RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 23 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


En strategi for offentlige e-indkøb

Den europæiske økonomi er nødt til at skære ned i de offentlige udgifter og finde nye kilder til økonomisk vækst. Udbredelsen af offentlige e-indkøb kan bidrage til at nå disse mål. Derfor foreslås i denne meddelelse en række foranstaltninger til fremme af udviklingen af offentlige e-indkøb i Den Europæiske Union.

RETSAKT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget [COM(2012) 179 final – Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Denne meddelelse indeholder retningslinjer for en strategi for elektroniske offentlige indkøb (e-indkøb).

Hvad er fordelene ved offentlige e-indkøb?

Elektroniske procedurer giver mange økonomiske gevinster. De kan forenkle den måde, hvorpå der foretages offentlige indkøb, mindske spild (af varer, tjenesteydelser eller arbejder) og sikre bedre service til lavere priser. De kan også gøre livet væsentlig lettere for virksomheder, især for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), ved at øge gennemsigtigheden i udbud, lette adgangen og reducere omkostningerne ved at deltage i udbudsrunder (porto, tryk osv.).

Disse procedurer gør det muligt at maksimere de offentlige udgifters effektivitet og finde nye kilder til økonomisk vækst. Enheder, der allerede har indført e-indkøb, har opnået besparelser på 5-20 %. Det samlede omfang af offentlige indkøb i EU anslås til over 2 000 mia. EUR, hvilket vil sige, at en besparelse på 5 % svarer til besparelser på ca. 100 mia. EUR om året.

Når offentlige indkøb foretages elektronisk, bidrager det også til at bevare miljøet ved for eksempel at nedsætte forbrug og transport af papir.

De elektroniske procedurer giver også lettere adgang til offentlige indkøbskontrakter for bl.a. de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og kan derfor stimulere konkurrence, innovation og vækst i det indre marked.

Hvordan indføres offentlige e-indkøb?

Europa-Kommissionen har til hensigt at træffe flere foranstaltninger med henblik på at indføre e-indkøb såsom:

  • at skabe en effektiv lovgivningsramme: Europa-Kommissionen vedtog i december 2011 et forslag til direktiv om offentlige indkøb og et forslag til direktiv om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Disse forslag bør fremme udveksling af oplysninger og bedste praksis samt styrke platformen e-Certis (DE) (EN) (FR). For at supplere denne lovgivningsramme ønsker Kommissionen at forbedre interoperabiliteten i elektroniske signaturløsninger og er i øjeblikket ved at revidere den eksisterende ramme.
  • at fremme praktiske løsninger baseret på bedste praksis: Kommissionen anbefaler ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger såsom installation af nyeste IT-teknologier for at forenkle og effektivisere indkøbsprocessen. I den forbindelse er der nedsat en ekspertgruppe til at fremsætte anbefalinger til fremme af optimale systemer for e-indkøb. Europa-Kommissionen vil også offentliggøre resultaterne af en undersøgelse for at identificere og udbrede bedste praksis på dette område.
  • at støtte udbredelse af infrastrukturen for elektroniske offentlige indkøb: Kommissionen har iværksat et pilotprojekt, PEPPOL (EN), hvis mål er at tilvejebringe de interoperabilitetsløsninger, som er nødvendige for sammenkoblingen af de offentlige e-indkøbsplatforme, der allerede findes. Kommissionen foreslår at give dette projekt langsigtet støtte. Den vil også finansiere udviklingen af infrastrukturen for e-indkøb ved hjælp af Connecting Europe-faciliteten, især med støtte fra strukturfondene.
  • udarbejde en formidlingsstrategi: Kommissionen vil underrette de ordregivende myndigheder og leverandører om fordelene ved e-indkøb. Med henblik herpå har den især til hensigt at støtte sig til Entreprise Europe Network (EN) samt regioner og byer i Europa gennem netværksprogrammer såsom INTERREG. Kommissionen vil også afholde en årlig konference om offentlige e-indkøb for at sikre informationsudvekslingen mellem de berørte parter om udviklingen inden for e-indkøb.
  • at sikre overvågning af formidlingen: For at kunne overvåge indførelsen af offentlige e-indkøb er det nødvendigt at udvikle indikatorer. Kommissionen foreslår derfor at indføre elektroniske systemer til at opfølgning på udgifter i forbindelse med e-indkøb.
  • at tage hensyn til den internationale dimension af offentlige indkøb: Der bør indføres fælles internationale standarder for at sikre en bedre drift af de offentlige indkøb. For at opnå dette vil Kommissionen fremme internationale dialoger om regulering af e-indkøb. Den første årsberetning om elektroniske offentlige indkøb skal offentliggøres inden medio 2013 med en redegørelse for fremskridtene på området.

Kontekst

I sin akt for det indre marked havde Kommissionen givet udtryk for sin hensigt om at modernisere de retlige rammer for EU vedrørende offentlige indkøb. Denne sektors økonomiske vægt er betydelig, idet den samlede værdi af de kontrakter, der er omfattet af de eksisterende direktiver, er på ca. 447 mia. EUR. Indførelsen af elektroniske procedurer skal bidrage til at effektivisere offentlige indkøb.

Seneste ajourføring: 26.12.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top