RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sähköisiä hankintoja koskeva strategia

Euroopan talouden haasteita ovat julkisten menojen vähentämistarve ja uusien talouskasvun lähteiden löytäminen. Sähköisten hankintamenettelyjen yleistyminen voisi edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Siksi komission tiedonannossa ehdotetaan toimenpiteitä, joiden avulla pystytään tukemaan sähköisten hankintamenettelyjen kehittämistä Euroopan unionissa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle [COM(2012) 179 final – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa määritellään sähköisiä hankintoja (e-procurement) koskevan strategian suuntaviivat.

Mitä hyötyä sähköisistä hankintamenettelyistä on?

Sähköiset hankintamenettelyt tarjoavat lukuisia taloudellisia hyötyjä. Niiden avulla voidaan yksinkertaistaa hankintojen tekemistä, vähentää tavaroista, palveluista ja rakennusurakoista syntyvää jätettä sekä parantaa palvelujen laatua ja alentaa niiden hintaa. Ne voivat myös selvästi helpottaa yritysten – erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) – toimintaa lisäämällä tarjouskilpailujen avoimuutta, helpottamalla markkinoille pääsyä ja vähentämällä siihen liittyviä kustannuksia (postitus- ja painatuskustannukset jne.).

Sähköisten hankintamenettelyjen avulla voidaan maksimoida julkisten menojen tuloksellisuus ja löytää uusia talouskasvun lähteitä. Sähköisten hankintojen käyttöön jo siirtyneet hankintayksiköt ovat saavuttaneet 5–20 prosentin säästöt. EU:n hankintamarkkinoiden koko on arviolta yli 2 biljoonaa euroa, jolloin 5 prosentin säästö tarkoittaisi, että rahaa säästyisi vuosittain noin 100 miljardia euroa.

Sähköiset hankintamenettelyt edistävät myös ympäristönsuojelua, koska ne vähentävät esimerkiksi paperin kulutusta ja kuljettamista.

Sähköiset hankinnat helpottavat myös erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osallistumista hankintamenettelyihin ja voivat näin ollen vauhdittaa kilpailua, innovointia ja kasvua sisämarkkinoilla.

Miten sähköiset hankinnat toteutetaan?

Euroopan komissio aikoo edistää sähköisten hankintamenettelyjen käyttöönottoa useilla toimilla, joista mainittakoon esimerkiksi seuraavat:

  • Luodaan tehokas sääntelykehys: joulukuussa 2011 Euroopan komissio antoi ehdotuksen direktiiviksi julkisista hankinnoista ja ehdotuksen direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan hankinnoista. Ehdotuksilla on tarkoitus tukea tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa sekä vahvistaa e-Certis-järjestelmän (DE) (EN) (FR) asemaa. Täydentääkseen sääntelykehystä komissio haluaa parantaa sähköistä allekirjoitusta varten kehitettyjen ratkaisujen yhteentoimivuutta, ja se tarkistaa parhaillaan nykyistä järjestelmää.
  • Edistetään parhaisiin toimintatapoihin perustuvia käytännön ratkaisuja: hankintaprosessin yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi komissio kannustaa muiden kuin lainsäädäntötoimien toteuttamista, kuten uuden sukupolven tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Tätä varten on perustettu asiantuntijaryhmä antamaan suosituksia optimaalisten sähköisten hankintajärjestelmien edistämiseksi. Euroopan komissio julkaisee myös alan parhaiden toimintatapojen määrittelemistä ja levittämistä koskevan tutkimuksen tulokset.
  • Tuetaan sähköisten hankintojen infrastruktuurin käyttöönottoa: komissio on käynnistänyt PEPPOL-pilottihankkeen (EN). Sen tarkoituksena on kehittää yhteentoimivuusratkaisuja, joita tarvitaan nykyisten sähköisten hankintajärjestelmien järjestelmäalustojen yhdistämisessä. Komissio aikoo myöntää hankkeelle pitkäaikaista tukea. Se aikoo rahoittaa sähköisen hankintainfrastruktuurin kehittämistä myös Verkkojen Eurooppa -välineellä, jota rahoitetaan muun muassa rakennerahastoista myönnettävän tuen avulla.
  • Laaditaan tiedotusstrategia: komissio haluaa tiedottaa hankintaviranomaisille ja toimittajille sähköisten hankintojen eduista. Tähän tarkoitukseen se aikoo hyödyntää muun muassa Yritys-Eurooppa-verkostoa (Entreprise Europe Network) (EN) sekä Euroopan kaupunkeja ja alueita INTERREG-aloitteen kaltaisten verkottamisohjelmien avulla. Komissio järjestää myös vuosittain sähköisiä hankintamenettelyjä käsittelevän konferenssin, jotta sidosryhmät voivat vaihtaa keskenään tietoja sähköisten hankintojen kehityksestä.
  • Seurataan sähköisten hankintojen käyttöönottoa: sähköisten hankintamenettelyjen käyttöönoton seurantaa varten on kehitettävä indikaattoreita. Komissio ehdottaakin hankintamenojen sähköisten seurantajärjestelmien perustamista.
  • Otetaan huomioon sähköisten hankintojen kansainvälinen ulottuvuus: hankintamarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on laadittava yhteiset kansainväliset standardit. Tätä varten komissio aikoo edistää kansainvälistä vuoropuhelua sähköisten hankintajärjestelmien sääntelystä. Vuoden 2013 puoliväliin mennessä on määrä julkaista ensimmäinen sähköisiä hankintoja koskeva vuosikertomus, jossa käsitellään alalla tapahtunutta edistystä.

Taustaa

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa komissio ilmoitti haluavansa uudistaa julkisia hankintamenettelyjä koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys on huomattava: voimassa olevien direktiivien soveltamisalaan kuuluvien hankintasopimusten kokonaisarvo on noin 447 miljardia euroa. Hankintamenettelyjä olisi voitava tehostaa perustamalla sähköisiä menettelyjä.

Viimeisin päivitys 26.12.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun