RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Стратегия за електронни обществени поръчки

Европейската икономика трябва да се изправи пред необходимостта от намаляване на публичните разходи и намиране на нови източници на икономически растеж. Преминаването към изцяло електронни обществени поръчки може да допринесе за постигането на тези цели. Ето защо настоящото съобщение предлага пакет от мерки, които да способстват за въвеждането на електронните обществени поръчки.

АКТ

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите [COM(2012) 179 окончателно – непубликувано в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящото съобщение определя насоките на стратегия за електронни обществени поръчки, или e-поръчки.

Кои са предимствата от въвеждането на електронни обществени поръчки?

Използването на електронните процеси предлага редица икономически ползи. То позволява обществените поръчки да се осъществяват по по-опростен начин, да се намали количеството на отпадъците (при доставки, услуги или строителство), да се осигури по-добро качество на услугите на по-ниски цени. Те могат също така да опростят значително работата на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия (МСП), като повишат прозрачността на поканите за участие в търг, улеснят достъпа и намалят разходите за участие в търговете (за пощенски разходи, за отпечатване и др.)

Тези процедури позволяват да се увеличи ефективността на публичните разходи и да се намерят нови източници на икономически растеж. Органите, които вече са възприели възлагането на обществени поръчки по електронен път, отчитат икономии в размер между 5 и 20 %. Общият обем на обществените поръчки в ЕС се оценява на повече от 2 000 милиарда евро, което означава, че спестяването на 5 % съответства на икономии от около 100 млрд. EUR годишно.

Електронните обществени поръчки спомагат също за опазване на околната среда чрез намаляване на потреблението на хартия и на нуждите от транспорт..

Електронните процедури предлагат също така по-лесен достъп до обществените поръчки, най-вече за малките и средните предприятия (МСП), и по този начин могат да стимулират конкуренцията, иновациите и растежа в рамките на вътрешния пазар.

Как ще се осъществи преминаването към електронни обществени поръчки?

Европейската комисия възнамерява да предприеме редица действия, за да постигне въвеждането на електронните поръчки, например:

  • Създаване на ефективна правна рамка: Европейската комисия прие през декември 2011 г. предложение за директива относно обществените поръчки, предложение за директива относно водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги. В тези предложения се подкрепя обменът на информация и най-добри практики, както и по-голямата роля на платформата e-Certis (DE) (EN) (FR). За да допълни правната рамка, Комисията има намерение да подобри оперативната съвместимост на решенията за електронен подпис и понастоящем осъществява преглед на съществуващата рамка.
  • Насърчаване на практически решения, основани на най-добри практики: Комисията призовава към осъществяването на незаконодателни действия, като например внедряването на информационни технологии от ново поколение, с цел да се опрости и рационализира процеса на закупуване. В тази светлина експертна група е натоварена с издаването на препоръки, с които да се насърчи използването на оптимални системи за електронни обществени поръчки. Европейската комисия ще публикува и резултатите от проучване, чиято цел е да определи и да разпространи най-добрите практики в тази област.
  • Подкрепа за изграждането на инфраструктура за електронни обществени поръчки: Комисията инициира пилотния проект PEPPOL (EN), чиято цел е да предостави решения за оперативна съвместимост, необходими за свързването на вече съществуващи платформи за електронни обществени поръчки. Комисията възнамерява да подкрепя този проект в дългосрочен план. Освен това тя ще финансира и развитието на инфраструктурата за електронни обществени поръчки чрез Механизма за свързване на Европа с помощта на структурните фондове.
  • Разработване на стратегия за разпространение: Комисията възнамерява да информира възлагащите органи и доставчиците относно ползите от електронните обществени поръчки. За целта тя ще разчита по-специално на мрежата Europe Enterprise Network (EN), както и на регионите и градовете в Европа посредством програмите за работа в мрежа, като например INTERREG. Комисията ще организира също така и годишна конференция относно електронните обществени поръчки, за да гарантира обмена на информация между заинтересованите страни относно новостите в областта на електронните обществени поръчки.
  • Осигуряване на наблюдение на въвеждането: За да се осъществи наблюдение на въвеждането на електронните обществени поръчки, трябва да бъдат разработени показатели. Ето защо Комисията предлага да се създадат електронни системи за наблюдение на разходите за обществени поръчки.
  • Отчитане на международното измерение на електронните обществени поръчки: Необходимо е да се въведат общи висококачествени международни стандарти, за да се гарантира по-добра оперативна съвместимост на обществените поръчки. За тази цел Комисията възнамерява да насърчава международните дискусии относно регулирането в областта на електронните обществени поръчки. Първият годишен доклад относно електронните обществени поръчки трябва да бъде публикуван до средата на 2013 г., за да се отчете постигнатия напредък в тази област.

Контекст

В своя Акт за единния пазар Комисията изрази волята си да модернизира законодателната рамка на ЕС във връзка с обществените поръчки. Този сектор има внушителна икономическа тежест: действащите директиви обхващат договори на обща стойност около 447 млрд. EUR. Въвеждането на електронни процедури следва да доведе до увеличаване на ефективността на обществените поръчки.

Последна актуализация: 26.12.2012
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата