regulējumu;
  • veicināt uz paraugpraksi balstītus praktiskus risinājumus: Komisija atbalsta tādas neleģislatīvas darbības kā jaunas paaudzes informācijas tehnoloģiju ieviešana, lai vienkāršotu un pilnveidotu e-iepirkuma procesu. Tāpēc ekspertu grupas uzdevums ir formulēt ieteikumus, lai popularizētu labākās e-iepirkuma sistēmas. Eiropas Komisija arī publicēs pētījuma rezultātus, lai noteiktu un izplatītu paraugprakses šajā jomā;
  • atbalstīt e-iepirkuma infrastruktūras izstrādi: Komisija ir uzsākusi eksperimentālu projektu PEPPOL (EN), ar mērķi sniegt sadarbspējas risinājumus, kas nepieciešami, lai savienotu jau izveidotās e-iepirkuma platformas. Komisija apņemas atbalstīt šo ilgtermiņa projektu. Tā arī finansēs e-iepirkuma infrastruktūras izveidi, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, proti, struktūrfondus;
  • izstrādāt izplatīšanas stratēģiju: Komisija vēlas informēt līgumslēdzējas iestādes un piegādātājus par e-iepirkuma ieguvumiem. Lai to panāktu, tā cer saņemt atbalstu it īpaši no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EN) un no Eiropas reģioniem un pilsētām, īstenojot tādas kontaktu veidošanas programmas kā INTERREG. Komisija katru gadu organizēs konferenci par e-iepirkumu, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm par izmaiņām e-iepirkumu jomā;
  • nodrošināt e-iepirkuma ieviešanas uzraudzību: lai uzraudzītu e-iepirkuma ieviešanu, ir jāizstrādā rādītāji. Komisija ierosina izveidot elektroniskas sistēmas, lai uzraudzītu iepirkumu izdevumus;
  • ņemt vērā e-iepirkuma starptautisko dimensiju: ir jāizmanto kopējie starptautiskie standarti, lai nodrošinātu labāku iepirkuma sistēmu sadarbspēju; Lai to sasniegtu, Komisija plāno veicināt starptautisko dialogu regulējuma jomā par e-iepirkuma sistēmām. Lai apzinātu gūtos panākumus šajā jomā, līdz 2013. gada vidum ir jāpublicē pirmais ikgadējais ziņojums.

Priekšvēsture

Komisija Aktā par vienoto tirgu ir paudusi vēlmi modernizēt ES publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu. Šai nozarei ir liela ekonomiska nozīme: pašreizējo direktīvu aptvertā līgumu kopējā vērtība sasniedz aptuveni EUR 447 miljardus. E-iepirkuma ieviešanai būtu jāveicina publisko iepirkumu efektivitāte.

Pēdējā atjaunināšana: 26.12.2012
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums