RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Offentlige kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Offentlige kontrakter spiller en vigtig rolle i Den Europæiske Unions samlede økonomiske formåen. Europas offentlige myndigheder bruger ca. 18 % af BNP på indkøb, arbejder og tjenesteydelser. Den nuværende generation af direktiver om offentlige kontrakter, nemlig direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, er resultatet af en langvarig proces, der begyndte i 1971 med vedtagelsen af direktiv 71/305/EØF. Med deres garanti for gennemskuelige og ikkediskriminerende procedurer skal disse direktiver primært sikre de erhvervsdrivende deres fulde grundlæggende frihedsrettigheder i konkurrencen om de offentlige kontrakter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet") [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, det såkaldte "forsyningsvirksomhedsdirektiv", finder anvendelse på offentlige kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester indgået af en ordregivende myndighed i den pågældende sektor om:

 • indkøb
 • tjenesteydelser
 • arbejder

som ikke er udelukket fra selve direktivet ved en undtagelse, men det finder til forskel fra det "klassiske" direktiv ikke anvendelse på koncessionskontrakter.

Anvendelsesområde

Ordregivere

"Forsyningsvirksomhedsdirektivet" finder anvendelse på:

 • enhver ordregivende myndighed * eller offentlig virksomhed *, som udøver en af følgende former for virksomhed: vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester *, efterforskning efter eller udvinding af brændsel eller tilrådighedsstillelse af havne eller lufthavne
 • enhver ordregiver, der uden at være ordregivende myndighed eller offentlig virksomhed udøver en (eller flere) af de nævnte former for virksomhed og nyder godt af særlige eller eksklusive rettigheder *, der er meddelt af en medlemsstats kompetente myndighed, som disse defineres i direktivet.

Ikke-udtømmende lister over ordregivere findes i bilaget. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen enhver ændring.

Berørte aktiviteter

Direktivet finder anvendelse på følgende aktiviteter:

 • tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af gas, varme eller elektricitet eller forsyning af disse net med gas, varme eller elektricitet
 • tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af vand eller forsyning af disse net med vand
 • når ordregiveren udøver virksomhed vedrørende drikkevand, kontrakter eller projektkonkurrencer vedrørende vandbygningsprojekter, kunstvanding eller dræning eller kontrakter vedrørende bortledning eller rensning af spildevand
 • tilrådighedsstillelse eller drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel
  Direktivet finder ikke anvendelse på foretagender, der betjener offentligheden med bustransport, når andre foretagender frit kan udføre samme tjeneste, enten generelt eller i et bestemt geografisk område, på samme vilkår som ordregiveren
 • levering af posttjenester *, herunder: posttjenester, som omfattes af eneret i henhold til direktiv 97/67/EF, og posttjenester, som ikke kan omfattes af eneret i henhold til direktiv 97/67/EF; alle de følgende tjenester er ligeledes dækket, forudsat at de ydes af en virksomhed, der ligeledes leverer posttjenester, og at markedet endnu ikke er åbent for konkurrence: forvaltning af kurérservice (såsom forvaltning af "mail room"-tjenester), værdiforøgende tillægstjenester, der har forbindelse med og som udelukkende udføres med elektroniske hjælpemidler (herunder sikret fremsendelse af kodede dokumenter ad elektronisk vej og adressestyring), uadresserede reklameforsendelser, finanstjenester (herunder især postanvisninger og gireringer), filatelitjenester og logistiske tjenester
 • udnyttelse af et geografisk område med henblik på at efterforske eller udvinde olie, gas, kul eller andre faste brændstoffer, eller tilrådighedsstillelse af lufthavne, havne ved havet eller langs indre vandveje eller andre transportterminaler for lufttransport, transport ad søvejen eller ad indre vandveje.

Kontrakter indgået i de nævnte sektorer er ikke længere underkastet direktivet, når der findes en effektiv konkurrence. Medlemsstaterne har mulighed for at anmode Kommissionen om at vedtage en beslutning, i hvilken det efter en særlig procedure fastslås, at der findes effektiv konkurrence i en medlemsstat og i en given sektor. Under proceduren tages der hensyn til de pågældende varers og tjenesteydelsers karakteristika, eksistensen af alternativer, priser og tilstedeværelsen af flere konkurrenter. Kommissionen kan på eget initiativ eller efter anmodning fra nationale ordregivende myndigheder, når den nationale gennemførelse af direktivet giver dem mulighed for det, vedtage en beslutning om, at der findes effektiv konkurrence i en medlemsstat og i en given sektor. Hvis en sådan beslutning ikke foreligger inden de fastsatte frister, træder undtagelsen i kraft.

Reviderede tærskelværdier

Direktivet gælder for offentlige kontrakter, hvis anslåede værdi eksklusive moms svarer til eller overstiger følgende tærskelværdier:

 • 400 000 EUR for offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter
 • 5 000 000 EUR for offentlige kontrakter vedrørende anlægsarbejder.

Kommissionen genberegner tærskelværdierne hvert andet år. Beregningen af tærskelværdierne baseres på euroens gennemsnitlige dagskurs udtrykt i særlige trækningsrettigheder (SDR) i de 24 måneder, der slutter den sidste dag i den august måned, der går umiddelbart forud for justeringen med virkning fra den 1. januar.

For medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union, beregner og offentliggør Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende de gældende modværdier af tærskelværdierne samtidig med offentliggørelsen af de genberegnede tærskelværdier i euro.

Særlige undtagelser og reserverede kontrakter

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i de berørte erhvervssektorer
 • kontrakter indgået med henblik på gensalg, udlejning til tredjemand, andre formål end fortsættelse af en aktivitet i de berørte sektorer eller fortsættelse af en sådan aktivitet i et tredjeland
  Kommissionen kan i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre en liste over undtagelse af kategorier af produkter eller aktiviteter
 • offentlige kontrakter, der er erklæret hemmelige, som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger eller er indgået i henhold til internationale regler
 • visse kontrakter, som en koncessionshavers tilknyttede virksomhed deltager i, eller som er indgået med flere virksomheder, der har dannet en gruppe udelukkende med det formål at gennemføre de pågældende aktiviteter
 • pr. definition kontrakter, der tildeles en virksomhed, hvis koncernårsregnskaber er konsolideret med koncessionshaveren eller er underlagt en anden virksomheds bestemmende indflydelse i kraft af ejendomsret, kapitalinteresser eller reglerne for virksomheden.
  De ordregivende myndigheder meddeler Kommissionen navnene på sådanne virksomhedsgrupper og de pågældende kontrakters art og omfang
 • tjenesteydelseskontrakter tildelt på grundlag af en eksklusiv rettighed
 • tjenesteydelseskontrakter om erhvervelse eller leje - uanset finansieringsform - af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller vedrørende rettigheder hertil (dog er kontrakter i en hvilken som helst form om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med, før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, underlagt direktivet), om voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, om finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter (herunder penge- eller kapitalanskaffelse), om arbejdsaftaler, om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed
 • kontrakter indgået med visse ordregivende myndigheder om erhvervelse af vand eller levering af energi eller brændstof til produktion af energi
 • visse kontrakter, der er underkastet en særlig ordning i Tyskland, Østrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige på området efterforskning og udvinding af olie, gas, kul og andre faste brændstoffer
 • visse kontrakter indgået på forsvars- og sikkerhedsområdet og omfattet af direktiv 2009/81/EF.

Medlemsstaterne kan lade deltagelse i kontrakter være forbeholdt beskyttede værksteder eller beslutte, at de udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, når flertallet af de berørte arbejdstagere er handicappede.

Fælles regler for alle offentlige kontrakter

Kriterier for tildeling af kontrakterne

De ordregivende myndigheder lægger følgende kriterier til grund for tildelingen af offentlige kontrakter:

 • udelukkende den laveste pris
 • når tildelingen sker på grundlag af det set ud fra ordregiverens synspunkt økonomisk mest fordelagtige tilbud, forskellige kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt (kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig karakter, miljøegenskaber, etc.). Generelt skal den ordregivende myndighed angive, hvilken vægt den tillægger de enkelte kriterier i forhold til hinanden.

Bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed

For offentlige kontrakter, hvis beløb overskrider direktivets tærskelværdier, stilles der krav om offentliggørelse og gennemsigtighed under hele proceduren. Dette krav imødekommes bl.a. gennem offentliggørelse af bekendtgørelser udarbejdet efter Kommissionens standardformularer. Der skelnes mellem:

 • bekendtgørelse om offentliggørelse af en vejledende periodisk forhåndsmeddelelse (ikke-obligatorisk)
 • vejledende periodisk forhåndsmeddelelse for offentlige vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter til en værdi af over 750 000 EUR og for kontrakter vedrørende anlægsarbejder til en værdi af over 5 000 000 EUR. Efter at have udsendt bekendtgørelsen om offentliggørelse af en periodisk forhåndsmeddelelse offentliggør den ordregivende myndighed selv denne meddelelse i sin køberprofil eller sender den til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.
 • Denne offentliggørelse er obligatorisk, når den ordregivende myndighed ønsker at stramme fristen for modtagelse af tilbud, eller når meddelelsen tjener til at igangsætte en konkurrence
 • udbudsbekendtgørelse eller bekendtgørelse om projektkonkurrence (obligatorisk)
 • Den ordregivende myndighed kan selv offentliggøre denne bekendtgørelse på nationalt plan, men skal samtidig meddele den til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. Kontorets offentliggørelse er gratis. Bekendtgørelsen offentliggøres in extenso på et af EU's officielle sprog, et resumé oversættes til de andre sprog
 • bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller resultaterne af en projektkonkurrence (obligatorisk)
 • bekendtgørelse om eksistensen af en kvalifikationsordning.

De bekendtgørelser, som de ordregivende myndigheder sender til Kommissionen, fremsendes enten elektronisk eller på anden måde. Formatet og reglerne for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser er til rådighed i informationssystemet vedrørende offentlige udbud i Europa (SIMAP).

Den ordregivende myndighed underretter hurtigst muligt ansøgere og tilbudsgivere om, hvilke afgørelser der er truffet om tildeling af en kontrakt, også hvis den har besluttet ikke at tildele en kontrakt. Den ordregivende myndighed skal kunne begrunde sine afgørelser og opbevarer alle relevante oplysninger om hver enkelt kontrakt i fire år. Den ordregivende myndighed meddeler hurtigst muligt

 • alle forbigåede ansøgere, hvorfor deres ansøgning er forkastet
 • alle tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds relative fordele og meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er antaget.

Informationsudveksling og informationslagring sker på en måde, der sikrer, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse beskyttes. Den ordregivende myndighed får først kendskab til indholdet af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse ved udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af tilbud. Elektronisk fremsendelse giver mulighed for at fremskynde procedurerne, men må ikke give anledning til forskelsbehandling. Systemer til elektronisk modtagelse af tilbud skal sikre, at elektroniske tilbud forsynes med en avanceret elektronisk signatur, som garanterer dataenes ægthed, fuldstændighed og fortrolighed, og kan anvendes til at konstatere eventuelle overtrædelser af reglerne.

Tekniske specifikationer

De tekniske specifikationer definerer de karakteristika, der kræves af et materiale, en leverance eller en tjenesteydelse, for at disse kan opfylde de givne behov. De skal være anført i udbudsdokumenterne (udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne eller de supplerende udbudsdokumenter), og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence. Disse karakteristika omfatter miljøegenskaber, udformning, evaluering af overensstemmelse, egenskaber under anvendelse, sikkerhed, dimensioner, kvalitetssikring og produktionsmetoder. For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter, vil også afprøvnings-, kontrol- og leveringsvilkår samt byggetekniske forhold være relevante. Under alle omstændigheder skal de være knyttet til kontraktens formål.

Den ordregivende myndighed affatter de tekniske specifikationer ved henvisning til nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser og internationale standarder. Myndigheden kan ligeledes fastsætte krav til funktionsdygtighed og funktionelle krav, herunder miljøegenskaber (f.eks. europæiske miljømærker). Den ordregivende myndighed kan ikke afvise et tilbud, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør på passende måde til den ordregivende myndigheds tilfredshed, at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i den pågældende tekniske specifikation. En "passende måde" kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ (prøvningslaboratorier og inspektions- og certificeringsorganer).

De tekniske specifikationer må principielt ikke angive et bestemt fabrikat eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt produktion.

Tilbudsgivernes kapacitet, bekæmpelse af svig og korruption

Den europæiske lovgivning om offentlige aftaler fastsætter betingelser for deltagelse i offentlige kontrakter, der kan håndhæves. Formålet med disse betingelser er at kontrollere tilbudsgivernes evne til at deltage i en kontrakt ved at bedømme deres økonomiske og finansielle kapacitet og deres erhvervsmæssige og tekniske kunnen eller kapacitet.

Betingelserne for at deltage tjener ligeledes det formål effektivt at bekæmpe svig og korruption. Tilbudsgivere, der er dømt for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge, udelukkes systematisk fra at deltage i offentlige aftaler. Den ordregivende myndighed kan af enhver tilbudsgiver kræve enhver dokumentation, der måtte være relevant for bedømmelsen af den pågældendes faglige hæderlighed og/eller økonomiske situation. For at skaffe sig disse oplysninger kan den henvende sig til de kompetente nationale myndigheder eller de tilsvarende myndigheder i en anden medlemsstat. Det skal bemærkes, at kun ordregivende myndigheder har pligt til at anvende disse udelukkelsesklausuler. For andre ordregivere (offentlige virksomheder eller private virksomheder, der nyder godt af særlige eller eksklusive rettigheder), er disse klausuler fakultative.

Enhver økonomisk aktør kan udelukkes fra udbudsproceduren, hvis den pågældende

 • er under (eller er erklæret) konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure
 • er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed
 • i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl (f.eks. svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger)
 • ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter.

Elektronisk og traditionel kommunikation ligestilles

I spørgsmålet om udveksling af information stiller direktivet elektroniske og traditionelle medier lige. Det overlades til markedets aktører selv at vælge, hvilke kommunikationsformer der skal anvendes under procedureforløbet. Når informationsudvekslingen foregår elektronisk, kan den ordregivende myndighed afkorte fristerne (dog kun inden for visse grænser):

 • Elektronisk offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse. Elektronisk fremsendelse af en bekendtgørelse til indledning af en konkurrence (efter omstændighederne et udbud, en periodisk bekendtgørelse eller en bekendtgørelse af eksistensen af en kvalifikationsordning) berettiger til en afkortelse på syv dage af fristen for modtagelse af tilbud i tilfælde af offentligt udbud. Det samme gælder for modtagelse af ansøgninger om deltagelse i tilfælde af begrænset udbud eller udbud med forhandling.
 • En yderligere afkortelse på fem dage kan kumuleres med den netop nævnte, hvis der fra datoen for bekendtgørelsens offentliggørelse er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsbetingelserne og ethvert supplerende dokument vedrørende et offentligt eller begrænset udbud eller et udbud med forhandling.

Der opstår en ny fremgangsmåde i forbindelse med offentlige indkøb: dynamiske indkøbssystemer. I denne sammenhæng anvendes udelukkende elektronisk kommunikation.

Anvendelse af elektronisk auktion

Ved tildelingen af en kontrakt kan den ordregivende myndighed anvende elektronisk auktion, undtagen i forbindelse med visse kontrakter om tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, herunder projektering af arbejder, som vedrører intellektuelle ydelser. Den elektroniske auktion vedrører:

 • enten priserne alene, når kontrakten tildeles på grundlag af den laveste pris
 • eller priserne og/eller værdien af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelserne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Udbudsmaterialet indeholder følgende oplysninger:

 • de elementer, hvis værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller procentdele, og de mindste udsving mellem tilbuddene, som i givet fald kræves for at byde
 • de relevante oplysninger om afviklingen af den elektroniske auktion og om betingelser og tekniske specifikationer for tilslutning.

Før de ordregivende myndigheder afholder den elektroniske auktion, foretager de en første fuldstændig vurdering af tilbuddene. Alle de tilbudsgivere, der har afgivet antagelige tilbud, opfordres samtidig elektronisk til at deltage. Opfordringen indeholder datoen og begyndelsestidspunktet for auktionen og i givet fald antallet af faser. Opfordringen indeholder ligeledes den matematiske formel, der bestemmer den automatiske klassificering på grundlag af vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat. Under hver fase af den elektroniske auktion giver de ordregivende myndigheder alle tilbudsgiverne oplysning om deres respektive klassificering blandt deltagerne, hvis identitet dog ikke afsløres.

Den elektroniske auktion afsluttes enten på den dato og det tidspunkt, der er fastsat på forhånd, når der efter en vis frist ikke modtages flere nye tilbud, eller når antallet af auktionsfaser, der er fastsat i opfordringen, er gennemført.

Afvisning af tilbud, der anses for at være unormalt lave eller indeholder produkter med oprindelse i tredjelande

En ordregivende myndighed kan afvise et tilbud, hvis det:

 • er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har modtaget ulovlig statsstøtte. Den skal dog give tilbudsgiveren mulighed for at redegøre for tilbuddets sammensætning
 • efter værdi for mere end 50 procents vedkommende består af produkter med oprindelse i et tredjeland, hvor de pågældende kontrakter ikke er åbne for europæiske virksomheder på grundlag af en multilateral eller bilateral aftale.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle vanskeligheder, virksomheder måtte komme ud for, når de søger at vinde kontrakter om tjenesteydelser i et tredjeland. De gør herunder opmærksom på manglende overholdelse af internationale regler på det arbejdsretlige område. Parallelt hermed udarbejder Kommissionen en årsberetning til Rådet om forhandlingerne med tredjelande om europæiske virksomheders adgang til kontrakter, der dækkes af direktivet i disse lande. Den kan foreslå Rådet at indskrænke (eller suspendere) adgangen til tjenesteydelseskontrakter i EU, der dækkes af direktivet, for virksomheder med oprindelse i disse tredjelande.

Procedurer for indgåelse af offentlige kontrakter

Der findes forskellige procedurer for indgåelse af offentlige kontrakter: offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling med eller uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Derimod er proceduren med konkurrencepræget dialog, der blev indført i 2004 til det klassiske direktiv, ikke til rådighed for forsyningsvirksomheder.

En ordregivende myndighed kan tildele en kontrakt uden forudgående konkurrence under følgende omstændigheder:

 • når der ikke er modtaget passende tilbud eller ansøgninger efter en tidligere indkaldelse, når en kontrakt indgås udelukkende med henblik på forskning og udvikling, når kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør, når det er strengt nødvendigt af tvingende grunde som følge af begivenheder, som de ordregivende myndigheder ikke har kunnet forudse, eller når der er tale om kontrakter på grundlag af en rammeaftale, når denne er indgået i overensstemmelse med direktivet
 • for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter, ved supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør, når et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for den ordregivende myndighed at anskaffe nyt teknisk udstyr, når der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs; ved indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed, eller som led i en konkursbehandling
 • når der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs; ved indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed eller som led i en konkursbehandling
 • ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder
 • for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter, når den pågældende kontrakt skal indgås med vinderen af en konkurrence.

Offentligt udbud

Ved et offentligt udbud kan enhver interesseret økonomisk aktør afgive et tilbud.

Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen. Hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort en vejledende periodisk meddelelse, kan fristen for modtagelse af tilbud som hovedregel afkortes til 36 dage, men under ingen omstændigheder til under 22 dage.

Begrænset udbud

Ved et begrænset udbud kan enhver økonomisk aktør anmode om at deltage, men kun de, der opfordres til det, kan afgive et tilbud.

Fristen for modtagelse af anmodninger om at deltage er mindst 37 dage regnet fra udbudsbekendtgørelsens dato (eller opfordring til at bekræfte interessetilkendegivelsen, når konkurrencen iværksættes ved en periodisk bekendtgørelse). Den kan ikke være mindre end 22 dage (15 dage, hvis bekendtgørelsen sendes elektronisk). Den ordregivende myndighed opfordrer derefter samtidig og skriftligt de udvalgte ansøgere til at afgive deres tilbud. Fristen for modtagelse af tilbud, som skal være ens for alle ansøgerne, kan fastsættes ved fælles aftale mellem den ordregivende myndighed og de udvalgte ansøgere. Hvis der ikke nås en aftale, fastsætter den ordregivende myndighed en frist, der som hovedregel er mindst 24 dage at regne fra opfordringen til at afgive tilbud, men under ingen omstændigheder mindre end 10 dage.

Udbud med forhandling

Ved udbud med forhandling hører den ordregivende myndighed de økonomiske aktører, den udvælger, og forhandler kontraktbetingelserne med dem.

Ved udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse er såvel proceduren som minimumsfristerne for ansøgning om deltagelse og for modtagelse af tilbud identiske med dem, der gælder for begrænsede udbud.

Konkurrencer om tjenesteydelseskontrakter

Direktivet gælder for konkurrencer om tjenesteydelseskontrakter, hvis værdi overstiger 400 000 EUR, eller som medfører præmier og betalinger, der overstiger dette beløb.

Der skal ikke afholdes konkurrence om:

 • kontrakter, der indgås med andre formål end udførelse af en aktivitet i de berørte sektorer eller udførelse af en sådan aktivitet i et tredjeland
 • offentlige kontrakter, der er erklæret hemmelige, som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger eller er indgået i henhold til internationale regler
 • udførelse af enhver aktivitet, der er åben for konkurrence.

Den ordregivende myndighed offentliggør en bekendtgørelse om konkurrencen i overensstemmelse med reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter. Informationsudveksling og informationslagring sker på en måde, der sikrer, at integriteten og fortroligheden af konkurrencedeltagernes oplysninger af enhver art beskyttes, samt at bedømmelseskomitéen ikke får kendskab til indholdet af de indsendte projekter inden udløbet af den frist, der er fastsat for forelæggelse heraf.

Deltagelse i en konkurrence kan ikke begrænses til (en del af) en medlemsstats område eller af deltagernes juridiske status. De ordregivende myndigheder fastsætter klare og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier således, at der sikres en reel konkurrence. Bedømmelseskomitéen må udelukkende bestå af fysiske personer, som er uafhængige af deltagerne i projektkonkurrencen. Hvis der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i en konkurrence, skal mindst en tredjedel af bedømmelseskomitéens medlemmer have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Bedømmelseskomitéen skal være uafhængig i sine afgørelser. Den behandler projekterne alene ud fra de tildelingskriterier, der er anført i bekendtgørelsen om projektkonkurrencen. Kravet om anonymitet skal overholdes, indtil bedømmelseskomitéens endelige udtalelse eller afgørelse foreligger.

Kontekst

Dette direktiv imødekommer behovet for at sikre reel åbning af markedet og en passende ligevægt i anvendelsen af udbudsreglerne inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester. Det skal sikre, at princippet om ligebehandling af ordregivere i den offentlige og den private sektor ikke anfægtes.

Retsaktens nøglebegreber
 • Ved "offentlige kontrakter" forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser.
 • Ved "koncessionskontrakt" om offentlige bygge- og anlægsarbejder eller om tjenesteydelser forstås en kontrakt med samme karakteristika som offentlige kontrakter bortset fra, at vederlaget for det arbejde eller den tjenesteydelse, der skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet henholdsvis tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris.
 • Som "ordregivende myndigheder" betragtes staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer, som har beføjelse til at indgå en offentlig kontrakt.
 • Ved "offentlig virksomhed" forstås enhver virksomhed, på hvilken en ordregivende myndighed kan øve bestemmende indflydelse i kraft af ejendomsret, kapitalinteresser eller reglerne for virksomheden
 • Ved "økonomisk aktør" forstås en entreprenør, leverandør eller tjenesteyder, der indsender et tilbud.
 • Ved "særlige eller eksklusive rettigheder" forstås rettigheder, der er meddelt af en medlemsstats kompetente myndighed til en eller flere økonomiske aktører til at udøve en bestemt aktivitet, og som har indvirkning på andre aktørers mulighed for at udøve denne aktivitet.
 • Ved "posttjenester" forstås indsamling, sortering, befordring og omdeling af postforsendelser.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/17/EF

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134 af 30.4.2004

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/51/EF

21.10.2005

31.1.2006

EUT L 257 af 1.10.2005

Forordning (EF) nr. 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333 af 20.12.2005

Forordning (EF) nr. 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317 af 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EF

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216 af 20.8.2009

Forordning (EF) nr. 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314 af 1.12.2009

Forordning (EU) nr. 1251/2011

1.1.2012

-

EUT L 319 af 2.12.2011

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2004/17/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

 
Seneste ajourføring: 15.02.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top