RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Evropská ekonomika musí řešit potřebu snížit veřejné výdaje a nalézt nové zdroje hospodářského růstu. K dosažení těchto cílů by mohl přispět všeobecný přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek. Toto sdělení navrhuje soubor opatření, která podpoří rozvoj elektronického zadávání veřejných zakázek v Evropské unii.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (KOM(2012) 179 v konečném znění – Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Toto sdělení stanoví pokyny ke strategii pro elektronické zadávání veřejných zakázek, neboli e-procurement.

Jaké jsou výhody elektronického zadávání veřejných zakázek?

Elektronické postupy nabízejí množství hospodářských výhod. Umožňují zjednodušit způsob zadávání zakázek, omezit plýtvání (při nákupu zboží, služeb a stavebních prací) a zajišťovat lepší kvalitu služeb za nižší ceny. Dále mohou výrazně usnadnit postupy na straně společností, zejména malých a středních podniků (MSP), protože zlepší transparentnost nabídkových řízení, usnadní přístup k veřejným zakázkám a sníží ceny účasti v nabídkovém řízení (poštovné, tisk apod.).

Tyto postupy umožňují maximalizovat účinnost veřejných výdajů a nalézat nové zdroje hospodářského růstu. Zadavatelé a subjekty, kteří již přešli na elektronické zadávání veřejných zakázek, uvádějí úspory mezi 5 a 20 %. Podle odhadů celkový trh veřejných zakázek v EU přesahuje 2 000 miliard EUR, takže každých uspořených 5 % může znamenat přínos veřejným financím ve výši přibližně 100 miliard EUR ročně.

Elektronické zadávání veřejných zakázek také přispívá k ochraně životního prostředí, protože snižuje například spotřebu papíru a jeho přepravu.

Elektronické postupy dále nabízejí snadnější přístup k veřejným zakázkám, a to zejména malým a středním podnikům (MSP), čímž mohou podpořit konkurenceschopnost, inovace a růst na vnitřním trhu.

Jak zavést elektronické zadávání veřejných zakázek?

Evropská komise provádí řadu činností k zavedení postupu e-procurement, jako jsou:

  • Vytvoření účinného právního rámce: Evropská komise přijala v prosinci 2011 návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek a návrh směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Tyto návrhy by měly podpořit sdílení informací a osvědčených postupů a posílit platformu e-Certis (DE) (EN) (FR). K doplnění tohoto právního rámce hodlá Komise zlepšit interoperabilitu mezi systémy elektronických podpisů a v současnosti posuzuje stávající rámec pro elektronickou identifikaci.
  • Podpora praktických řešení založených na osvědčených postupech: Komise prosazuje provádění nelegislativních opatření, jako je zavádění informačních technologií nové generace, s cílem zjednodušit a racionalizovat proces zadávání. Za tímto účelem byla zřízena skupina odborníků, jejímž úkolem je formulovat doporučení na podporu optimálních systémů elektronického zadávání veřejných zakázek. Evropská komise také zveřejní výsledky studie, která stanoví a bude šířit osvědčené postupy v této oblasti.
  • Podpora zavádění infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek: Komise zahájila pilotní projekt PEPPOL (EN), který má poskytnout interoperativní mosty potřebné k propojení již stávajících platforem pro zadávání veřejných zakázek. Komise tento projekt hodlá podporovat dlouhodobě. Kromě toho bude také financovat rozvoj infrastruktury zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy, a to zejména s využitím strukturálních fondů.
  • Vypracování strategie šíření: Komise chce informovat zadavatele a dodavatele o výhodách elektronického zadávání veřejných zakázek. Hodlá se spoléhat zejména na Europe Entreprise Network (EN), jakož i na evropské regiony a města v rámci programů vytváření sítí, jako je INTERREG. Komise rovněž hodlá uspořádat výroční konferenci o elektronickém zadávání veřejných zakázek, která umožní setkání celé škály zúčastněných stran, aby diskutovaly o nejnovějším vývoji v elektronickém zadávání veřejných zakázek.
  • Zajištění monitoringu: Nezbytnou podmínkou k zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek je vytvoření souboru ukazatelů, které umožní monitorovat celý proces. Komise proto navrhuje vytvořit elektronické systémy sledování výdajů na veřejné zakázky.
  • Zohlednění mezinárodního rozměru veřejných zakázek: K zajištění lepší interoperability v oblasti veřejných zakázek je třeba zavést společné mezinárodní normy. Proto Komise hodlá podporovat mezinárodní dialog o standardizaci elektronického zadávání veřejných zakázek.První výroční zpráva o elektronickém zadávání veřejných zakázek, která má být vydána v polovině roku 2013, shrne pokrok, kterého bylo v této oblasti dosaženo.

Kontext

V Aktu o jednotném trhu Komise vyjádřila vůli modernizovat právní rámec EU týkající se zadávání veřejných zakázek. Toto odvětví má velký hospodářský význam: současné směrnice se vztahují na smlouvy v hodnotě přibližně 447 miliard EUR. Zavedení elektronických postupů by mělo umožnit zvýšit účinnost zadávání veřejných zakázek.

Poslední aktualizace: 26.12.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky