RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Zadávání veřejných zakázek hraje významnou roli v celkové hospodářské výkonnosti Evropské unie. V Evropě utratí orgány veřejné správy za dodávky, stavební práce a služby zhruba 18 % HDP. Současná generace směrnic o zadávání veřejných zakázek – směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES – je výsledkem dlouhého vývoje, který začal v roce 1971 přijetím směrnice 71/305/EHS. Zaručením transparentních a nediskriminačních postupů se tyto směrnice zaměřují zejména na zajištění toho, aby hospodářské subjekty z celého jednotného trhu při soutěži o veřejné zakázky plně požívaly výhod základních svobod.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Směrnice 2004/17/ES týkající se „zvláštních oblastí“ vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (tzv. „směrnice o zvláštních oblastech“) se vztahuje na veřejné zakázky, které zadávají veřejní zadavatelé působící v dotčených oblastech na:

 • stavební práce;
 • dodávky;
 • služby,

které nejsou vyloučeny podle této směrnice, ale na rozdíl od „klasické“ směrnice se nevztahuje na koncese na stavební práce.

Oblast působnosti

Zadavatelé

Směrnice týkající se „zvláštních oblastí“ se vztahuje na:

 • všechny veřejné zadavatele * nebo veřejné podniky *, které vykonávají činnost v jedné z následujících oblastí: plynárenství, elektroenergetika, vodní hospodářství, doprava, poštovní služby *, těžba paliv nebo poskytování zařízení přístavů či letišť;
 • všechny zadavatele, kteří – pokud nejsou ani smluvními orgány, ani veřejnými podniky – provozují jednu (nebo více) výše uvedených činností a disponují zvláštními nebo výhradními právy * udělenými příslušným orgánem členského státu, jak je definováno v této směrnici.

Seznamy zadavatelů bez nároku na úplnost jsou uvedeny v přílohách. Členské státy musejí uvědomit Komisi o jakýchkoli změnách.

Dotčené činnosti

Směrnice se vztahuje na následující činnosti:

 • poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí plynu, tepla či elektřiny nebo zásobování těchto sítí plynem, teplem či elektřinou;
 • poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí vody nebo zásobování těchto sítí vodou;
 • vyvíjí-li zadavatel činnost v oblasti pitné vody, zakázek nebo soutěží o návrh spojených se zavlažováním, odvodňováním půdy nebo projekty vodohospodářských děl nebo smlouvy spojené s čištěním nebo úpravou odpadních vod;
 • poskytování či provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy.
  Služby autobusové dopravy jsou vyloučeny z působnosti směrnice, pokud jiné subjekty mohou volně poskytovat tyto služby, buď obecně nebo v určité zeměpisné oblasti, za stejných podmínek jako zadavatelé;
 • poskytování poštovních služeb *. Tyto služby zahrnují: poštovní služby vyhrazené podle směrnice 97/67/ES, jakož i služby, jež nesmějí být vyhrazené podle směrnice 97/67/ES; všechny následující služby jsou taktéž zahrnuty za podmínky, že tyto služby jsou poskytovány subjektem poskytujícím rovněž poštovní služby a že trh ještě není otevřený hospodářské soutěži: služby řízení doručovacích služeb (např. „mailroom management“ služby), služby s přidanou hodnotou spojené s elektronickou poštou a plně uskutečněné elektronickou cestou (např. zabezpečený přenos zakódovaných dokumentů, služby správy adres), reklamní pošta nenesoucí adresu, finanční služby (např. poštovní převody peněz a převody z běžných poštovních účtů), filatelistické služby a logistické služby;
 • využívání geografické oblasti za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo poskytování zařízení letišť a námořních nebo vnitrozemských přístavů, nebo jiných terminálů pro letecké a námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách.

Směrnice se pak již na zakázky zadávané v dotčených odvětvích nevztahuje, pokud existuje účinná hospodářská soutěž. Členské státy měly možnost požádat Komisi, aby přijala rozhodnutí, kterým se osvědčuje existence účinné hospodářské soutěže v členském státě pro dané odvětví v souladu se zvláštním postupem. Tento postup je založen na vlastnostech dotčeného zboží a služeb, existenci alternativ, cenách a přítomnosti několika konkurentů. Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost vnitrostátních zadavatelů, umožňuje-li jim to provádění směrnice do vnitrostátního práva, přijmout rozhodnutí, kterým se osvědčuje existence účinné hospodářské soutěže v členském státě a pro dané odvětví. Není-li rozhodnuto ve stanovené lhůtě, vyloučení se použije.

Revidované prahy

Uvedená směrnice se vztahuje na zakázky, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná nebo je vyšší než následující prahové hodnoty:

 • 400 000 EUR v případě zakázek na dodávky a služby;
 • 5 000 000 EUR v případě zakázek na stavební práce.

Tyto prahové hodnoty Komise přepočítává každé dva roky. Vyčíslení jejich hodnoty vychází z průměrné denní hodnoty eura, vyjádřené ve zvláštních právech čerpání (ZPČ) za období 24 měsíců, které končí k 31. srpnu pro přezkum s účinkem od 1. ledna.

Pro členské státy, které nepřijaly jednotnou měnu, Evropská komise tyto prahové hodnoty vypočítává a zveřejňuje v Úředním věstníku po zveřejnění přepočtu limitů v eurech.

Některé smlouvy jsou vyloučeny nebo jsou vyhrazené

Působnost této směrnice vylučuje:

 • koncese na stavební práce a na služby v dotyčných oblastech činnosti;
 • zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje, pronájmu třetím osobám, zadávané za jiným účelem než vykonávání uvedených činností v dotčených odvětvích nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi;
  Komise může v Úředním věstníku zveřejnit seznam kategorií vyloučených produktů a činností;
 • zakázky, které jsou tajné a vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření nebo jsou udělovány v souladu s mezinárodními pravidly;
 • určité zakázky zadávané zadavatelem přidruženému podniku či zadávané společným podnikem vytvořeným výlučně několika zadavateli za účelem výkonu příslušné činnosti;
 • zakázky přidělené přidruženému podniku, který má ze své podstaty roční účetní závěrky konsolidované s ročními účetními závěrkami zadavatele, nebo je na něj vykonáván dominantní vliv v důsledku vlastnictví, majetkové účasti nebo pravidel, kterými se řídí.
  Zadavatelé musejí oznámit Komisi jména dotčených podniků nebo (společných) podniků a povahu a objem příslušných zakázek;
 • zakázky na služby zadávané na základě výlučného práva;
 • zakázky na služby, jejichž předmětem je nabývání nebo nájem pozemků, stávajících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo práv s ním spojených (s výjimkou smluv o finančních službách uzavřených současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva); týkající se rozhodčích a smírčích služeb; finanční služby týkající se vydávání, prodeje, nákupu nebo převodu finančních nástrojů (např. operací, které mají za cíl peněžní či kapitálový zisk); pracovní smlouvy; a služby týkající se výzkumu a vývoje plně uhrazené zadavatelem;
 • zakázky zadávané určitými zadavateli na nákup vody a dodávky energie nebo paliv pro výrobu energie;
 • některé zakázky podléhající zvláštnímu režimu v Německu, Rakousku, Nizozemsku a ve Spojeném království a v oblasti průzkumu či těžby ropy, zemního plynu, uhlí a dalších pevných paliv;
 • určité zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, na které se vztahuje směrnice 2009/81/ES.

Členské státy mohou vyhradit účast na některých veřejných zakázkách chráněným dílnám nebo zajistit, že takové zakázky budou realizovány v rámci programů chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně postižené osoby.

Pravidla vztahující se na zakázky

Kritéria pro zadání zakázky

Kritéria používaná zadavateli jsou:

 • buď pouze nejnižší cena;
 • nebo, pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky, nejrůznější kritéria spojená s předmětem dané zakázky.
  Příklady kritérií: kvalita, cena, technická hodnota, estetické a funkční vlastnosti, vliv na životní prostředí, provozní náklady, rentabilita, výrobní nebo dodací lhůty, lhůta pro provedení.
  Všeobecně platí, že zadavatel by měl upřesnit poměrnou váhu, kterou přikládá každému z kritérií.

Pravidla pro zveřejňování a transparentnost

Na veřejné zakázky, jejichž hodnota přesahuje prahové hodnoty stanovené ve směrnici, se v průběhu celého řízení vztahují povinnosti v oblasti informací a transparentnosti. Jedná se o uveřejňování informačních oznámení vypracovaných v souladu se standardními formuláři Komise. Existuje několik typů:

 • oznámení o zveřejnění pravidelného předběžného oznámení (není povinné);
 • pravidelné předběžné oznámení u zakázek na dodávky a služby přesahujících 750 000 EUR a u zakázek na stavební práce ve výši nad 5 000 000 EUR. Zadavatel zveřejňuje toto oznámení na vlastním profilu kupujícího (po odeslání oznámení o zveřejnění pravidelného předběžného oznámení), nebo je odešle Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (Úřad pro úřední tisky).
 • Toto zveřejnění je povinné, pokud si zadavatel přeje zkrátit lhůty pro doručení nabídek nebo slouží-li oznámení jako výzva k účasti v soutěži;
 • oznámení o zakázce nebo oznámení o soutěži o návrh (povinné).
 • Zadavatel může uveřejnit toto oznámení sám na vnitrostátní úrovni a měl by je zaslat Úřadu pro úřední tisky. Publikace zajištěná Úřadem pro úřední tisky je zdarma. Oznámení se zveřejňuje v plném znění v určitém úředním jazyce Společenství a do ostatních jazyků se překládá shrnutí;
 • oznámení o zadání zakázky a oznámení o výsledku soutěže o návrh (povinné);
 • oznámení o existenci systému kvalifikace.

Zadavatelé svá oznámení zasílají Komisi v tradiční formě nebo elektronicky. Standardní formuláře a informace o postupech předání jsou k dispozici v informačním systému pro veřejné zakázky (SIMAP).

Zadavatel poskytuje informace o přijatých rozhodnutích, která se týkají přijetí zakázky, popřípadě o důvodech pro její nepřijetí. U všech zakázek musí být schopen odůvodnit svá rozhodnutí a měl by archivovat všechny potřebné informace po dobu alespoň čtyř let. Co nejdříve sdělí:

 • každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti;
 • každému uchazeči, který učinil vyhovující nabídku, relativní výhody vybrané nabídky, jakož i jméno zvoleného ekonomického subjektu.

Díky výměně a uchovávání informací týkajících se jednotlivých smluvních stran je zajištěna integrita dat a důvěrnost. Zadavatel se po uplynutí lhůty stanovené pro podávání nabídek zabývá pouze jejich obsahem. Použití elektronických prostředků je nediskriminační a napomáhá k urychlení řízení. Zařízení pro elektronický příjem nabídek umožňují použití elektronických podpisů, jsou zárukou pravosti, integrity a důvěrnosti dat a jsou popřípadě schopny detekovat podvody.

Technické specifikace

Technickými specifikacemi se definují požadované vlastnosti materiálu, dodávky nebo služby, které umožňují, aby tyto splňovaly zamýšlený účel. Jsou obsaženy v dokumentech týkajících se zakázky (oznámení o zakázce, zadávací dokumentace nebo dodatečné dokumenty), aniž by vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. K těmto charakteristikám patří vliv na životní prostředí, design, posuzování shody, výkon, bezpečnost, rozměry, zajištění kvality a výrobní metody. V případě veřejných zakázek na stavební práce zahrnují i podmínky testů, inspekcí a přijetí, stejně jako stavební techniky. V každém případě musí být spojeny s předmětem veřejné zakázky.

Při přípravě technických specifikací odkazuje zadavatel na vnitrostátní normy, kterými se zavádějí evropské normy, evropská technická schválení a mezinárodní normy. Může také určit požadavky na výkon a funkčnost, zejména v oblasti životního prostředí (např. evropská ekoznačka). Nabídka je platná, pokud se jí podaří prokázat, že splňuje požadavky stanovené technickými specifikacemi rovnocenným způsobem. Vhodným prostředkem může být předložení technické dokumentace nebo zkušebního protokolu od uznaného orgánu (laboratoř, certifikační a inspekční orgán).

Technické specifikace v zásadě nezmiňují určitou výrobu nebo proces, ani neodkazují na ochranné známky, patenty či konkrétní výrobu.

Schopnosti hospodářských subjektů, boj proti podvodům a korupci

Evropské právní předpisy týkající se veřejných zakázek stanoví podmínky, které mohou být požadovány pro účely účasti na zadávání veřejných zakázek. Tyto podmínky mají za cíl ověřit vhodnost hospodářských subjektů, které se ucházejí o zakázky na základě kritérií týkajících se jejich ekonomické a finanční způsobilosti a jejich technické a odborné znalosti či schopností.

Podmínky pro účast také směřují k účinnému boji proti podvodům a korupci, systematicky vylučují z veřejných zakázek všechny hospodářské subjekty, které byly shledány vinnými z účasti na zločinném spolčení nebo z korupce, podvodů či praní peněz. Veřejný zadavatel může požádat uchazeče o jakýkoliv dokument, kterým prokážou své profesní chování a/nebo ekonomickou situaci. K získání těchto informací se může obrátit na příslušné vnitrostátní orgány nebo orgány jiného členského státu. Je třeba poznamenat, že použití těchto vylučujících klauzulí je povinné jen pro veřejné zadavatele. Pro jiné zadavatele (veřejné podniky a soukromé podniky se zvláštními nebo výlučnými právy) jsou tyto doložky volitelné.

Každý hospodářský subjekt může být vyloučen z účasti na veřejné zakázce v případě, že:

 • je v úpadku (nebo předmětem řízení o prohlášení konkurzu), je v likvidaci, přerušil podnikatelskou činnost nebo jeho podnikání podléhá soudní správě;
 • byl odsouzen ze spáchání trestného činu týkajícího se jeho profesního jednání;
 • se dopustil vážného profesního pochybení (např. zkreslující výkaznictví);
 • neuhradil příspěvky na sociální zabezpečení či daně.

Tradiční a elektronické komunikační prostředky jsou na stejné úrovni

Pokud jde o výměnu informací, uvádí nová směrnice tradiční i elektronické komunikační prostředky na stejnou úroveň. Ponechává na hospodářských subjektech, aby se samy rozhodly, jaký komunikační prostředek pro řízení zvolí. Použijí-li se prostředky elektronické, je zadavatel schopen snížit časové lhůty (avšak v rámci mezí, které nelze překročit):

 • díky elektronickému předávání oznámení pro účely výzev k účasti v soutěži (v závislosti na jednotlivých případech – oznámení o zakázce, pravidelné předběžné oznámení nebo oznámení o existenci kvalifikačního systému) je možné zkrátit lhůtu pro doručení nabídek v otevřeném řízení o sedm dnů. Totéž platí pro doručení žádostí o účast v omezených a vyjednávacích řízeních;
 • vedle předchozího zkrácení lhůty může být lhůta pro doručení nabídek v otevřených, omezených a vyjednávacích řízeních dále zkrácena o pět dnů, pokud zadávací dokumentace je k dispozici na internetu.

Začal se uplatňovat nový druh nákupů – dynamický nákupní systém. Je výhradně založen na elektronických komunikačních prostředcích.

Elektronické aukce

Zadavatel může pro udělení zakázky použít elektronickou dražbu. To platí pro všechny druhy zakázek, s výjimkou některých stavebních prací a služeb, jejichž předmětem je duševní činnost (např. návrh stavby). Elektronická dražba je založena:

 • buď na cenách, pokud je zakázka zadávána nejnižší ceně;
 • nebo na cenách nebo hodnotách prvků nabídek, pokud je zakázka přidělována hospodářsky nejvýhodnější nabídce.

Zadávací dokumentace musí obsahovat tyto údaje:

 • měřitelné prvky (číselné nebo v procentech), jejichž hodnoty jsou předmětem elektronické dražby, a minimální rozdíly při zvyšování nabídek;
 • postup elektronické aukce a technické specifikace spojení.

Před zahájením elektronické aukce zadavatel provede úplné prvotní vyhodnocení nabídek. Všichni uchazeči, kteří podali přijatelné nabídky, jsou vyzváni k souběžné účasti elektronickými prostředky. Pozvánka musí obsahovat datum a čas zahájení dražby, a pokud je to vhodné, počet fází. Rovněž obsahuje matematický vzorec, který se použije pro určení automatického určení pořadí, včetně váhy všech kritérií. V průběhu každé fáze je účastníkům známo jejich relativní pořadí ve srovnání s ostatními účastníky, avšak bez znalosti jejich identity.

Elektronická dražba se ukončí buď k datu a v čas, který byl předem stanoven, nebo pokud uplyne určitý čas od přijetí poslední nabídky, nebo pokud je dosaženo počtu fází dražby.

Odmítnutí nabídek, které jsou mimořádně nízké nebo obsahují produkty pocházející ze třetích zemí

Zadavatel může odmítnout nabídku, pokud:

 • je mimořádně nízká, a to zejména proto, že uchazeč získal státní podporu, která byla poskytnuta nezákonně; měl by však dát hospodářskému subjektu možnost ospravedlnit stěžejní prvky své nabídky.
 • obsahuje produkty ve výši více než 50 % své hodnoty, které pocházejí ze třetích zemí, s nimiž Společenství neuzavřelo mnohostranné či dvoustranné dohody o přístupu na trh pro podniky ve Společenství.

Členské státy informují Komisi o jakýchkoliv obecných obtížích, se kterými se setkávají jejich podniky při zajišťování zadávání zakázek na služby ve třetích zemích. Mohou například nahlásit nedodržování ustanovení mezinárodního pracovního práva. Komise zároveň vypracuje výroční zprávu Radě o jednáních se třetími zeměmi, pokud jde o přístup podniků ve Společenství na trhy, jichž se týká tato směrnice, v těchto zemích. Může navrhnout, aby Rada omezila (nebo pozastavila) přístup podnikům s vazbami na tyto třetí země k zakázkám na služby v Evropské unii, na které se vztahuje tato směrnice.

Postupy zadávání veřejných zakázek

Existují různé postupy zadávání veřejných zakázek: otevřené řízení, omezené řízení nebo vyjednávací řízení, se zveřejněním oznámení o veřejné zakázce, nebo bez něj. Naopak soutěžní dialog, který v roce 2004 zavedla klasická směrnice, není ve zvláštních oblastech možný.

Zadavatelé mohou přidělit zakázky bez předchozí výzvy k účasti v soutěži podle následujících podmínek:

 • pokud nebyly předloženy žádné vhodné nabídky nebo žádosti v reakci na předchozí výzvy k účasti v soutěži; pokud se zakázka zadává pouze pro účely výzkumu a technologického rozvoje; jestliže z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodů spojených s ochranou výlučných práv může být zakázka provedena pouze určitým hospodářským subjektem; z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které nebylo možné předvídat; u zakázek zakládajících se na rámcové dohodě, pokud tato dohoda byla uzavřena v souladu se směrnicí;
 • zakázky na dodávky: v případě dodatečných dodávek, jestliže by změna dodavatele nutila zadavatele získávat materiál, který má jiné technické vlastnosti; pro dodávky kotované a nakupované na burzách komodit; pro nákupy za zvýhodněných podmínek nebo pro nákup dodávek za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci nebo v nucené správě;
 • pro dodatečné stavební práce nebo služby, které nebyly zahrnuty do původního projektu a které se staly nezbytnými v důsledku nepředvídatelných okolností;
 • pro nové stavební práce sestávající z opakování podobných stavebních prací;
 • pro veřejné zakázky na služby, kdy by podle pravidel soutěže měla zakázka být udělena úspěšnému kandidátovi v soutěži o návrh.

Otevřené řízení

V otevřeném řízení může nabídku podat jakýkoliv dotčený hospodářský subjekt.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 52 dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o zakázce. Pokud bylo zveřejněno pravidelné předběžné oznámení, může být tato lhůta zkrácena, a to zpravidla na 36 dnů. V žádném případě nesmí být lhůta pro doručení nabídek kratší než 22 dnů.

Omezené řízení

V případě omezených řízení může žádat o účast každý hospodářský subjekt, ale pouze zájemci, kteří jsou k tomu vyzváni, mohou podat nabídku.

Lhůta pro doručení žádostí o účast je zpravidla 37 dnů ode dne oznámení (nebo výzvy k potvrzení zájmu, je-li výzva k účasti v soutěži učiněna pomocí pravidelného oznámení). V žádném případě nesmí být kratší než 22 dnů (nebo 15 dnů, pokud se oznámení zasílá elektronicky). Zadavatel zároveň písemně vyzve vybrané zájemce, aby podali svou nabídku. Lhůta pro doručení nabídek, která je stejná pro všechny uchazeče, může být stanovena vzájemnou dohodou mezi zadavatelem a vybranými zájemci. Není-li dosaženo dohody, zadavatel stanoví lhůtu v trvání zpravidla nejméně 24 dnů, přičemž nesmí být kratší než 10 dnů – ode dne výzvy k podání nabídek.

Vyjednávací řízení

Ve vyjednávacím řízení zadavatel konzultuje hospodářské subjekty podle svého výběru a vyjednává s nimi podmínky zakázky.

Ve vyjednávacím řízení se zveřejněním oznámení o zakázce je řízení a minimální lhůty pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek totožné s řízením a lhůtami platnými pro omezené řízení.

Soutěže na určitý výkon v oblasti služeb

Směrnice se vztahuje na soutěže na určitý výkon v oblasti služeb, jejichž hodnota přesahuje 400 000 EUR, nebo na ty, u nichž je celková částka soutěžních cen a plateb účastníkům vyšší než tato hodnotu.

Směrnice se nevztahuje na:

 • zakázky zadávané za jiným účelem než vykonávání činností v dotčených odvětvích nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi;
 • zakázky, které jsou tajné a vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření nebo jsou udělovány v souladu s mezinárodními pravidly;
 • jakoukoli činnost, která je předmětem hospodářské soutěže.

Zadavatel zveřejní oznámení o veřejné soutěži vypracované v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Výměna a ukládání informací zajišťuje integritu a důvěrnost dat. Zadavatel se projekty zabývá pouze po uplynutí lhůty stanovené pro podávání nabídek.

Přijetí do soutěže nesmí být omezeno územím (nebo částí území) členského státu nebo právní povahou účastníků. Výběrová kritéria jsou jasná a nediskriminační, zajišťující skutečnou soutěž. Porota se skládá výhradně z nezávislých fyzických osob. Pokud je od účastníků veřejné soutěže vyžadována odborná kvalifikace, musí mít tuto kvalifikaci nejméně třetina členů poroty. Porota je ve svých rozhodnutích autonomní a posuzuje plány na základě výběrových kritérií. Anonymita musí být zachována až do doby, kdy porota dosáhne konečného rozhodnutí.

Kontext

Tato směrnice reaguje na nutnost zajistit otevřenost trhu a spravedlivou rovnováhu při provádění předpisů o zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Jejím cílem je zaručit rovné zacházení se zadavateli z veřejného a soukromého sektoru.

Klíčové pojmy aktu
 • Veřejná zakázka: zakázka sjednaná písemně úplatnou smlouvou mezi zadavatelem a hospodářským subjektem, která má za cíl provedení stavebních prací, dodání produktů nebo poskytnutí služeb.
 • Koncese (na stavební práce a na služby): zakázka, která se liší od veřejné zakázky v tom, že zdroj příjmů hospodářského subjektu spočívá buď výhradně v právu na využívání, nebo v tomto právu společně s platbou.
 • Veřejný zadavatel: stát, regionální nebo místní samospráva, subjekt veřejného práva (a jejich sdružení) se schopností zapojit se do veřejných zakázek.
 • Veřejný podnik: jakýkoli podnik, nad nímž může zadavatel vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového podniku, svou finanční účastí v něm nebo pravidly, jimiž je řízen.
 • Hospodářský subjekt: zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel služeb, který odpoví na výzvu k podání nabídky.
 • Zvláštní nebo výlučná práva: práva udělená členským státem, který omezuje výkon dané činnosti na jednu nebo více osob a ovlivňuje schopnost jiných subjektů provádět tyto činnosti.
 • Poštovní služby: služby spočívající ve výběru, třídění, přepravě a dodávání poštovních zásilek.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2004/17/ES

30. 4. 2004

31. 1. 2006

Úř. věst. L 134 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2005/51/ES

21. 10. 2005

31. 1. 2006

Úř. věst. L 257 ze dne 1. 10. 2005

Nařízení (ES) č. 2083/2005

1. 1. 2006

Úř. věst. L 333 
ze dne 20. 12. 2005

Nařízení (ES) č. 1422/2007

1. 1. 2008

Úř. věst. L 317 ze dne 5. 12. 2007

Směrnice 2009/81/ES

21. 8. 2009

21. 8. 2011

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 2009

Nařízení (ES) č. 1177/2009

1. 1. 2010

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Nařízení (ES) č. 1251/2011

1. 1. 2012

Úř. věst. L 319 ze dne 2. 12. 2011

Postupné změny a opravy směrnice č. 2004/17/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 15.02.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky