RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zamówienia publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę w ogólnym wzroście gospodarczym Unii Europejskiej. Europejskie organy władzy wydają blisko 18% PKB na dostawy, roboty budowlane oraz usługi. Obowiązujące dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, w szczególności dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE, są wynikiem długiego procesu zapoczątkowanego w 1971 r. wraz z przyjęciem dyrektywy nr 71/305/EWG. Gwarantując przejrzyste i niedyskryminujące procedury, dyrektywy mają na celu w szczególności zapewnienie podmiotom gospodarczym pełne korzystanie z podstawowych swobód konkurencji w zakresie zamówień publicznych.

AKT

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2004/17/WE związana z sektorem gospodarki wodnej, energetyki, transportem oraz usługami pocztowymi (zwana dyrektywą sektorową) ma zastosowanie do zamówień publicznych zawartych pomiędzy instytucjami zamawiającymi w wymienionych sektorach dla:

 • dostaw,
 • usług,
 • robót publicznych,

które nie stanowią wyjątku w rozumieniu dyrektywy, ale w odróżnieniu od dyrektywy „klasycznej” nie ma zastosowania do koncesji na roboty budowlane.

Zakres zastosowania

Podmioty zamawiające

Dyrektywa w sprawie sektorów specjalnych stosuje się do:

 • wszystkich instytucji zamawiających * lub przedsiębiorstw publicznych * prowadzących działalność w dziedzinach: gazu, energii elektrycznej, gospodarki wodnej, transportu, usług pocztowych *, wydobycia paliw oraz udostępniania portów i portów lotniczych,
 • podmiotów zamawiających, które nie będąc instytucją zamawiającą ani przedsiębiorstwem publicznym, prowadzą działalność w jednej (lub wielu) z wymienionych powyżej dziedzin i korzystają ze specjalnych lub wyłącznych praw * przyznanych przez właściwe władze państwa członkowskiego, jakie zostały określone w dyrektywie.

Niewyczerpujące wykazy podmiotów zamawiających są zawarte w załączniku. Państwa członkowskie informują Komisję o wszystkich zmianach.

Działalności będące przedmiotem dyrektywy

Niniejsza dyrektywa dotyczy następujących działalności:

 • zapewnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla ludności w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji gazu, ciepła lub energii elektrycznej lub dostaw gazu, ciepła lub energii elektrycznej do tych sieci,
 • zapewnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla ludności w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji wody lub zaopatrywania tych sieci w wodę,
 • jeśli podmiot zamawiający prowadzi działalność w sektorze wody pitnej, zamówienia lub konkursy związane z nawadnianiem, odwodnieniem lub projektami inżynierii wodnej lub przetargi związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków,
 • zapewnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla ludności w zakresie transportu kolejowego, systemów automatycznych, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolei linowych.
  Niniejsza dyrektywa nie dotyczy podmiotów świadczących usługi transportu autobusowego odbiorcom publicznym, gdy inne podmioty świadczą te usługi na takich samych warunkach jak podmiot zamawiający w zakresie ogólnym lub w określonym obszarze geograficznym,
 • świadczenie usług pocztowych *. Usługi te obejmują: usługi pocztowe zastrzeżone w rozumieniu dyrektywy 97/67/WE oraz usługi pocztowe, które nie mogą zostać zastrzeżone na mocy dyrektywy 97/67/WE, dyrektywa stosuje się do wszystkich wymienionych powyżej usług pod warunkiem, że są świadczone przez podmiot, który świadczy również usługi pocztowe, a rynek nie jest jeszcze otwarty na konkurencję: usługi zarządzania usługami pocztowymi (np. usługi zarządzania kancelarią pocztową), usługi o wartości dodanej świadczone wyłącznie drogą elektroniczną i związane z pocztą elektroniczną (np. bezpieczne przesyłanie kodowanych dokumentów, zarządzanie adresami), bezpośrednia poczta bezadresowa, usługi finansowe (np. przekazy pocztowe i przelewy z rachunków pocztowych), usługi filatelistyczne i usługi logistyczne,
 • eksploatacja obszaru geograficznego w celu poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych lub udostępniania terminali przewoźnikom powietrznym, morskim lub śródlądowym portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych.

Zamówienia udzielane we wspomnianych sektorach nie podlegają dyrektywie w przypadku, gdy istnieje efektywna konkurencja. Państwa członkowskie mają możliwość zwrócenia się do Komisji, aby przyjęła decyzję stwierdzającą stan efektywnej konkurencji w państwie członkowskim dla danego sektora zgodnie z właściwą procedurą. Procedura ta opiera się na cechach odnośnych towarów i usług, istnieniu rozwiązań alternatywnych, cenach i obecności wielu konkurentów. Z własnej inicjatywy lub na wniosek krajowych podmiotów zamawiających, w przypadku gdy krajowa transpozycja dyrektywy to umożliwia, Komisji może przyjąć decyzję stwierdzającą stan efektywnej konkurencji w państwie członkowskim i dla danego sektora. W przypadku braku decyzji w przewidzianym terminie stosuje się wyłączenie.

Korekta progów

Dyrektywa stosuje się do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość bez VAT jest równa następującym wielkościom progowym lub wyższa od nich (w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.):

 • 400 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
 • 5 000 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Progi są przeliczane przez Komisję co dwa lata. Obliczenia ich wartości są oparte na średniej dziennej wartości euro wyrażonej w specjalnych prawach ciągnienia (SDR). Ta średnia jest obliczana w okresie 24 miesięcy z datą końcową 31 sierpnia w celu wykonania rzeczywistego przeglądu od 1 stycznia.

W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty, wartości tych progów są obliczane i publikowane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym jednocześnie z publikacją przeliczonych progów w euro.

Niektóre rynki wyłączone lub zastrzeżone

Zakres stosowania dyrektywy nie obejmuje:

 • koncesji na roboty budowlane lub usługi w odnośnych sektorach działalności,
 • zamówień udzielonych w celu odsprzedaży, najmu osobom trzecim do celów innych niż prowadzenie działalności w odnośnych sektorach lub prowadzenia takiej działalności w kraju trzecim,
  Komisja może opublikować w Dzienniku Urzędowym listę kategorii produktów i działalności wyłączonych,
 • przetargów tajnych wymagających szczególnej ochrony lub przyznanych zgodnie z regułami międzynarodowymi,
 • niektórych zamówień udzielanych z udziałem przedsiębiorstw powiązanych z podmiotem zamawiającym lub zamawianych przez spółkę joint venture składającą się wyłącznie z podmiotów zamawiających w celu prowadzenia odnośnej działalności.
 • z definicji umowy przyznane przedsiębiorstwu, którego sprawozdania finansowe są skonsolidowane ze sprawozdaniami przedsiębiorstwa zamawiającego lub jest na nie wywierany dominujący wpływ z racji bycia właścicielem, posiadania w nim udziału kapitałowego lub zasad, które nim rządzą.
  Podmioty zamawiające przekazują Komisji nazwy spółek tworzących joint venture, charakter i wielkość odnośnych przetargów,
 • zamówień na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego,
 • zamówień na usługi związane z nabywaniem lub wynajmem ziemi, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub związane z nabyciem praw do takich nieruchomości (z wyłączeniem usług finansowych, na które umowy są zawierane równolegle, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy), usługi arbitrażowe lub polubowne, usługi finansowe emisji, sprzedaży, kupna i transferu papierów wartościowych (np. w celu pozyskania funduszy lub kapitału), umów o pracę, usług badań i rozwoju w pełni opłaconych przez podmiot zamawiający,
 • zamówień udzielanych przez niektóre podmioty zamawiające na zakup wody oraz dostawę energii lub paliw do produkcji energii,
 • niektórych umów podlegających specjalnemu traktowaniu w Niemczech, Austrii, Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie oraz w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla i innych paliw stałych,
 • niektórych zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa objętych dyrektywą 2009/81/WE.

Państwa członkowskie mogą zastrzec udział w niektórych zamówieniach publicznych dla zakładów pracy chronionej lub zastrzec ich wykonanie w ramach programów pracy chronionej, w których większość zatrudnionych osób to osoby niepełnosprawne.

Reguły stosowane do zamówień

Kryteria udzielania zamówień

Kryteria, na których opierają się podmioty zamawiające to:

 • albo wyłącznie najniższa cena,
 • albo, gdy udzielenie zamówienia jest dokonywane na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, różne kryteria związane z przedmiotem umowy.
  Przykładowe kryteria: jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty eksploatacji, opłacalność, serwis i pomoc techniczna, daty dostawy, czas realizacji.
  Zgodnie z zasadą ogólną podmiot zamawiający określa względną wagę każdego kryterium.

Zasady publikacji i przejrzystości

Podczas całej procedury zamówienia publiczne, których wartość przekracza progi podane w dyrektywie, podlegają obowiązkowi jawności i przejrzystości. Wymóg ten polega w szczególności na publikowaniu ogłoszeń zredagowanych przy użyciu standardowych formularzy Komisji. Wyróżnia się:

 • zawiadomienie o publikacji ogłoszeń okresowych (nieobowiązkowe),
 • okresowe ogłoszenie informacyjne dla zamówień na towary i usługi na kwotę ponad 750 000 EUR i zamówień na roboty budowlane na kwotę ponad 5 000 EUR. Podmiot zamawiający samodzielnie publikuje ogłoszenie na swoim profilu nabywcy (po wysłaniu zawiadomienia o publikacji ogłoszenia okresowego) lub wysyła je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (OPOCE).
 • Taka publikacja jest wymagana, gdy podmiot zamawiający chce skrócić czas składania ofert lub w przypadku gdy zawiadomienie służy jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie,
 • ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie konkursu (obowiązkowe).
 • Podmiot zamawiający może opublikować ogłoszenie samodzielnie na poziomie krajowym lub przesłać je do Urzędu Publikacji. Publikacja poprzez Urząd Publikacji jest bezpłatna. Ogłoszenie jest publikowane w całości w jednym z języków urzędowych Unii, streszczenie jest tłumaczone na inne języki,
 • ogłoszenia o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursów (obowiązkowe),
 • ogłoszenie dotyczące systemu kwalifikacji.

Ogłoszenia przesyłane przez podmioty zamawiające do Komisji mogą być przekazywane środkami tradycyjnymi lub elektronicznymi. Modele formularzy i szczegółowe informacje na temat sposobu przekazywania są dostępne w systemie informacyjnym dotyczącym zamówień publicznych na rynku (SIMAP).

Podmiot zamawiający informuje o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia zamówienia, także w przypadku odstąpienia od zamówienia. Podmiot zamawiający musi być w stanie uzasadnić swoje decyzje w odniesieniu do każdego zamówienia i zachować wszystkie istotne informacje przez okres co najmniej czterech lat. Podmiot zamawiający w jak najkrótszym terminie informuje:

 • każdego odrzuconego oferenta o powodach jego odrzucenia,
 • wszystkich oferentów, których oferta jest ważna, o zaletach wybranej oferty i o nazwie wybranego wykonawcy.

Wymiana i przechowywanie informacji pomiędzy różnymi podmiotami biorącymi udział w przetargu gwarantują integralność i poufność danych. Podmiot zamawiający zapoznaje się z zawartością ofert dopiero po upływie terminu ich składania. Niedyskryminujące wykorzystanie środków elektronicznych umożliwia przyspieszenie postępowania. Urządzenia do elektronicznego składania ofert umożliwiają w szczególności wykorzystanie podpisu elektronicznego gwarantującego autentyczność, integralność i poufność i są w stanie wykryć ewentualne oszustwa.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne określają wymagane cechy materiału, dostawy lub usługi w celu zapewnienia ich zgodności z celem, do którego zostały przeznaczone. Są one zawarte w dokumentach przetargowych (ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje lub dokumenty dodatkowe) i nie mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla konkurencji. Te charakterystyki obejmują charakterystyki środowiskowe, projektowanie, oceny zgodności, charakterystyki zatrudnienia, bezpieczeństwo, wymiary, zapewnienie jakości, metody produkcji. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczą one także warunków prób, kontroli i odbioru oraz technik budowlanych. W każdym przypadku powinny być ona powiązane z przedmiotem umowy.

W celu opracowania specyfikacji technicznych podmiot zamawiający odnosi się do norm krajowych opartych na normach europejskich, europejskich aprobatach technicznych i normach międzynarodowych. Może również określić oczekiwane wyniki i wymagania funkcjonalne, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska (np. europejskie oznakowanie ekologiczne). Oferta jest ważna, jeśli oferent udowodni, że jego oferta spełnia w sposób równoważny opracowane specyfikacje techniczne. Właściwym dowodem może być przedstawienie dokumentacji technicznej lub sprawozdania z testów sporządzonego przez uznaną instytucję (laboratorium, organ kontroli i certyfikacji).

Zgodnie z zasadą ogólną specyfikacje techniczne nie podają konkretnego sposobu lub procesu produkcji i nie zawierają odniesień do jakichkolwiek konkretnych znaków towarowych, patentów lub produktów.

Możliwości podmiotów gospodarczych, zwalczanie oszustw i korupcji

Europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują warunki, które mogą być wymagane w związku z udziałem w zamówieniach publicznych. Warunki te mają na celu sprawdzenie zdolności przedsiębiorców do udziału w przetargu na podstawie kryteriów odnoszących się do zdolności ekonomicznych i finansowych, wiedzy lub umiejętności zawodowych i technicznych.

Warunki uczestnictwa mają także na celu skuteczne zwalczanie oszustw i korupcji. Z udziału w przetargach systematycznie wykluczane są wszystkie podmioty gospodarcze, które zostały skazane za udział w organizacji przestępczej lub za korupcję, oszustwo lub pranie brudnych pieniędzy. Instytucja zamawiająca może wymagać od oferentów przedstawienia wszelkich dokumentów potwierdzających jego kondycję i/lub sytuację ekonomiczną. Może zwrócić się do właściwych organów krajowych lub organów z innego państwa członkowskiego w celu uzyskania informacji. Należy zauważyć, że stosowanie tych klauzul wyłączających jest obowiązkowe tylko dla instytucji zamawiających. Dla innych podmiotów zamawiających (przedsiębiorstw publicznych i przedsiębiorstw prywatnych korzystających z prawa specjalnego lub wyłącznego) te klauzule są opcjonalne.

Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:

 • jest w stanie (lub jest przedmiotem orzeczenia) upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub znajduje się pod zarządem sądowym,
 • jest winny przestępstwa związanego ze swoją działalnością zawodową,
 • dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego (np. udzielanie informacji niezgodnych z prawdą),
 • nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków i podobnych opłat.

Środki elektroniczne i tradycyjne są traktowane w równy sposób

W sprawach dotyczących wymiany informacji dyrektywa zrównuje środki elektroniczne i tradycyjne. Dyrektywa pozostawia podmiotom uczestniczącym w przetargu wybór środków komunikacji wykorzystywanych w trakcie procedury. W przypadku wykorzystania środków elektronicznych zamawiający może skrócić terminy (jednakże bez przekraczania terminów minimalnych):

 • elektroniczne przesyłanie ogłoszeń wykorzystywane jako środek zaproszenia do ubiegania się o zamówienie (w zależności od przypadku, ogłoszenie o zamówieniu, okresowe ogłoszenie lub ogłoszenia o systemie kwalifikacji) pozwala skrócić o siedem dni termin składania ofert w przypadku procedur otwartych. To samo dotyczy przyjmowania wniosków o uczestnictwo w przypadku procedur ograniczonych i negocjacyjnych,
 • w połączeniu ze skróceniem terminu wymienionym powyżej, dalsze skrócenie terminu o pięć dni jest możliwe przy składaniu ofert w przypadku procedur otwartych, ograniczonych i negocjacyjnych, gdy dokumenty przetargowe są dostępne w Internecie.

Pojawia się nowa technika: dynamiczny system zakupów. Opiera się ona wyłącznie na elektronicznych środków komunikacji.

Aukcje elektroniczne

W celu udzielenia zamówienia podmiot zamawiający może skorzystać z aukcji elektronicznej. Jest ona dopuszczalna dla każdego typu przetargu, z wyjątkiem niektórych zamówień na usługi i roboty budowlane dotyczących usług intelektualnych (np. projektowanie robót budowlanych). Aukcja elektroniczna dotyczy:

 • ceny, gdy zamówienia udziela się na podstawie najniższej ceny,
 • albo ceny i/lub wartości składników ofert, gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Specyfikacja zawiera następujące informacje:

 • elementy wymierne (w postaci liczb lub wartości procentowych), których dotyczy aukcja, oraz minimalne różnice ceny wymagane podczas licytacji,
 • przebieg aukcji i specyfikacje techniczne dotyczące połączenia.

Przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej podmiot zamawiający ocenia oferty po raz pierwszy. Jednocześnie w formie elektronicznej zaprasza dopuszczonych oferentów do wzięcia udziału w procedurze. Zaproszenie zawiera datę i godzinę rozpoczęcia aukcji oraz, w stosownych przypadkach, określa liczbę etapów. Zawiera ono również wzór matematyczny służący do automatycznego ustalania klasyfikacji, uwzględniający wagę kryteriów udzielania zamówienia. Podczas każdego etapu uczestnicy znają swoje pozycje w klasyfikacji względem innych uczestników, których tożsamości nie znają.

Aukcja elektroniczna kończy się albo o ustalonej uprzednio dacie i godzinie, lub po upłynięciu pewnego czasu od złożenia ostatecznej oferty, lub gdy wszystkie etapy aukcji zostały zakończone.

Odrzucenie ofert rażąco niskich i ofert obejmujących towary pochodzące z państw trzecich

Podmiot zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

 • oferta jest rażąco niska, szczególnie ze względu na uzyskanie przez oferenta pomocy państwa przyznanej niezgodnie z prawem, powinien on jednak umożliwić przedsiębiorcy podanie szczegółów na temat jego oferty,
 • ponad 50% wartości oferty dotyczy towarów pochodzących z krajów trzecich, których rynki nie są otwarte dla europejskich przedsiębiorstw na podstawie umów wielostronnych lub dwustronnych.

Państwa członkowskie zgłaszają wszystkie trudności napotykane przez firmy, które starały się zdobywać zamówienia na usługi w krajach trzecich. W szczególności mogą one zgłaszać nieprzestrzeganie międzynarodowych zasad dotyczących prawa pracy. Równolegle Komisja opracowuje roczne sprawozdanie dla Rady w sprawie negocjacji z państwami trzecimi w sprawie dostępu przedsiębiorstw europejskich do objętych dyrektywą rynków w tych krajach. Może ona zaproponować Radzie, aby ograniczyć (lub zawiesić) dostęp firm związanych z tymi krajami do zamówień na świadczenie usług w Unii Europejskiej i objętych niniejszą dyrektywą.

Procedury udzielania zamówień publicznych

Istnieją różne procedury udzielania zamówień publicznych: procedura otwarta, procedura ograniczona, procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu lub bez publikacji. W przypadku sektorów specjalnych nie ma zastosowania dialog konkurencyjny wprowadzony w 2004 r. do dyrektywy „klasycznej”.

Podmioty zamawiające mogą udzielić zamówienia bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się w następujących warunkach:

 • gdy żadna odpowiednia oferta ani kandydatura nie została złożona w odpowiedzi na uprzednie zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, gdy zamówienie jest składane wyłącznie na cele związane z badaniami i rozwojem (B+R), gdy zamówienie może zostać udzielone jedynie wykonawcy określonemu z powodów technicznych, artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych, w przypadku pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami nieprzewidzianymi, dla zamówień opartych na umowie ramowej, gdy zostały wykonane zgodnie z dyrektywą,
 • zamówienia na dostawy: w przypadku dostaw dodatkowych, gdy zmiana początkowego dostawcy mogłaby wymusić zakupy sprzętu o innych właściwościach technicznych, w odniesieniu do towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej, w odniesieniu do zakupów okazyjnych lub w odniesieniu do zakupu towarów na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swą działalność lub będącego w stanie upadłości,
 • w odniesieniu do robót budowlanych lub usług dodatkowych nieobjętych pierwotnym projektem, a które stały się niezbędne w wyniku nieprzewidzianych okoliczności,
 • w odniesieniu do nowych robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych prac,
 • w odniesieniu do zamówień na usługi, gdy zamówienie powinno, zgodnie z zasadami konkursu, zostać udzielone zwycięzcy.

Procedura otwarta

W procedurze otwartej oferty mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze.

Po publikacji ogłoszenia minimalny termin składania ofert wynosi 52 dni. W przypadku publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego okres ten może zostać skrócony, zgodnie z zasadą ogólną, do 36 dni. W żadnym wypadku termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni.

Procedura ograniczona

W procedurze ograniczonej każdy wykonawca może ubiegać się o udział, lecz tylko zaproszeni wykonawcy mogą przedstawić ofertę.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wynosi na ogół 37 dni od publikacji ogłoszenia o zamówieniu (lub od zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku okresowego ogłoszenia o przetargu). Termin ten nie może być krótszy niż 22 dni (15 dni, jeżeli ogłoszenie jest publikowane elektronicznie). Następnie podmiot zamawiający zaprasza równocześnie na piśmie wybranych kandydatów do złożenia ofert. Termin składania ofert, taki sam dla wszystkich kandydatów, może być ustalony w drodze porozumienia między podmiotem zamawiającym i wybranymi kandydatami. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, podmiot zamawiający ustala termin, zwykle co najmniej 24-dniowy, który w żadnym przypadku nie może być krótszy niż 10 dni od daty zaproszenia do przetargu.

Procedura negocjacyjna

W procedurze negocjacyjnej podmioty zamawiające konsultują się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjują z nimi warunki zamówienia.

W procedurach negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia procedura oraz minimalne terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz składania ofert są takie same jak w procedurze ograniczonej.

Konkursy na usługi

Dyrektywa ma zastosowanie do konkursów w ramach procedury udzielania zamówień na usługi o wartości ponad 400 000 EUR, w których całkowita wartość nagród konkursowych oraz płatności na rzecz uczestników jest równa lub wyższa tej wartości.

Nie mogą być przedmiotem konkursu:

 • zamówienia udzielane do celów innych niż kontynuowanie działalności w odnośnych sektorach lub prowadzenia takiej działalności w kraju trzecim,
 • przetargi tajne wymagające szczególnej ochrony lub przyznane zgodnie z regułami międzynarodowymi,
 • jakiekolwiek konkursy organizowane w celu wykonywania działalności otwartej dla konkurencji.

Podmiot zamawiający publikuje ogłoszenie o konkursie zredagowane zgodnie z zasadami procedur udzielenia zamówienia. Wymiana i przechowywanie informacji gwarantują integralność i poufność danych. Podmiot zamawiający zapoznaje się z zawartością projektów dopiero po upływie terminu ich składania.

Udział w konkursie nie może być ograniczony do terytorium (lub jego części) państwa członkowskiego ani statusem prawnym uczestników. Kryteria przyznawania są jasne i niedyskryminacyjne oraz zapewniają rzeczywistą konkurencję. Komisja konkursowa składa się wyłącznie z niezależnych osób fizycznych. Gdy do wzięcia udziału wymagane są kwalifikacje zawodowe, te kwalifikacje powinna posiadać co najmniej jedna trzecia jury. Komisja jest niezawisła w swojej decyzji: ocenia projekty na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia. Anonimowość uczestników jest zachowywana do chwili podjęcia ostatecznej decyzji.

Kontekst

Dyrektywa stanowi odpowiedź na konieczność zagwarantowania otwarcia rynku, jak również sprawiedliwej równowagi w zakresie zastosowania zasad udzielania zamówień publicznych w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu oraz usług pocztowych. Stanowi ochronę równego traktowania pomiędzy jednostkami zamawiającymi sektora publicznego i prywatnego.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Zamówienie: umowa o charakterze odpłatnym zawierana na piśmie pomiędzy podmiotem zamawiającym a podmiotem gospodarczym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub usług.
 • Koncesja (na roboty budowlane i usługi): umowa tego samego rodzaju jak zamówienie, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością.
 • Instytucja zamawiająca: państwo, samorząd terytorialny, podmiot prawa publicznego (i ich stowarzyszenia) zdolne do ogłaszania przetargów publicznych.
 • Przedsiębiorstwo publiczne: każde przedsiębiorstwo, na które instytucja zamawiająca może, bezpośrednio lub pośrednio, wywierać dominujący wpływ z racji bycia jego właścicielem, posiadania w nim udziału kapitałowego lub zasad, które nim rządzą.
 • Wykonawca: przedsiębiorca budowlany, dostawca lub usługodawca, który odpowiada na zaproszenia do składania ofert.
 • Prawa specjalne lub wyłączne: prawa przyznane przez państwo członkowskie, które rezerwuje dla jednego (lub więcej) podmiotu wykonywanie określonej działalności i wpływa na zdolność innych do prowadzenia tej działalności.
 • Usługi pocztowe: usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2004/17/WE

30.4.2004

31.1.2006

Dz.U. L 134 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2005/51/WE

21.10.2005

31.1.2006

Dz.U. L 257 z 1.10.2005

Rozporządzenie (WE) nr 2083/2005

1.1.2006

-

Dz.U. L 333 z 20.12.2005

Rozporządzenie (WE) nr 1422/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 317 z 5.12.2007

Dyrektywa 2009/81/WE

21.8.2009

21.8.2011

Dz.U. L 216 z 20.8.2009

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2009

1.1.2010

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009

Rozporządzenie (UE) nr 1251/2011

1.1.2012

-

Dz.U. 319 z 2.12.2011

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2004/17/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

 
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony