RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 23 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Η ευρωπαϊκή οικονομία οφείλει να αντιμετωπίσει την ανάγκη μείωσης των δημοσίων δαπανών και εξεύρεσης νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης. Η γενίκευση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Για αυτόν τον λόγο, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει σύνολο μέτρων με σκοπό να ευνοήσει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2012) 179 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις ή e-procurement.

Ποια είναι τα οφέλη των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων;

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες έχουν να προσφέρουν πολλά οικονομικά οφέλη. Με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μπορεί να απλοποιηθεί ο τρόπος διεξαγωγής των δημόσιων προμηθειών, να περιοριστούν οι απώλειες (σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα), να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές. Επίσης, μπορεί να απλοποιηθεί σαφώς η ζωή των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την ενίσχυση της διαφάνειας των διαγωνισμών, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης και με τη μείωση των εξόδων υποβολής προσφορών (ταχυδρομικά έξοδα, εκτυπώσεις, κ.λπ.).

Οι εν λόγω διαδικασίες επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών και την εξεύρεση νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης. Οι οντότητες που ήδη εφαρμόζουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έχουν επιτύχει εξοικονομήσεις από 5 ως 20 %. Το μέγεθος της συνολικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ εκτιμάται σε πάνω από 2 000 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε εξοικονόμηση της τάξης του 5 % μπορεί να αντιστοιχεί με οικονομία 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις συμβάλλουν επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος, επειδή μειώνουν, για παράδειγμα, την κατανάλωση και τις μεταφορές χαρτιού.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες προσφέρουν επίσης πιο εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και μπορούν συνεπώς να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά.

Πώς υλοποιούνται οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη θέσπιση διαφόρων δράσεων προκειμένου να καταλήξει στο e-procurement, όπως:

  • δημιουργία αποτελεσματικού νομικού πλαισίου: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2011 πρόταση οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω προτάσεις στοχεύουν στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς επίσης στην ενίσχυση του ρόλου της πλατφόρμας e-Certis (DE) (EN) (FR). Προκειμένου να συμπληρωθεί το εν λόγω νομικό πλαίσιο, η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των λύσεων ηλεκτρονικής υπογραφής, και προς το παρόν προβαίνει σε αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου.
  • προώθηση πρακτικών λύσεων βασιζόμενων σε βέλτιστες πρακτικές: η Επιτροπή υποστηρίζει τη θέσπιση μη νομοθετικών δράσεων, όπως την εγκατάσταση τεχνολογίας ΤΠΕ νέας γενιάς προκειμένου να απλουστευτεί και να εκλογικευτεί η διαδικασία αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει αναλάβει να διατυπώνει συστάσεις που στοχεύουν στην προώθηση των βέλτιστων συστημάτων ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης τα αποτελέσματα μιας έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα.
  • στήριξη στην εγκατάσταση υποδομών για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: η Επιτροπή ξεκίνησε το πιλοτικό έργο PEPPOL (EN) το οποίο αποσκοπεί στην εξεύρεση των αναγκαίων λύσεων διαλειτουργικότητας για τη σύνδεση των ήδη υφιστάμενων πλατφορμών ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει το εν λόγω έργο μακροπρόθεσμα. Επίσης, θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της υποδομής των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων χάρη στη Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη", με τη βοήθεια, ιδίως, των διαρθρωτικών ταμείων.
  • εκπόνηση στρατηγικής διάδοσης: η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τις αναθέτουσες αρχές και τους προμηθευτές για τα οφέλη των ηλεκτρονικών συμβάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, υπολογίζει να στηριχτεί κυρίως στο δίκτυο «Europe Entreprise» (EN) καθώς και στις περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης χάρη σε προγράμματα δικτύωσης όπως το INTERREG. Η Επιτροπή θα οργανώσει επίσης ετήσιο συνέδριο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις για να διασφαλίσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ενδιαφερομένων όσον αφορά τις εξελίξεις που αφορούν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.
  • διασφάλιση της παρακολούθησης της αφομοίωσης: για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη δεικτών. Η Επιτροπή προτίθεται, ως εκ τούτου, να δημιουργήσει ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης των δαπανών που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών.
  • υπολογισμός της διεθνούς διάστασης των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων: πρέπει να θεσπιστούν κοινά διεθνή πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει τους διεθνείς ρυθμιστικούς διαλόγους σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Μια πρώτη ετήσια έκθεση για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αναμένεται να δημοσιευτεί έως τα μέσα του 2013 με σκοπό την παρουσίαση της προόδου που έχει συντελεστεί σε αυτό το πλαίσιο.

Πλαίσιο

Στην Πράξη της για την ενιαία αγορά, η Επιτροπή είχε εκφράσει τη βούλησή της να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το οικονομικό μέγεθος αυτού του τομέα είναι σημαντικό: η συνολική αξία των συμβάσεων που διέπονται από τις τρέχουσες οδηγίες ανέρχεται σε περίπου 447 δισεκατομμύρια ευρώ. Η καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών θα επιτρέψει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.12.2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας