RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Contracte publice în domeniile apărării şi securităţii

Prezenta directivă urmăreşte aplicarea normelor europene privind contractele de achiziţii publice în domeniul produselor legate de apărare şi de securitate.

ACT

Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE (Text cu relevanţă pentru SEE). [Act(e) de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta directivă se aplică contractelor publice atribuite în domeniile apărării şi securităţii care privesc:

 • furnizarea de echipamente militare;
 • furnizarea de echipamente sensibile;
 • lucrări, furnizarea de bunuri şi prestarea de servicii direct legate de echipamente militare sau sensibile;
 • lucrări şi servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări şi servicii sensibile.

Contractele publice

Operatorii economici, persoane fizice sau juridice, pot participa la contractele publice în aceste domenii. Grupurile de operatori economici sunt, de asemenea, autorizate să participe. Dacă li se atribuie un contract, aceştia pot fi constrânşi să adopte o formă juridică specifică.

Praguri pentru contracte şi excluderi

Prezenta directivă se aplică în cazul contractelor a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:

 • 400 000 de euro pentru contractele de furnizare şi de servicii;
 • 5 000 000 de euro pentru contractele pentru lucrări.

Excluderi

Prezenta directivă exclude din domeniul său de aplicare anumite contracte speciale , printre care se numără:

 • contractele reglementate de norme procedurale specifice în temeiul unui acord sau al unei înţelegeri internaţionale între state membre şi ţări terţe şi contractele reglementate de norme procedurale specifice unei organizaţii internaţionale, care efectuează achiziţii în propriile scopuri;
 • contractele pentru care aplicarea directivei ar obliga un stat membru să ofere anumite informaţii a căror divulgare este contrară intereselor sale fundamentale de securitate;
 • contractele atribuite în cadrul unui program de cooperare care are ca obiectiv elaborarea unui sistem nou;
 • contactele destinate activităţilor specifice serviciilor de informaţii;
 • contractele atribuite într-o ţară terţă, pe durata mobilizării forţelor în afara teritoriului Uniunii Europene (UE), şi ale căror tranzacţii au loc în zona de operaţiuni;
 • contractele privind bunuri imobile;
 • contractele atribuite de un guvern unui alt guvern.

Proceduri

Pentru atribuirea contractelor, autorităţile/entităţile contractante aplică proceduri de drept intern, adaptate în sensul directivei, recurgând la procedura restrânsă sau la procedura de negociere cu publicarea unui anunţ de participare. Procedura deschisă nu poate fi aleasă.

În cazul unor contracte deosebit de complexe, statele membre au posibilitatea de a recurge la dialogul competitiv. În acest caz, autorităţile/entităţile contractante deschid un dialog cu candidaţii selecţionaţi în vederea identificării şi a definirii mijloacelor celor mai potrivite care să răspundă necesităţilor lor.

De asemenea, există cazuri excepţionale în care utilizarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare este posibilă.

Procedurile sunt adaptate la scopurile specifice ale directivei, îndeosebi prin propunerea de norme specifice pentru securitatea informaţiei, securitatea aprovizionării şi subcontractare.

Autorităţile/entităţile contractante pot, de asemenea, să încheie acorduri-cadru cu o durată maximă de şapte ani. Acestea nu trebuie, totuşi, să restrângă concurenţa.

Norme de publicitate şi transparenţă

Autorităţile/entităţile contractante pot publica anticipat anunţul de informare prealabilă pe profilul lor de cumpărător sau pe Tenders Electronic Daily (TED). Acestea au obligaţia de a publica un anunţ de participare pe TED, cu excepţia procedurii negociate excepţionale fără publicarea unui anunţ de participare.

În cazul procedurilor restrânse sau negociate, autorităţile/entităţile contractante invită candidaţii selectaţi să îşi prezinte ofertele. În procedura negociată, aceştia vor fi chemaţi, de asemenea, să negocieze. Această invitaţie include, în special, un caiet de sarcini, data limită de primire a ofertelor şi o trimitere la eventualele documente care trebuie anexate.

Autorităţile/entităţile contractante trebuie să întocmească, pentru fiecare contract sau acord-cadru, un proces-verbal care să menţioneze procedura de atribuire aleasă, precum şi informaţiile privind candidaţii.

Criterii de atribuire a contractelor

Autorităţile/entităţile contractante atribuie contractele pe baza:

 • ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. În acest caz, atribuirea are la bază diverse criterii referitoare la obiectul contractului în cauză, precum calitatea, preţul sau valoarea tehnică); sau
 • a preţului cel mai scăzut.

Contracte subcontractate

Autorităţile/entităţile contractante pot obliga contractanţii să organizeze o procedură concurenţială transparentă şi nediscriminatorie pentru atribuirea contractelor de subcontractare părţilor terţe.

În plus, statele membre au posibilitatea de a permite sau de a impune autorităţilor/entităţilor contractante să solicite ca aceste contracte de subcontractare care reprezintă o anumită parte din valoarea de piaţă (maxim 30 %) să fie atribuite unor părţi terţe în cadrul unei concurenţe transparente şi nediscriminatorii.

Căi de atac

Se poate introduce o cale de atac contra unei decizii luate de autorităţile/entităţile contractante, în cazul încălcării dreptului comunitar. Statele membre trebuie să garanteze că orice operator care a suferit un prejudiciu poate avea acces la drepturi de atac eficace şi rapide. Ele pot impune operatorilor care doresc să exercite o cale de atac să informeze autoritatea contractantă sau să introducă mai întâi calea de atac la autoritatea contractantă.

În timpul unei proceduri de atac, se pot lua măsuri provizorii sau definitive. În ambele cazuri, se vor acorda daune interese persoanelor prejudiciate.

Context

Cartea verde privind contractele publice din domeniul apărării din 2005 a subliniat necesitatea creării unei pieţe europene a echipamentelor de apărare. Prezenta directivă a apărut ca un cadru legislativ adaptat, în măsura în care aceasta răspunde cerinţelor speciale privind bunurile şi serviciile din domeniile apărării şi securităţii.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

JO L 216 din 20.8.2009

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1177/2009

1.1.2010

JO L 314 din 1.12.2009

Regulamentul (UE) nr. 1251/2011

2.12.2011

-

JO L 319 din 2.12.2011

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2009/81/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 15.02.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii