RSS
Innéacs A - Z
Tá an leathanach seo ar fáil i 23 theanga
Teangacha nua atá ar fáil:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Straitéis ar son ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí

Caithfidh an geilleagar Eorpach aghaidh a thabhairt ar an riachtanas an caiteachas poiblí a laghdú agus acmhainní nua fáis eacnamaíoch a fháil. D’fhéadfaí na cuspóirí seo a bhaint amach trí mheán fhorleathnú ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí. Sin an fáth a mholann an chumarsáid seo sraith beart d’fhonn forbairt an ríomhsholáthair a chur chun cinn san Aontas Eorpach.

AN tACHT

Cumarsáid ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus do Choiste na Réigiún [COM(2012) 179 críochnaitheach – Neamhfhoilsithe san Iris Oifigiúil].

ACHOIMRE

Leagann an chumarsáid seo amach treoirlínte le haghaidh straitéise ar son ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí.

Cé hiad na buntáistí a bhaineann le ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí ?

Tá a lán buntáistí eacnamaíocha ag baint leis an nós imeachta leictreonach. Simplíonn sé an dóigh a sholáthraítear conarthaí poiblí, cuireann sé teorainn leis an diomailt (maidir le soláthar, le seirbhísí nó le hoibreacha), cinntíonn sé seirbhísí is fearr cáilíocht ag praghsanna níos ísle. Is féidir go simpleoidh sé saol na ngnólachtaí go mór freisin, go háirithe saol na bhfiontar beag agus meánméide (FBM), trí mheán an trédhearcacht a mhéadú sna gairmeacha ar thairiscintí, rochtain a éascú agus costas na rannpháirtíochta sna margaí a laghdú (postas, priontáil, srl.).

Uasmhéadaíonn an nós imeachta seo éifeachtacht an chaiteachais phoiblí agus cuirtear foinsí nua fáis eacnamaíoch ar fáil dá bharr. Iad siúd a ghlac le ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí cheana, choigil siad idir 5 % agus 20 %. Meastar go bhfuil breis is 2 000 billiún d’euro de chonarthaí poiblí san AE; ciallaíonn sin gurbh ionann coigilt 5 % agus coigilt tuairim is 100 billiún euro in aghaidh na bliana.

Oibríonn ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí chun leasa an chomhshaoil freisin, ós rud é go laghdaíonn sé caitheamh agus iompar an pháipéir, agus eile.

Mar an gcéanna, tugann an ríomhsholáthar rochtain níos éasca ar chonarthaí poiblí, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBM), agus mar sin spreagann sé an iomaíocht, an nuáil agus an fás taobh istigh den mhargadh inmheánach.

Conas a chuirtear ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí i bhfeidhm ?

Tá de rún ag an gCoimisiún Eorpach roinnt beart a chur i bhfeidhm chun an ríomhsholáthar a thabhairt isteach, mar shampla:

  • Creat dlí éifeachtach a chruthú: i Nollaig 2011 ghlac an Coimisiún Eorpach le togra Treorach faoi ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí, le togra Treorach faoi earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist. Bheadh ar na tograí seo comhroinnt na faisnéise agus an dea-chleachtais a chur chun cinn, mar aon le ról níos mó don ardán e-Certis (DE) (EN) (FR). Chun an dlaoi mhullaigh a chur ar an gcreat dlí seo, ba mhian leis an gCoimisiún idir-inoibritheacht an tsínithe leictreonaigh a fheabhsú agus dul i mbun athbhreithniú an chreata atá anois ann.
  • réitigh nithiúla a chur chun cinn bunaithe ar an dea-chleachtas: molann an Coimisiún ghníomhaíochtaí neamhreachtacha a chur i bhfeidhm, amhail teicneolaíochtaí faisnéise nua-aimseartha a shuiteáil, chun an ceannach a shimpliú agus a réasúnú. Chuige sin, tá de chúram ar dhream saineolaithe moltaí a chur in eagar chun na córais ríomhsholáthair is fearr a chur chun cinn. Foilseoidh an Coimisiún Eorpach na torthaí ó staidéar a rinneadh chun an cleachtas is fearr sa réimse seo a aithint agus a scaipeadh freisin.
  • tacú le forleathnú an bhonneagair faoi choinne ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí: lainseáil an Coimisiún an tionscadal píolótach PEPPOL (EN) a bhfuil de chuspóir aige an idir-inoibritheacht is riachtanach a thabhairt isteach chun na hardáin ríomhsholáthair atá ann cheana a chomhnascadh. Tá de rún ag an gCoimisiún tacú leis an tionscadal seo go fadtéarmach. Maoineoidh sé forbairt an bhonneagair faoi choinne an ríomhsholáthair freisin trí mheán na Saoráide um Chónascadh na hEorpa, le cuidiú na gcistí struchtúracha go háirithe.
  • straitéis forleathnaithe a shaothrú: ba mhian leis an gCoimisiún buntáistí an ríomhsholáthair a chur in iúl do na húdaráis chonarthacha agus do na soláthróirí. Chun é sin a dhéanamh, tá de rún aige dul i muinín an Líonra Fiontar Eorpach (EN) go háirithe, mar aon le réigiúin agus cathracha na hEorpa trí mheán clár líonraithe amhail INTERREG. Eagróidh an Coimisiún comhdháil bhliantúil freisin faoin ríomhsholáthar chun malartú faisnéise a chinntiú idir pháirtithe leasmhara maidir leis na cora i réimse an ríomhsholáthair.
  • an monatóireacht agus an forleathnú a chinntiú: chun monatóireacht a dhéanamh ar chur ar bun an ríomhsholáthair, is gá aitheantóirí a fhorbairt. Mar sin tá de rún ag an gCoimisiún córais leictreonacha a chruthú chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaiteachas a bhaineann leis an ríomhsholáthar.
  • an ghné idirnáisiúnta de na conarthaí poiblí a chur san áireamh: caithfear rialacha idirnáisiúnta comhchoitianta a chur ar bun chun inoibritheacht is fearr a chinntiú sna conarthaí poiblí. Chun é sin a bhaint amach, tá de rún ag an gCoimisiún an comhphlé idirnáisiúnta a chur chun cinn maidir le rialúchán an ríomhsholáthair. Tá an chéad tuarascáil bhliantúil faoi ríomhsholáthar na gconarthaí poiblí le foilsiú faoi cheann lár na bliana 2013 chun an dul chun cinn a rinneadh sa chreat seo a chur in iúl.

Comhthéacs

Ina Acht faoi choinne an mhargaidh uathúil, chuir an Coimisiún in iúl go raibh fonn aige creat reachtach an AE a nua-aoisiú maidir le ríomhsholáthar na gconarthái poiblí. Is mór an tábhacht eacnamaíoch atá ag an earnáil seo: tá luach iomlán na gconarthaí a rialaíonn treoracha an lae inniu iad amach is isteach le 447 billiún euro. Agus nós imeachta leictreonach á chur ar bun, déanfar soláthar na gconarthaí poiblí níos éifeachtaí.

Nuashonrú is déanaí: 26.12.2012
Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh